Newidiadau i drefniadau hunan-ynysu

Annwyl rieni,

Newidiadau i drefniadau hunan – ynysu ar gyfer rheini sy’n cael eu hadnabod fel cyswllt o achos positif

• Mae trefniadau hunan – ynysu wedi newid . Erbyn hyn gofynnir i bawb dros 18 oed sydd wedi’u brechu’n llawn ( wedi derbyn dau ddôs o frechlyn cymeradwy) a phlant rhwng 5 a 17 oed, ddefnyddio profion llif ochrol (LFTs) bob dydd am 7 diwrnod os cânt eu nodi fel cyswllt ag achos COVID – 19 positif. Gelwir hyn yn ‘ Brofi Cyswllt Dyddiol ’.
• Rydym yn argymell bod y rhai sy’n cymryd Profion Cyswllt Dyddiol yn eu defnyddio cyn iddynt gyrraedd yr ysgol bob dydd. Nid oes angen i’r unigolion hyn hunan – ynysu am y diwrnod hwnnw oni bai bod ganddynt brawf llif ochrol positif neu eu bod yn datblygu symptomau. Yn y naill achos, dylent archebu prawf PCR cyn gynted â phosibl.
• Rhaid i oedolion heb eu brechu a nodwyd fel cyswllt ag achos COVID – 19 positif ynysu am 7 diwrnod.
• Mae ’r trefniadau ar gyfer plant o dan 5 oed yn aros yr un fath – nid yw’n ofynnol iddynt hunan – ynysu na phrofi fel cysylltiadau.
• Gall unrhyw un a nodwyd fel cyswllt, sydd wedi’i frechu’n llawn neu rhwng 5 a 17 oed, wneud defnydd o Brofi Cyswllt Dyddiol yn lle hunan – ynysu, ni waeth a ydyn nhw’n gyswllt yn y cartref neu’n gyswllt agos.

Yn gywir,

Illtud James