Ysgol Ddemocrataidd

20-10-2016

Cynllun y Cyngor Ysgol

Dyma ein syniadau a’n cynllun ar gyfer eleni!

blaenoriaethau-cyngor-ysgol-mg-c

30-09-2016

Y Cyfarfod 1af!

Croeso cynnes i aelodau newydd y Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco!

Ein prosiect 1af – ry’ ni’n casglu caeadon poteli llaeth plastig er mwyn cefnogi ymgyrch Sienna, 7 oed, o Ysgol gynradd Gabalfa, sy’n codi arian i elusen ‘End Polio Now’.

Diolch!

img_3447

24-09-2016

23-09-2016

Cyffro’r Etholiadau!

Ar ôl diwrnod o bleidleisio a chyffro, dyma ganlyniadau’r Etholiadau-roedd y canlyniadau yn agos iawn ac roedd ambell un cyfartal!

Llongyfarchiadau i’r aelodau newydd a phob lwc iddynt!

CYNGOR YSGOL 2016-17                            CYNGOR ECO 2016-17

2A          Cai Dafydd                                                  Joseff Evans

2HW     Tom Davies                                                 Gethin Williams

3W        Orla Barton                                                 Gwen Evans

3LLD   Genevieve Miles                                          Matilda Cohen

4A        Anest James                                                 Thomas Howe

4E        Seth Nicholls                                                Ethan Hanigan

5D       Phoebe Williams                                          Gruff Maher

5J       Esther Woolley                                              Tom Cadman a Milo Davies

6R      Gwenllian Boore a Henry Nicholls            Michael Davies

6L      Lola Keogh                                                      Dewi Prydderch

09-09-2016

Etholiadau Cyngor Ysgol ac Eco 23/9/16

GWAITH CARTREF CYMRAEG Bl2-6

(Welsh Homework)

Paratoi cyflwyniad byr ar gyfer ymgeisio i fod yn aelod o Gyngor Ysgol neu Gyngor Eco Melin Gruffydd.

(To prepare a short presentation that outlines reasons for wanting to be considered for a place on the School or Eco Council. This should include, personal reasons, personal skills and new ideas.)

Cofiwch gynnwys gwybodaeth am

-eich rhesymau dros ymgeisio

-eich sgiliau personol

-eich syniadau ar gyfer y Cyngor

Pob lwc!

10-06-2016

Dragon’s Den Competition

dragons den

Gwaith Cartref Bl 3

Gallwch weithio yn unigol, fel pâr neu fel rhan o grŵp bach.

1.Meddyliwch am syniad – rhywbeth gall plant y dosbarth ei gynhyrchu (9wneud) gyda’i gilydd, er mwyn ei werthu i blant yr ysg9ol. A fydd merched a bechgyn yn ei hoffi? A bydd plant iau a hyn yn ei hoffi?

2.Gwnewch restr o beth fydd angen arnoch i wneud y cynnyrch a faint bydd pob dim yn ei gostio. Faint o elw y byddwch chi’n ei wneud wrth werthu 1? 10? 100?

3. Sut olwg fydd ar y cynnyrch? gallwch wneud 1 i ddangos i eraill?

4.Cyflwynwch eich syniad er mwyn annog eraill i bleidleisio amdano.(poster/pwynt pŵer / cyflwyniad llafar)

5.Mwynhewch!

I’w gyflwyno erbyn Dydd Gwener 24ain o Fehefin

27-05-2016

Supporting and donating!

penawd c

Annwyl bawb,

Rydym wedi derbyn cais a chytuno i godi arian i Ganolfan Ganser Felindre wrth wisgo coch, tra’n cefnogi tîm Cymru yn yr Euros ar yr un pryd!

Gofynnwn i’r plant wisgo coch ar Ddydd Iau 16eg o Fehefin, 2016 ac i ddod a chyfraniad ariannol i’r ysgol,  pan fydd Cymru yn chwarae pêl droed yn erbyn Lloegr.

Gobeithiwn bydd y diwrnod yn un hwylus ac yn llwyddiannus i Gymru!

Cefnogwch Gymru gan wisgo coch!

Diolch yn fawr,

CYMG

(Cyngor Ysgol Melin Gruffydd)

logo

15-04-2016

Cyngor Ysgol – cyflwyno her codi arian

12/4/16

Annwyl Rieni / Dear parents,

Rydym wedi bod yn trafod codi arian i elusen ar ôl derbyn 3 cais gwahanol.

Rydym wedi cynnal trafodaeth a phleidlais ac rydym wedi penderfynu cefnogi elusen

Parkinson’s. Os am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y wefan isod.

We have been disguising raising money for charities after receiving 3 letters of requests from different charities.

We’ve held a discussion and vote, and have decided to support the charity for Parkinson’s disease. For more information go to the following link.

http://www.parkinsons.org.uk/content/use-your-head

Byddwn yn gwisgo penwisg am y dydd – het ddoniol/wig liwgar, a gofynnwn i bawb fydd yn cymryd rhan i ddod â chyfraniad ariannol i’r elusen.

We will be wearing a head dress for the day – a funny hat/colourful wig, and we ask       everyone who takes part to bring a sum of money for the charity.

Mae 476 o blant yn yr ysgol. There are 476 children in the school.

Os byddai pawb yn dod a 50c =£238 If everyone brings 50p.

Os byddai pawb yn dod a £1 = £476 If everyone brings £1.

Os byddai pawb yn dod a £2 = £952 If everyone brings £2.

Bydd hyn yn digwydd ar Ddydd Gwener 22/4/16 a bydd gwobr i’r het orau!

It will take place on Friday 22/04/16 – there will be a prize for the best hat or wig!

Diolch yn fawr!

CYMG      

(Cyngor Ysgol Melin Gruffydd School Council)

 unnamed

11-09-2015

Cyngor Ysgol a Chyngor Eco

Llongyfarchiadau i’r disgyblion isod ar gael eu hethol i’r Cyngor Ysgol a’r Cyngor Eco heddi-

Cyngor Ysgol               Cyngor Eco

6L     Erin Jones                        Joe Price

6R     Betsi Roberts                   Hannah Boore/Lisa Evans

5D     Ryan Jones                      Ffion Williams

5J     Beca Evans                       Sophie Brassington

4A      Joe Gill                            Ffion Thomas

4E      Lowri Morris                  Twm Rhys

3R     Morgan Dwyer               Seth Nicholls

3W     Lucy Brassington           Liwsi Nel

2HW     Iestyn Tobias              Chloe Carey

2aI     Tabatha Morgans          Romilly Bennett

21-05-2015

Bocsys Bwyd Iach

Am wybodaeth am Focsys Bwyd Iach, cliciwch ar y linc – Bocsys bwyd iach