Cwrs Preswyl Blwyddyn 4

Annwyl rieni,

Yn anffodus, o ganlyniad i Covid, bu’n rhaid i ni ganslo ein clybiau ac ymweliadau allgyrsiol – rhan bwysig o fywyd ein hysgol.

Fel ysgol, rydym yn credu’n gryf ym mhwysigrwydd ymweliadau preswyl i ddatblygu sgiliau, cyfoethogi ein cwricwlwm ac i ddarparu cyfleoedd i’n disgyblion ddatblygu eu hannibyniaeth.

Gobeithiwn y bydd sefyllfa Covid yn gwella erbyn y flwyddyn academaidd nesaf ac os felly, rydym wedi trefnu i’n dosbarthiadau Blwyddyn 4 aros 2 noson yn Summit Centre, Treharris. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar www.rockuk.org/centres/summit-centre

Cost yr ymweliad fydd £ 160 ond ni fyddwn yn gofyn am unrhyw arian nes y cawn gadarnhad bod sefyllfa Covid wedi gwella’n ddigonol.

Yn gywir,

Illtud James