Diolch!

Annwyl rieni,

Am flwyddyn! Wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn ysgol yma, mae’n anodd credu’r sefyllfa a’r heriau a wynebwyd gan yr ysgol. Y teimlad sy gen i fel pennaeth ar ddiwedd y flwyddyn, yw balchder pur am y ffordd y mae teulu a chymuned Melin Gruffydd wedi ymateb ac wedi goresgyn yr heriau hynny. Mae hi wedi bod yn bleser gweld pawb yn cefnogi ei gilydd, er lles a budd ein disgyblion arbennig – ac mae hwythau wedi bod yn wych. Pob un ohonynt!

Hoffwn dalu teyrnged a llongyfarch yr holl staff am eu gwytnwch, eu hymroddiad a’u hyblygrwydd wrth fynd ati i gynnig addysg effeithiol eleni gan ofalu am les y plant trwy’r flwyddyn. Roedd rhaid iddynt addasu yn fawr ar nifer o adegau, gan gynnig addysg ar-lein/Dysgu Cyfunol – a gwnaethpwyd hynny yn hynod o effeithiol. Braf oedd derbyn cydnabyddiaeth Estyn am y gwaith da hynny.

Yn anffodus, ni fydd rhai aelodau o staff yn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi. Pob dymuniad da i Mrs Eldridge yn ei swydd newydd yn Ysgol Gyfun Plasmawr. Bydd hi’n golled fawr iawn ar ei hol! Mae ei chyfraniad at lwyddiant yr ysgol dros nifer fawr o flynyddoedd wedi bod yn eithriadol. Dymunwn y gorau hefyd i Miss Margetson yn ei swydd newydd yn Ysgol Bro Morgannwg ac i Mr George, Miss Lili Davies a Miss Morris yng ngham nesaf eu gyrfa. Diolchwn iddynt oll am eu gwaith a’u gofal.

Pob dymuniad da hefyd i’n disgyblion blwyddyn 6 wrth iddynt symud i Ysgol Gyfun Glantaf. Maent wedi bod yn glod i’r ysgol eleni! Mae eu hagwedd a’u hymddygiad wedi bod yn hynod o aeddfed ac mae eu cwmni a’u personoliaeth fel blwyddyn gyfan, wedi bod yn heintus. Am griw hyfryd – byddwn yn gweld eu heisiau’n fawr! 

Hoffwn ddiolch hefyd i chi’r rheini a chyfeillion yr ysgol am eich cefnogaeth arbennig eleni. Rydym wedi cyflwyno nifer fawr o newidiadau a rheolau newydd gyda chi trwy gydol y flwyddyn ond rydych wedi ymateb yn syth ac yn effeithiol bob tro. Mae eich cefnogaeth chi wedi cyfrannu yn fawr iawn at rediad a llwyddiant yr ysgol eleni. Fel pennaeth, dwi bob amser yn gwerthfawrogi’ch cefnogaeth – ond yn arbennig eleni! 

Diolch hefyd i fwrdd llywodraethol yr ysgol am eu mewnbwn a’u cefnogaeth hwythau wrth drin a datrys nifer fawr o’r heriau. 

Edrychwn ymlaen at groesawu’r plant (ac eithrio’r Meithrin) yn ôl i’r ysgol ar ddydd Llun, Medi 6ed. 

Dymunaf wyliau Haf ymlaciol a diogel i chi i gyd!

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth