Skip to content ↓

Bws Beicio Melin Gruffydd / Melin Gruffydd Bus Bike

Bws Beic YGMG

  • Beth? What?

Seiclo yn ddiogel mewn grŵp, er mwyn ysbrydoli ein gilydd i deithio'n iach i'r ysgol. Mae hwyluswyr mewn siacedi llachar yn diogeli'r cwbwl, ac yn cadw trefn ar y croesfannau ayb. Gweler fideos isod.

Cycling safely in a group, inspiring each other to make active journeys to school. Marshalls with hi-vis jackets keep everyone safe, and arrange safe passage at junctions etc. See videos below.

  • Pryd? When?

Dyddiadau yn amrywio, gweler negeseuon gan yr ysgol neu trwy grwpiau rhieni. Neu gallwch ymuno a’r grŵp whatsapp Teithwyr Bws Beic er mwyn derbyn cyhoeddiadau. 

Dates vary, see messages from the school or through the parents’ groups. Or you can join the Bws Beic Riders whatsapp group to receive announcements

  • Ble? Where?

Cwrdd Comin Yr Eglwys Newydd am 8.15yb (Clos Cornel CF14 1LE), neu ymunwch ar hyd y ffordd – gweler map isod.

Meet Whitchurch Common at 8.15am (Clos Cornel CF14 1LE), or join en-route - see the map.

  • Sut i helpu'r hwyluswyr:  How to help the marshalls:

- Cadw i'r chwith, ac os bosib peidio â chroesi dros linell ganol y ffordd.

Keep to the left and if possible don't cross over the centre line of the road.

- Rhieni i seiclo ar ochr pellaf y grŵp (ar y dde o’r grŵp) er mwyn helpu'r plant gadw i'r chwith.

 Parents try and ride on the outside (right) of the group to help the kids keep to the left.

- Cadw at ein gilydd fel un bws mawr - dal lan â'n ffrindiau er mwyn osgoi gapiau mawrion. Os yw hwn yn anodd, rhoi neges i'r hwyluswyr, er mwyn arafu flaen y bws.

Keep together as one big bus - catch up with friends ahead to avoid big gaps. If this is hard, tell a marshall, the front of the bus can slow down.