Cynllun Datblygu Ysgol

Cynnydd disgyblion – Iaith Lafar

Targed – Sut allwn ni godi safonau Llafaredd Cymraeg y disgyblion drwy ddod yn ‘Ysgol Llais 21’?

Carreg Milltir 1 (Rhagfyr)

 1. Ysgol i fod wedi arwyddo i dderbyn hyfforddiant ‘Llais 21’ – Lefel Arweinwyr Cwricwlwm
 2. Asesiadau Llafar wedi eu cynnal i ganfod gwaelodlin
 3. Pob dosbarth wedi llunio ‘canllawiau siarad’
 4. Holiadur (Google Forms) i athrawon fel ffordd o gasglu gwybodaeth

Carreg Milltir 2 (Mawrth)

 1. Cynlluniau Wythnosol Athrawon yn dangos cynllunio bwriadol rheolaidd o weithgareddau llafar.
 2. Athrawon yn rhoi’r Strategaethau ar waith yn eu dosbarthiadau.
 3. Asesiadau llafar yn nhymor y Gwanwyn yn dangos cynnydd. Targed – cynnydd o 10%
 4. Hyfforddi cynorthwywyr yr ysgol – Tymor y Gwanwyn 2023
 5. Sesiwn cymedroli fesul adran er mwyn gwrando ar enghreifftiau o waith llafar disgyblion yn seiliedig ar sesiwn llais 21- bydd hyn yn cynhyrchu data ar gyfer adrodd ar safonau cyffredinol llafar yr ysgol.

Carreg Milltir 3 (Gorffennaf)

 1. Sicrhau fod Llafar yn cael ei gynllunio a’i gynnwys yng Nghynlluniau Tymor Byr pob dosbarth
  Ail-ymweld â’r Google Forms cychwynnol i athrawon am Gynllunio,Darpar u ac Asesu Llafar – Mehefin 2023.
 2. Pencampwyr Llafar yn ymweld â dosbarthiadau i arsylwi gweithgareddau llafar.
 3. Casglu data o’r Asesiad Gwaelodlin, Interim a’r Asesiad Diwedd Blwyddyn.
 4. Uwch dim i fonitro cynnydd ac adrodd ar y canfyddiadau i staff yr ysgol.

Cwricwlwm i Gymru

Targed – Sut allwn ni gyfoethogi cwriclwm yr ysgol trwy fapio ymhellach yr agweddau trawsgwricwlaidd mandadol?

Carreg Milltir 1 (Rhagfyr)

 1. Tim Cwricwlwm i gyfarfod i drafod y ffordd ymlaen
 2. Sicrhau bod arweinydd wedi ei benodi ar gyfer pob un o’r agweddau mandadol trawsgwricwlaidd ar gyfer 2022-2023
 3. AGPh – Creu holiadur ar gyfer y rhieni er mwyn eu hannog i ddod i’r ysgol i drafod eu swyddi..
 4. Creu cyfeiriadur o ganolfannau, siopau, adnoddau lleol a’i gyhoeddi ar wefan y staff.
 5. Hawliau Dynol i gael lle amlwg ym mywyd yr ysgol – cynlluniau tymor byr, gwasanaethau, cyfryngau cymdeithasol, gwefan yr ysgol

Carreg Milltir 2 (Mawrth)

 1. Agweddau trawsgwriclwaidd yn eitem rheolaidd ar agenda cyfarfodydd athrawon
 2. Adolygu y wybodaeth sy’n mynd allan i rieni am y prosiectau fesul hanner tymor gan sicrhau eu bod yn cyfeirio at yr agweddau trawsgwriclwaidd
 3. Mapio cyfleoedd yr agweddau trawsgwricwlaidd mandadol ar draws y prosiectau.
 4. Arweinyddion i fynychu hyfforddiant penodol ar eu hagweddau e.e. hyfforddiant Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb y sir, yna rhaeadru’r cynnwys i weddil y staff.
 5. Gweithgaredd au mandadol i fod yn digwydd yn rheolaidd ac i’w gweld yn y cynllunio ac yn y gwersi.

