Covid-19 – Diweddariad

Annwyl rieni,

Covid-19

Mae’r sefyllfa yn yr ysgol yn heriol iawn o ganlyniad i nifer y staff a’r plant sydd wedi cael Covid ers dechrau’r tymor. Mae lefel y risg ar draws y sir wedi codi o GANOLIG i UCHEL a bydd yn parhau felly nes o leiaf hanner tymor. Er gwaethaf y canllawiau cenedlaethol, rydym yn gorfod gosod camau penodol yn eu lle er mwyn amddiffyn staff a disgyblion Melin Gruffydd.

Hoffwn eich atgoffa –

1. Os oes symptomau gan blentyn, yna ni ddylai’r plentyn ddod i’r ysgol a dylid trefnu prawf PCR.

2. Rydym yn cynghori’n gryf nad yw plant, gan gynnwys y rhai sydd wedi’u nodi fel cysylltiadau agos, yn dod yn ôl i’r ysgol nes eu bod yn cael canlyniad y prawf PCR.

3. Ar ol i chi dderbyn canlyniad y pcr, danfonwch lun/screenshot o’r neges i’r ysgol – e.wiliams@ygmg.co.uk neu h.jones@ygmg.co.uk

4. Os yw canlyniad y pcr yn negyddol, yna gall y plentyn ddychwelyd i’r ysgol

5. NEWYDD – os bydd plentyn yn profi’n bositif am Covid, rydym yn argymell yn gryf y dylai brodyr a chwiorydd hefyd aros gartref am y cyfnod hwn.

6. Os byddwch yn rhoi gwybod i ni am achos positif (llun/screenshot) yna byddwn yn cynnal track and trace mewnol er mwyn ceisio adnabod cysylltiadau agos. Bydd hyn yn bennaf yn ffocysu ar yr ystafelloedd dosbarth a’r neuadd/ffreutur.

7. Dylid gwisgo mwgwd ar dir yr ysgol

8. Dylid gadael y safle yn syth ar ol casglu’r plant yn y prynhawn

Dwi’n gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn y cyfnod anodd yma!

Yn gywir,

Illtud James
Pennaeth