Newyddion

27-02-2015

Big Pedal 2015

Am wybodaeth pellach – cliciwch y linc – Big Pedal Cymraeg 2015

19-02-2015

Cystadleuwyr Eisteddfod 2015

Dyma rhestr o’r cystadleuwyr fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch ar y 7fed o Fawrth yn Ysgol Glantaf a’r Eisteddofd Dawns ar y 10fed o Fawrth.

Unawd Bl.2

Imogen Evans, Liwsi Nel Williams, Anest James, Mari Evans, Sara Daniel, Caron Dafydd

Unawd Bl.3&4

Esther Woolley, ElliwJones, Molli Elin, Martha Bright, Cadi Gwen, Saran Jones, Cari Thomas

Unawd Bl 5 a 6

Enfys Evans, Hari Lewis, Hannah Boore, Caitlin Allan, Erin Jones, Elan Oldery, Cadi Davage

Deuawd

Harri M a Tomos W, Mari L a Enfys Evans, Sara Mackie a Caitlin Allan, Erin Jones a Katie Anderson

Parti Deulias

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans

Parti Unsain

Efa Greenway, Erin Jones, Mari Lewis, Caitlin Allen, Enfys Evans, Harri Matcalfe, Aton Evans, Ifan Rees, Catrin Powell, Steffan Rayment,

Cor

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans, Iestyn Thomas, Esyllt Hedd, Olympia Koursarou, Carys Bennett, Cadi Davage, Jeia Puri-Evans, Abi Sebury, Luned Evans, Ben Browb, Ariache Koursarou, Hannah Boore, Beca Tinnuche Jones, Non Drake, Daniel Rizzo, Emily Savastrao, Miriam John, Efa Powell, Lois Pithrck, Beac Jones, Lydia Cohen, Amy Styles, Elli Hingman, Steffan Powys-Downes, Alys Smith

Cerdd Dant Bl 6

Hannah Boore

Alaw Werin

Cadi Gwen

Piano

Elena Chapman, Cadi Davage, Tirion Davies, Esyllt Hedd

Pres

Steffan Rayment, Iestyn Thomas, Owen Lloyd-Jones

Chwithbrennau

Sara Mackie, Cadi Davage, Elena Chapman

Llefaru Bl 2 a Iau

Mari Evans, Mirriam Rozzo, Imogen Evans, Morgan Dwyer, Gethin Williams, Liwsi Nel Williams

Llefaru Bl 3 a 4

Esther Wooley, Mali Newis, Phoebe Williams, Twm Rhys, Awen Dwyer, Luned De Saxe

Llefaru Bl 5 a 6

Luned Evans, Cadi Davage, Evan Harfield, Steffan Rayment, Hannah Boore

Grwp Llefaru

Luned Evans, Harri Metcalfe, Iestyn Thomas, Mari Lewis, Non Drake, Brown,Eli Higman, Aridry Koursarou. Hannah Boore

Ymgom

Mari Lewis, Esyllt Hedd a Aron Evans

Dawnsio Hip hop/Stryd / Disgo

ElinDimond, Non Drake, Catrin Poell, Nia Sadler, Mari Lewis, Megan Howe, Lois Pittick, Erin Williams, Keeli Wilkinson, Lola Keogh, Beca Tinuche-Jones

Pob lwc i bawb!

13-02-2015

Presenoldeb 9 – 13 Chwefror 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 95.3%
Blwyddyn 6R 98.2%
Blwyddyn 5D 100%
Blwyddyn 5J 95.5%
Blwyddyn 4A 95.7%
Blwyddyn 4aI 95.3%
Blwyddyn 3R 96.8%
Blwyddyn 3W 97.9%
Blwyddyn 2HW 95.7%
Blwyddyn 2M 98.6%
Blwyddyn 1LLJ 96.7%
Blwyddyn 1R 95.0%
Derbyn DLl 93.5%
Derbyn L 94.8%
Meithrin am 99.4%
Meithrin pm 96.3%
Cyfanswm / Total 96.4%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

11-02-2015

Cynllun Llawysgrifen yr ysgol

Am wybodaeth am Gynllun Llawysgrifen yr ysgol – cliciwch ar y linc – Llythyr Cynllun Llawysgrifen

09-02-2015

Cystadleuaeth pêl rwyd yr Urdd – 05/02/15

Llongyfarchiadau mawr i dimau  pêl rwyd yr ysgol yng nghystadleuaeth yr Urdd.

Tîm A – Mai Penry, Lowri Higgins, Non Drake, Katie Anderson, Emily Savastano, Megan Hutchings, Molly Burnell, Harri Metcalfe ac Iestyn Thomas.

Tîm B – Isabel Brassington, Talia Collingwood, Aron Evans, Steffan Powys, Ela Powell, Catrin Powell, Ela Williams, Lois Pittick, Elan Oldery, Sara Mackie a Becca Jones.

Canlyniadau tîm B – da iawn, ail yn y grŵp!

MG 1 – 0 Y Wern, MG 2 – 1 Whitchurch Primary B, MG 0 – 0 Ysgol Pwll Coch.

Canlyniadau tîm A – ennill y grŵp!

MG 6 – 1 Christ The King, MG 10-0 Ysgol Y Berllan Deg, MG 10-Ysgol Pencae.

