Trefniadau Chwefror

Annwyl rieni,
Mae llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd ysgolion yn ail-agor tan ar ol hanner tymor. O ganlyniad, bydd ein trefniadau presennol yn parhau am y pythefnos nesa – gweithgareddau yn cael eu gosod ar y Dosbarth Digidol a Seesaw. Bydd trefniadau’r HWB yn parhau yr un peth hefyd.
Mae’n sefyllfa anodd i ni gyd ond hoffwn i ddiolch i chi’r rhieni am y gefnogaeth arbennig yr ydych yn ei roi i’r plant wrth eu cefnogi yn y gwaith ar-lein. Mae canran uchel iawn o blant yr ysgol, tua 94%, yn ymuno yn y gwersi byw ac yn cwblhau eu tasgau ar-lein. Diolch yn fawr!
Mae’r athrawon yn defnyddio nifer helaeth o strategaethau amrywiol wrth addysgu ar-lein a dwi’n siwr eich bod wedi sylwi ar y cynnydd yn y sesinau ffrydio byw, yn arbennig yn nosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen. Diolch i’r rhieni hynny sydd wedi cysylltu â’r athrawon a minnau i ganmol y gwaith addysgu ar-lein sydd yn mynd ymlaen – mae’r geiriau caredig hynny wedi bod yn hwb mawr i’r athrawon wrth iddynt weithio mewn amgylchiadau heriol.
Roedd diwrnod HMS Clwstwr Glantaf wedi ei glustnodi ar gyfer dydd Mercher nesaf, Chwefror y 3ydd, ond mae hwnnw nawr wedi symud i Chwefror 10fed. Ni fydd gwaith yn cael ei osod i’r plant ar y diwrnod hwnnw felly cyfle iddynt gael ychydig o seibiant ac ymlacio.
Wythnos yma, mae’r Cyngor Ysgol wedi bod yn trafod lles disgyblion a’r amser sydd yn cael ei dreulio o flaen sgrîn. O ganlyniad, mi fydd dydd Mercher nesaf, Chwerfror y 3ydd, yn Ddiwrnod Di-Sgrîn a bydd y Cyngor yn dosbarthu rhestr o weithgareddau i’w gwneud.
Mae’r llywodraeth wedi cyfeirio at y posibilrwydd y bydd rhai plant efallai yn medru dychwelyd i’r ysgol ar ol hanner tymor. Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd hyn yn digwydd ac y bydd hyn yn ddechreuad ar y broses o gael y plant i gyd yn ol i’r ysgol.
Yn gywir,
Illtud James