Ysgol Gymunedol

10-06-2016

Dragon’s Den Competition

dragons den

Gwaith Cartref Bl 3

Gallwch weithio yn unigol, fel pâr neu fel rhan o grŵp bach.

1.Meddyliwch am syniad – rhywbeth gall plant y dosbarth ei gynhyrchu (9wneud) gyda’i gilydd, er mwyn ei werthu i blant yr ysg9ol. A fydd merched a bechgyn yn ei hoffi? A bydd plant iau a hyn yn ei hoffi?

2.Gwnewch restr o beth fydd angen arnoch i wneud y cynnyrch a faint bydd pob dim yn ei gostio. Faint o elw y byddwch chi’n ei wneud wrth werthu 1? 10? 100?

3. Sut olwg fydd ar y cynnyrch? gallwch wneud 1 i ddangos i eraill?

4.Cyflwynwch eich syniad er mwyn annog eraill i bleidleisio amdano.(poster/pwynt pŵer / cyflwyniad llafar)

5.Mwynhewch!

I’w gyflwyno erbyn Dydd Gwener 24ain o Fehefin

08-06-2016

06-06-2016

Summer Fate – Bobath

Cynhelir ffair haf Bobath dydd Sadwrn yma, 11 Mehefin. 12pm – 3pm yng Ngerddi Bobath, 19 Park Road, Yr Eglwys Newydd. Dewch i gefnogi!

New football club

Clwb Pel Droed yr Urdd yn dechrau ar astro MG dydd Sadwrn yma
9-10am – Derbyn
10-11am – Blwyddyn 1

Clwb Pel Droed

27-05-2016

Supporting and donating!

penawd c

Annwyl bawb,

Rydym wedi derbyn cais a chytuno i godi arian i Ganolfan Ganser Felindre wrth wisgo coch, tra’n cefnogi tîm Cymru yn yr Euros ar yr un pryd!

Gofynnwn i’r plant wisgo coch ar Ddydd Iau 16eg o Fehefin, 2016 ac i ddod a chyfraniad ariannol i’r ysgol,  pan fydd Cymru yn chwarae pêl droed yn erbyn Lloegr.

Gobeithiwn bydd y diwrnod yn un hwylus ac yn llwyddiannus i Gymru!

Cefnogwch Gymru gan wisgo coch!

Diolch yn fawr,

CYMG

(Cyngor Ysgol Melin Gruffydd)

logo

12-05-2016

21-04-2016

Codi hwyl wrth godi arian! Yfory!

IMG_0075

Cofia dy benwisg a dy gyfraniad ar Ddydd Gwener 22/4/16

Gwersi Tenis Bl3 22/4/16

Yn dechrau ar Ddydd Gwener 22/4/15 yng nghlwb tenis yr eglwys Newydd, byddwn yn cael cyfres o wersi tenis yn lle’r chwaraeon arferol. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £3.00 tuag at y costau hyfforddi (50c y sesiwn).

Dewch yn eich dillad ymarfer corff!

Diolch!

15-04-2016

Cyngor Ysgol – cyflwyno her codi arian

12/4/16

Annwyl Rieni / Dear parents,

Rydym wedi bod yn trafod codi arian i elusen ar ôl derbyn 3 cais gwahanol.

Rydym wedi cynnal trafodaeth a phleidlais ac rydym wedi penderfynu cefnogi elusen

Parkinson’s. Os am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y wefan isod.

We have been disguising raising money for charities after receiving 3 letters of requests from different charities.

We’ve held a discussion and vote, and have decided to support the charity for Parkinson’s disease. For more information go to the following link.

http://www.parkinsons.org.uk/content/use-your-head

Byddwn yn gwisgo penwisg am y dydd – het ddoniol/wig liwgar, a gofynnwn i bawb fydd yn cymryd rhan i ddod â chyfraniad ariannol i’r elusen.

We will be wearing a head dress for the day – a funny hat/colourful wig, and we ask       everyone who takes part to bring a sum of money for the charity.

Mae 476 o blant yn yr ysgol. There are 476 children in the school.

Os byddai pawb yn dod a 50c =£238 If everyone brings 50p.

Os byddai pawb yn dod a £1 = £476 If everyone brings £1.

Os byddai pawb yn dod a £2 = £952 If everyone brings £2.

Bydd hyn yn digwydd ar Ddydd Gwener 22/4/16 a bydd gwobr i’r het orau!

It will take place on Friday 22/04/16 – there will be a prize for the best hat or wig!

Diolch yn fawr!

CYMG      

(Cyngor Ysgol Melin Gruffydd School Council)

 unnamed

04-03-2016