Ysgol Heini

24-03-2016

Big Pedal 2016 18 -29 Ebrill

Big Pedal 2016 Cymraeg

Clciwch y ddolen am ragor o wybodaeth

02-03-2016

07-01-2016

Ymarfer Corff

Nodyn atgoffa-ymarfer corff yfory Ionawr 8fed-plant i ddod yn eu gwisg ymarfer corff os gwelwch yn dda.

16-11-2015

Tim Nofio 2015/16

Llongyfarchiadau i’r nofwyr yma sydd wedi eu dewis i dim Nofio yr ysgol eleni.  Edrychwn ymlaen at ein gala cyntaf ym Mhenarth ar y 2/12/15

Lucy Brassington, Alicia Lewis, Gwen Metcalfe, Mali Newis, Ifan Rees, Iwan Stroud, Owen Ll. Jones, Harri Teilo, Sophie Brassington, Erin Moriarty, Ela Powell, Megan Hutchins, Ioan Penry, Thomas Howe, Will Adams, Tom Woods

Da iawn i’r 60 nofiwr ddaeth i’r treialon ym mhwll nofio Rhyngwladol Bae Caerdydd

04-11-2015

Cyswllt Cartref

  • Ymarfer Corff

O ddydd Gwener Tach 6ed ymlaen mi fydd y dosbarth Meithrin ( a.m & p.m) yn mynd i neuadd yr ysgol i gael sesiwn Ymarfer Corff. Bydd angen i’r plant felly ddod i’r ysgol mewn dillad cyfforddus, addas e.e. joggers/leggings. Gall y plant wisgo trainers os ydynt eisiau,ond byddwn yn tynnu sgidiau a sannau felly enw ar bob par o.g.y.dda!! Mae modd archebu crys-t ymarfer corff o’r ysgol os y dymunwch ond nid yw hyn yn angenrheidiol. Dim gemwaith o unrhyw fath os gwelwch yn dda. Os bydd y trefniadau hyn  yn newid o bryd i’w gilydd cewch wybod mewn da bryd.

  • Sgiliau hunan gymorth

Ar ol wyth wythnos yn y dosbarth,mae’r plant erbyn hyn yn dechrau tyfu yn fwy annibynnol.Hyfryd yw eu gweld yn dewis gweithgareddau,yn gwisgo, tynnu a hongian ffedogau cyn ac ar ol peintio,  tacluso’r tegannau a.y.y.b.Mae pwyslais mawr gennym yn y cyfnod sylfaen ar ddatblygiad personol a chymdeithasol, sy’n galluogi i’r plant i dyfu yn addysgwyr annibynnol a hyderus. I helpu eich plentyn ymhellach (os nad yw’n medru gwneud eisioes) gofynnwn i chwi adael iddo/iddi dynnu,hongian ,a gwisgo ei got/ei chot yn annibynnol o hyn ymlaen.

  • Celf a chrefft

Fel rhan o’n gweithgareddau ar Elfed ,bydd angen i bob plentyn ddod a botel llaeth plastig maint 2pnt/4pnt (gwag a glan!) er mwyn gwneud model o eliffant!

Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad,

02-11-2015

Academi Pel Droed Abertawe

Llongyfarchiadau mawr i Oliver Stephens, blwyddyn 5, ar gael ei ddewis i Academi Pel Droed dan 10 Clwb Abertawe! Da iawn ti Oliver!

04-09-2015

08-07-2015

Oliver Stephens – carfan bel droed

Llongyfarchiadau mawr i Oliver Stephens ar gael ei ddewis i garfan dan 10 Caerdydd a’r Fro/.

Da iawn ti Oliver!

Tom Weekley – carfan bel droed

Llongyfarchiadau mawr i Tom Weekley sy wedi cael ei ddewis i garfan pel droed Caerdydd a’r Fro ar gyfer y tymor sydd i ddod.

Da iawn Tom!

22-05-2015