Pennaeth

Mr Illtud James

Mae’n bleser mawr gennyf eich croesawu, ar ran y plant, y staff a’r llywodraethwyr, i Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.

Nod Melin Gruffydd yw darparu amgylchedd cynnes, croesawgar a chefnogol lle mae ein disgyblion yn mwynhau gweithio a dysgu gyda’i gilydd. Rydyn ni’n poeni am iechyd a lles pob plentyn ac rydyn ni am iddyn nhw deimlo’n ddiogel fel eu bod nhw’n gallu mentro, heb ofni gwneud camgymeriadau gan fwynhau dysgu.

Rydyn ni am i’r plant fod yn hapus ac yn gyffrous am ddod i’r ysgol i ddysgu ac i ddatblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth ar draws cwricwlwm eang.

Mae ein hangerdd am addysg yn golygu ein bod yn ysbrydoli’ch plant i ddatblygu cariad at ddysgu a fydd gyda nhw am weddill eu hoes.

Mae arwyddair ein hysgol ‘Cofia Ddysgu Byw’ yn adlewyrchu ein dyheadau a’n huchelgeisiau uchel ar gyfer y plant, a’n brwdfrydedd a’n penderfyniad i sicrhau bod pob disgybl ac oedolyn yn yr ysgol yn cyrraedd eu potensial llawn. Nid ydym yn hunanfodlon ar unrhyw gyfrif ac rydym yn chwilio’n barhaus am ffyrdd y gallwn wella’r ysgol ymhellach.

Ym Melin Gruffydd, mae’r staff a’r llywodraethwyr yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni a gofalwyr. Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniadau teulu cyfan pob plentyn ac rydym wedi ymrwymo i adeiladu cysylltiadau cryf â’r gymuned. Rydym yn gwybod po fwyaf o rieni sy’n cymryd rhan yn addysg eu plentyn, y mwyaf yw’r cyflawniad ac rydym yn falch iawn o siarad â chi am unrhyw agwedd ar ddysgu eich plentyn a sut y gallwch eu cefnogi gartref.

Fel ysgol, rydym yn ymfalchïo mewn bod yn agored a byddem yn eich annog i achub ar y cyfle i ymweld â ni. Byddwn yn hapus i’ch croesawu.