Diwedd blwyddyn

Annwyl rieni,

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn sydd wedi bod yn un heriol iawn i ni gyd. Serch hynny, mae hi wedi bod yn braf iawn i weld y plant yn elwa ac yn mwynhau y profiadau gwerthfawr a diddorol a roddwyd iddynt eleni.

Diolch anferthol i’r staff am y gofal a’r addysg y maent wedi ei gynnig – maent yn haeddu seibiant da dros y gwyliau.

Fideos Nadolig
Dwi’n siwr eich bod wedi mwynhau fideos Nadolig y dosbarthiadau eleni. Mae’r plant a’r staff wedi gweithio’n galed yn eu paratoi a byddent yn gwerthfawrogi eich adborth ar Seesaw a’r Dosbarth Digidol.

Staffio
Pob dymuniad da i Miss Emily Watson, cynorthwyydd Blynyddoedd 3-6, yn ei swydd newydd a diolchwn iddi am ei gwaith ym Melin Gruffydd. Pob lwc iddi yn y dyfodol.

Covid
Yn anffodus, mae sefyllfa Covid yn bryderus o hyd ac mae dyfodol anodd ac ansicr o’n blaenau dros y Nadolig ac yn y flwyddyn newydd. Hoffwn eich sicrhau y bydd yr ysgol yn cymryd y camau cywir a phriodol yn seiliedig ar y wybodaeth swyddogol a fydd yn dod i law. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn syth os bydd unrhyw newidiadau neu gyfyngiadau yn cael eu cyflwyno ym mis Ionawr.

*A wnewch chi ebostio e.williams@ygmg.co.uk ar ddydd Llun, Ionawr 3ydd os yw eich plentyn yn bositif neu yn gorfod hunan ynysu gan fod aelod o’r teulu yn bositif? Bydd y wybodaeth yma yn allweddol i ni wrth i ni gynllunio ar gyfer ailagor yr ysgol i’r plant ar Ionawr 6ed.

Diolch!
Diolch o galon i chi’r rhieni am eich cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn heriol yma. Dymunaf Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda diogel ac iach i chi a’ch teuluoedd.

Yn gywir,

Illtud James