Carreg Milltir 3 (Gorffennaf)

 1. AGPh – sicrhau cydbwysedd yn y mathau o waith/swyddi y mae’r plant yn cael blas arnynt – swyddi galwedigaethol hefyd.
 2. Wrth adolygu’r mapiau a ‘r cynllunio, sicrhau bod y prosiectau ysgol gyfan yn cynnwys ystod o amrywiaeth gan gynnwys hil, cefndir ethnig, credoau, rhywioldeb, anableddau
 3. Cynnal taith gerdded yn ffocysu ar weithgareddau’r celfyddydau mynnegianol gan nodi safon y ddarpariaeth ar gyfer yr agweddau mandadol.
 4. Uwch dîm i graffu ar lyfrau, cynlluniau, dod i arfarniad ar safon y ddarpariaeth ar draws yr ysgol yna adrodd yn ol i’r staff.

Cynnydd disgyblion – Rhifedd – Rhesymu

Targed – Sut allwn ni godi safonau Rhesymu Rhifedd fel bod perfformiad yr ysgol yn gyson uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol?

Carreg Milltir 1 (Rhagfyr)

 1. Dadansoddi’r canlyniadau a gafwyd yn yr Asesiadau Personol- Rhesymu Rhifedd-yn Haf 2022
 2. Dadansoddi y taflenni adborth o fewn adborth HWB i weld y math pa gwestiynau sy’n darparu heriau yn gyffredin ymysg y plant
 3. 100% o staff wedi derbyn hyfforddiant gan Ceri Waters- 4Maths er mwyn gwella gwybodaeth a sgiliau wrth ‘addysgu Rhesymu’
 4. Sicrhau bod y tasgau Rhifedd sy’n cael eu cyflwyno yn y gwersi prosiect, wedi eu cysylltu â’r gwersi Mathemateg – cynllunio bwriadus ar gyfer hyn.

Carreg Milltir 2 (Mawrth)

 1. Cynnal awdit a phrynu adnoddau a fydd o gymorth wrth ddatblygu Rhesymu e.e.White Rose Maths
 2. Perfformiad y disgyblion i gael ei fonitro o wythnos i wythnos o fewn y gweithgareddau Rhesymu
 3. Tasgau Rhifedd sy’n cael eu cyflwyno yn y gwersi prosiect, wedi eu cysylltu â’r gwersi Mathemateg – cynllunio bwriadus ar gyfer hyn.
 4. Arweinyddion i fynychu hyfforddiant 4maths er mwyn cydweithio a chysoni Rhifedd a Rhesymu ar draws y clwstwr.
 5. Plant i eistedd prawf cenedlaethol rhesymu ar Hwb
 6. Cynllunio’n cael ei fonitro er mwyn casglu tystiolaeth o effaith yr hyfforddiant HMS ar gynllunio ac addysgu staff/dysgu disgyblion.

Carreg Milltir 3 (Gorffennaf)

 1. Dadansoddi data profion eisteddwyd yn Ionawr.
 2. Cyfarfod uwch dim ac arweinwyr i drafod camau ymlaen yn seiliedig ar y canfyddiadau.
 3. Athrawon i ymateb i adborth ar y canfyddiadau trwy ffurfio strategaethau.
 4. Monitro rhesymu: Craffu ar lyfrau a chynllunio i weld a oes cynnydd yn safon
 5. Plant i eistedd y profion cenedlaethol am y tro olaf yn y flwyddyn academaidd.
 6. Dadansoddi’r canlyniadau profion yr Haf a dod i gasgliad ar effeithiolrwydd a llwyddiant y strategaethau roddwyd ar waith.

Asesu

Targed – Sut allwn ni fesur cynnydd y disgyblion yn effeithiol?

Carreg Milltir 1 (Rhagfyr)

 1. Uwch Dîm i drafod y ffordd ymlaen o ran asesu a threfnu strategaeth newydd yr ysgol mewn 3 haen:
  •Statudol/ Profion
  •Ffurfiol
  •Anffurfiol
 2. Adolygu amserlen asesu’r ysgol
 3. Trafodaeth gyda’r staff am yr elfennau o’r drefn bresennol a’r elfennau newydd y dylid eu cynnwys
 4. Sicrhau bod gwybodaeth a dealltwriaeth gan 100% o aelodau’r staff o pa brofion ac asesiadau i’w gweinyddu a sut i wneud defnydd o’r data a gynhyrchir.