Rownd gynderfynol yn erbyn Bro Eirwg- llawn tensiwn ar ôl amser llawn roedd y sgôr yn gyfartal 5-5, ar ôl dwy funud ychwanegol roedd y sgôr yn 7-7, ar ôl dwy funud arall y sgôr oedd 9-9, felly’r cyntaf i sgorio oedd yn ennill, a chwarae teg i’r tîm fe wnaeth Mai Penry sgorio’r gôl fuddugol.

Rownd derfynol – MG 5 – 2 Whitchurch Primary.

Llongyfarchiadau enfawr i dîm A yr ysgol – PENCAMPWYR CAERDYDD A’R FRO!

07-02-2015

Categoreiddio Ysgolion

Annwyl Rieni,

Rwy’n siwr fod nifer ohonoch eisoes wedi clywed am, neu wedi darllen am, benderfyniad Llywodraeth Cymru i gategoreiddio ysgolion yn ôl lliwiau. Mae pob ysgol yng Nghymru, yn ystod yr wythnos ddiwethaf, wedi eu gosod mewn categori: GWYRDD (y 15% o ysgolion gorau a fwyaf effeithiol), MELYN (y 50% o ysgolion da ac effeithiol), AMBR (y 29% o ysgolion sydd angen gwella) neu COCH (y 5% o ysgolion sydd angen gwella fwyaf).

Yn sicr, mae’n achos o falchder a boddhad mawr i bawb yn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd ein bod wedi ein hadnabod fel YSGOL WERDD. Yn ôl y diffiniad, mae YSGOLION GWYRDD yn:

• adnabod eu hunain yn dda ac yn penderfynu ar eu blaenoriaethau eu hunain ar gyfer gwella, ac yn eu gweithredu;
• maent yn wydn o ran eu tîm o staff;
• byddant yn cael eu herio i symud ymlaen neu i gynnal rhagoriaeth;
• mae ganddynt y gallu i arwain eraill yn effeithiol;
• maent yn cael eu gwobrwyo gyda mwy o ymreolaeth.

Seilir y System Categoreiddio Ysgol ar dri cham:

• Pa mor dda mae ysgol yn perfformio mewn perthynas â safonau disgyblion;
• Gallu’r ysgol i yrru ei gwelliannau ei hunan, gyda ffocws clir ar yr arweinyddiaeth, yr addysgu a’r dysgu;
• Fe fydd cyfuniad o’r ddau gam uchod yn arwain at gategoreiddio’r ysgol yn ôl lliw.

Rwy’n siwr y cytunwch fod hyn ‘oll yn newyddion gwych i ni gyd; ond er ein bod wrth ein bodd gyda’n categori gwyrdd, ni ddylai un rhiant feddwl ein bod yn bwriadu gorffwys ar ein rhwyfau, ond yn hytrach fe fyddwn yn anelu at welliant pellach i’n galluogi ni i gynnal ein statws, blwyddyn ar ôl blwyddyn, fel YSGOL WERDD.

Mr Illtud James
Pennaeth

06-02-2015

Presenoldeb 2 – 6 Chwefror 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

**Blwyddyn 6L 100%
Blwyddyn 6R 98.6%
Blwyddyn 5D 99.3%
Blwyddyn 5J 95.9%
Blwyddyn 4A 98.3%
**Blwyddyn 4aI 100%
Blwyddyn 3R 93.4%
Blwyddyn 3W 99.3%
Blwyddyn 2HW 94.7%
Blwyddyn 2M 93.1%
Blwyddyn 1LLJ 98.3%
Blwyddyn 1R 94.3%
Derbyn DLl 96.8%
Derbyn L 96.2%
Meithrin am 98.1%
Meithrin pm 90.6%
Cyfanswm / Total 96.8%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

03-02-2015

Pêl rwyd 02/02/15

Buddugoliaeth i’r tim pêl rwyd yn erbyn Ysgol Pen y Garth.

Sgor terfynol – MG 13 – 3 Ysgol Pen Y Garth.

Da iawn i’r tim sef Lowri Higgins, Katie Anderson, Jeia, Enfys Evans, Megan Hutchings, Emily Savastano, Molly Burnell, Sara Mackie, Alys Smith a Mai.

30-01-2015

Presenoldeb 26 – 30 Ionawr 2015

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 98.7%
***Blwyddyn 6R 100%
Blwyddyn 5D 98.9%
***Blwyddyn 5J 100%
***Blwyddyn 4A 100%
Blwyddyn 4aI 96.3%
Blwyddyn 3R 94.5%
Blwyddyn 3W 98.6%
Blwyddyn 2HW 96.3%
Blwyddyn 2M 96.2%
Blwyddyn 1LLJ 99.3%
Blwyddyn 1R 98.3%
Derbyn DLl 95.2%
Derbyn L 98.6%
Meithrin am 96.9%
Meithrin pm 98.1%
Cyfanswm / Total 97.9%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

23-01-2015

Presenoldeb 19/1/15 – 23/1/15

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 98.0%
*Blwyddyn 6R 99.3%
Blwyddyn 5D 97.9%
Blwyddyn 5J 93.8%
Blwyddyn 4A 98.3%
Blwyddyn 4aI 97.0%
Blwyddyn 3R 96.9%
Blwyddyn 3W 96.6%
Blwyddyn 2HW 98.0%
Blwyddyn 2M 98.6%
Blwyddyn 1LLJ 97.7%
*Blwyddyn 1R 99.3%
Derbyn DLl 93.9%
Derbyn L 97.9%
Meithrin am 95.0%
Meithrin pm 95.0%
Cyfanswm / Total 97.2%
Targed yr ysgol / School target 97.2%