Athrawes 5EF

Mrs Natasha Arnott

Dwi’n wreiddiol o Gwm Gwendraeth ond dechreuais fy ngyrfa dysgu ym Melin Gruffydd yn 2013. Yn ystod fy amser yn yr ysgol, dwi wedi cael y pleser o addysgu ar draws amrywiaeth o flynyddoedd yng Nghyfnod Allweddol 2 a chwblhau fy ngradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol. Dwi’n ymddiddori yn bennaf mewn TGCh a Mathemateg. Yn ychwanegol i hyn, dwi hefyd yn mwynhau fy rôl fel Cydlynydd Cysylltiadau Tramor ac yn aelod o dîm Cwricwlwm Newydd yr ysgol. Bues i’n lwcus iawn o gael y profiad bythgofiadwy o fynd i ymweld a dysgu mewn sawl ysgol yn Lesotho, De Affrica fel rhan o fy ngradd yn y Brifysgol.

Rwy’n gredwr cryf bod hapusrwydd yn chwarae rhan annatod yn natblygiad ag addysg plant ac o hyd yn ceisio sicrhau amgylchedd dysgu croesawgar i’r disgyblion; lle maent yn teimlo’n ddiogel ac yn barod i ddysgu. Fy mhrif ddiddordeb yw treulio amser gyda fy nheulu, yn enwedig gyda fy machgen bach, ac i fwynhau yr awyr agored. Dwi hefyd yn hoff iawn o deithio ac ymweld â llefydd newydd.