Carreg Milltir 2 (Mawrth)

 1. Creu cyfleoedd ac amser i’r cynorthwywyr roi adborth o’u harsylwadau/ cofnodion i’r athrawon
 2. Ymateb i’r canllawiau ar asesu a fydd yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru- Penodi cyfarfod ar gyfer yr UDRh i edrych ar deunyddiau Llywodraeth Cymru ar gyfer Gweithdai Cynnydd ac Asesu- HWB
 3. Creu cynllun a stategaeth asesu personol i’r ysgol gan edrych ar sut i asesu meysydd dysgu sydd ddim yn benthyg eu hunain i gyfleoedd asesu meintiol e.e celfyddydau
 4. Sicrhau cysondeb o ran marcio ac adborth.
 5. Ymchwilio ac arbrofi wrth ymateb i waith disgyblion e.e. adborth llafar i rai tasgau gan ddefnyddio Mote, adborth dosbarth cyfan. Triawd proffesiynol yr ysgol i ymchwilio i hyn ynghyd chynnwys strategaethau Walkthrus.

Carreg Milltir 3 (Gorffennaf)

 1. Creu Fforwm Arweinydidon Asesu er mwyn rhannu arfer da er mwyn cysoni ar lefel clwstwr.
 2. Holiadur staff ar ddiwedd Tymor yr Haf i ganfod eu barn ar y drefn newydd
 3. Arsylwi sesiynau trafod cynnydd gyda disgyblion unigol
 4. Monitro y cyswllt rhwng canfyddiadau asesu â’r gwaith nesaf ar gynlluniau tymor byr
 5. Monitro cofnodion asesu’r cynorthwywyr
 6. Darparu holiadur i staff i ddarganfod eu barn a’u dealltwriaeth o’r systemau asesu.
 7. Pennu ffyrdd ymlaen gyda’r Uwch dîm.

Cwricwlwm i Gymru – Celfyddydau Mynegiannol

Targed – Sut allwn ni gael gwell dealltwriaeth o ofynion Celfyddydau Mynegiannol o fewn Cwricwlwm i Gymru trwy gydweithio fel clwstwr?

Carreg Milltir 1 (Rhagfyr)

 1. Clwstwr Glantaf i gytuno ar sail cyffredin i bawb ar gyfer y prosiect Celfyddydau.
 2. Rhannu ysgolion cynradd clwstwr Glantaf yn bartneriaid gweithio.
 3. Creu amserlen o gyfarfodydd Fforwm Blwyddyn – un cyfarfod pob hanner tymor – er mwyn i athrawon y clwstwr gyfarfod â’r athrawon eraill yn yr un blynyddoedd â hwy.
 4. Athrawon i dderbyn arweiniad gan athrawon arbenigol Glantaf – Drama, Celf, Cerdd – ac athrawon arbenigol o’r ysgolion cynradd i gynnig arweiniad, syniadau a hyfforddiant.

Carreg Milltir 2 (Mawrth)

 1. Ffocws arbennig yn cael ei weld ar eirfa Celfyddydau Mynegiannol wrth weithio ar y prosiect.
 2. Cytuno ar y gwaith gorffenedig – creu fideo neu gyflwyniad – a fydd yn cael ei rannu ar y diwrnod HMS clwstwr yn nhymor yr Haf 2023
 3. Cynnal cyfarfodydd er mwyn sicrhau bod yr athrawon a’r cynorthwywwyr yn gyfarwydd â gofynion amlddisgyblaeth yr Hyn Sy’n Bwysig o fewn y Celfyddydau Mynegiannol
 4. Sicrhau cydbwysedd yn yr amser/sylw a roddir i’r 5 disgyblaeth: -Celf -Cerddoriaeth -Dawns -Drama -Ffilm a’r cyfryngau digidol.

Carreg Milltir 3 (Gorffennaf)

 1. Gwaith y prosiect UNO CYDIO TANIO i gael ei gyflawni yn y dosbarthiadau unigol ac yna ei drafod yn y Fforwm Blynyddoedd gyda’r ysgol bartner.
 2. Gwaith y fforwm i’w gyflwyno i weddill ysgolion y clwstwr ar ddiwrnod HMS.
 3. Athrawon i adrodd yn ol ar yr hyn welwyd a ddysgwyd yn ystod y diwrnod.
 4. Uwch dim i fonitro ac asesu gwelliannau wnaed i’r ddarpariaeth a dod i gasgliad ar lwyddiant y prosiect a’i effaith ar yr addysgu.
 5. Uwch dim i gyfarfod gyda’r arweinydd asesu i drafod y ffordd ymlaen o ran asesu’r MDPh yma.
 6. Uwch dim i adrodd yn ol i weddill staff yr ysgol gan bennu ffyrdd ymlaen i’r flwyddyn academaidd sydd i ddilyn.