Heol Glan y Nant

Annwyl rieni,
Mae sefyllfa Heol Glan y Nant wedi bod yn destun pryder i ni fel staff a llywodraethwyr yr ysgol ers amser. Ein ffocws ni yw diogelwch disgyblion yr ysgol. Mae’r pryderon yma wedi cael eu trafod gyda Chyngor Caerdydd sydd wedi penderfynu gosod rheol newydd yn ei le. Bydd Heol Glan y Nant ar gau i draffig am gyfnod yn y bore ac yn y prynhawniau a bydd arwyddion a chamerâu yn cael eu gosod fel rhan o’r broses yma.
Bydd y drefn newydd yma yn dechrau cyn bo hir – fe fydd Cyngor Caerdydd yn dosbarthu llythyr i bob rhiant a thrigolion y stryd yn amlinellu’r rheolau newydd.
Gofynnwn yn garedig i chi am eich cydweithrediad yn y mater pwysig yma.

Yn gywir,

Mr Illtud James
(Pennaeth)