Ysgol Garedig

21-10-2016

Casgliad diolchgarwch.

Annwyl Rieni a Ffrindiau,

Mae pobl ddigartre’ wedi cael sylw mawr yn y wasg yn ddiweddar ac wedi ysbrydoli nifer o’n disgyblion i annog Cyngor yr Ysgol i feddwl am gynorthwyo pobl mewn angen yn ein cymuned.

O ganlyniad, fel rhan o’n gwasanaeth Diolchgarwch, fe fyddwn yn casglu nwyddau glendid ar gyfer canolfan Huggard Caerdydd. Canolfan sydd yn cynorthwyo pobl ddigartre’ ein dinas.

Yn dilyn sgwrs gyda’r ganolfan, pwysleisiwyd mai nwyddau ymochi sydd angen fwyaf ar y ganolfan ar hyn o bryd. Gweler y manylion isod.

:Brwsys a phast dannedd, siampŵ, ‘gel’ cawod, offer eillio a diaroglyddion yn enwedig.

Gofynnwn yn garedig i chi  gyfrannu tuag at y casgliad wrth gasglu’r nwyddau erbyn Dydd Gwener, y 4ydd o Dachwedd. Mae modd gwneud cyfraniad ariannol yn lle, os hoffech wneud hynny.

Os am fwy o wybodaeth am y ganolfan, a’r gwaith sydd yn digwydd yno, gallwch ymweld â’r wefan isod.

http://www.huggard.org.uk/

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth

CYNGOR YSGOL MELIN GRUFFYDD

h

20-10-2016

Cynllun y Cyngor Ysgol

Dyma ein syniadau a’n cynllun ar gyfer eleni!

blaenoriaethau-cyngor-ysgol-mg-c

06-10-2016

30-09-2016

Y Cyfarfod 1af!

Croeso cynnes i aelodau newydd y Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco!

Ein prosiect 1af – ry’ ni’n casglu caeadon poteli llaeth plastig er mwyn cefnogi ymgyrch Sienna, 7 oed, o Ysgol gynradd Gabalfa, sy’n codi arian i elusen ‘End Polio Now’.

Diolch!

img_3447

26-04-2016

21-04-2016

Codi hwyl wrth godi arian! Yfory!

IMG_0075

Cofia dy benwisg a dy gyfraniad ar Ddydd Gwener 22/4/16

15-04-2016

Cyngor Ysgol – cyflwyno her codi arian

12/4/16

Annwyl Rieni / Dear parents,

Rydym wedi bod yn trafod codi arian i elusen ar ôl derbyn 3 cais gwahanol.

Rydym wedi cynnal trafodaeth a phleidlais ac rydym wedi penderfynu cefnogi elusen

Parkinson’s. Os am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y wefan isod.

We have been disguising raising money for charities after receiving 3 letters of requests from different charities.

We’ve held a discussion and vote, and have decided to support the charity for Parkinson’s disease. For more information go to the following link.

http://www.parkinsons.org.uk/content/use-your-head

Byddwn yn gwisgo penwisg am y dydd – het ddoniol/wig liwgar, a gofynnwn i bawb fydd yn cymryd rhan i ddod â chyfraniad ariannol i’r elusen.

We will be wearing a head dress for the day – a funny hat/colourful wig, and we ask       everyone who takes part to bring a sum of money for the charity.

Mae 476 o blant yn yr ysgol. There are 476 children in the school.

Os byddai pawb yn dod a 50c =£238 If everyone brings 50p.

Os byddai pawb yn dod a £1 = £476 If everyone brings £1.

Os byddai pawb yn dod a £2 = £952 If everyone brings £2.

Bydd hyn yn digwydd ar Ddydd Gwener 22/4/16 a bydd gwobr i’r het orau!

It will take place on Friday 22/04/16 – there will be a prize for the best hat or wig!

Diolch yn fawr!

CYMG      

(Cyngor Ysgol Melin Gruffydd School Council)

 unnamed

03-12-2015

Sioeau Nadolig

Gwneir casgliad ariannol ar ddiwedd pob Sioe Nadolig eleni tuag at ‘Elusen Jac bach’.   http://www.jacbach.com

19-10-2015

Diolchgarwch

imageDiolch am eich rhoddion hael heddiw.

09-10-2015