Newyddion

02-06-2020

E-ddioglewch – canllawiau i blant

Er mwyn bod yn ddiogel ar-lein, dylwn i:

 • cadw pob enw defnyddiwr a chyfrinair yn saff a pheidio â’u rhannu â ffrindiau
 • dim ond siarad ar-lein â ffrindiau a theulu dwi’n eu hadnabod yn y byd go iawn
 • peidio byth â chlicio ar ‘Derbyn’ neu ‘Iawn’ mewn gwahoddiad i sgwrsio, rhannu lluniau neu chwarae gemau gan unrhyw un dwi ddim yn eu hadnabod mewn bywyd go iawn
 • peidio byth â rhoi gwybodaeth bersonol i neb fel rhif ffôn, cyfeiriad neu gyfeiriad e-bost, neu enw fy ysgol – mae rhai pobl yn esgus bod yn rhywun arall ar-lein
 • rhoi rhywbeth dros fy ngwe-gamera pan na fydda i’n ei ddefnyddio
 • gofyn i oedolyn cyfrifol helpu i newid y gosodiadau ar fy apiau, fy ffôn, fy nghyfrifiadur neu fy nyfais llechen i fy nghadw i’n ddiogel
 • defnyddio gwefannau dwi wedi dysgu amdanyn nhw yn yr ysgol pan fydda i ar-lein
 • cwestiynu’r pethau bydda i’n eu gweld ar-lein cyn penderfynu eu credu – dydy popeth ar-lein ddim yn wir
 • peidio byth â chlicio ar ddolenni mewn e-bost neu negeseuon sy’n gofyn i mi fewngofnodi a rhannu fy manylion – efallai ei fod yn sgam neu’n dric, felly mae hi bob tro’n well mynd i’r wefan neu’r ap yn uniongyrchol
 • gofyn i ffrindiau a theulu os yw’n iawn i mi rannu unrhyw luniau ohonyn nhw cyn gwneud hynny
 • bod yn garedig ar-lein bob tro a pheidio â dweud pethau a allai ypsetio rhywun, hyd yn oed os ydw i’n meddwl ei fod yn jôc
 • dysgu am yr holl help sydd ar gael os bydda i angen hynny, fel Meic a Childline
 • peidio byth â bod ofn siarad â rhywun cyfrifol am unrhyw beth sy’n fy mhoeni i neu gamgymeriad dwi wedi’i wneud – mae yna bob amser rywun sy’n gallu fy helpu
 • dweud wrth rywun cyfrifol os byddaf yn poeni neu’n ypset am unrhyw beth dwi’n ei weld neu ei glywed ar-lein neu os bydd rhywun dieithr yn gofyn am gael bod yn ffrind i mi
 • 17-05-2020

  Adnoddau Sustrans

  Bore da,

  Hoffem roi gwybod i chi am lansiad Tu Fas Tu Fewn Sustrans, adnodd am ddim i helpu
  rhieni sy’n edrych ar ôl eu plant gartref.

  Mae cerdded, beicio a sgwtera’n ffyrdd gwych o gadw’n iach ac yn egnïol yn gorfforol ac yn
  feddyliol. Yn ystod y cyfnod hwn, pan fo angen inni aros gartref ar y cyfan, mae’n anoddach
  gwneud y gweithgareddau hyn.

  Mae Tu Fas Tu Fewn Sustrans yn cynnig syniadau hwyliog ac ysbrydoliaeth i rieni er mwyn
  cynnwys gweithgareddau addysgol, iechyd a llesiant yn eu cartrefi.

  Gall rhieni ddefnyddio’r adnoddau trwy gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr rhieni am ddim.
  Dros bedair wythnos, byddant yn derbyn fideos, gweithgareddau ar thema, gemau a heriau
  wedi’u cynllunio gan ein swyddogion ysgolion profiadol.

  Os ydych chi’n meddwl y gallai’r adnoddau hyn fod yn ddefnyddiol i chi, cofrestrwch ar y
  ddolen isod:

  www.sustrans.org.uk/campaigns/outside-in/tu-fas-tu-fewn-sustrans/

  13-05-2020

  Meithrin Medi 2020

  Dogfennau a gwybodaeth
  Llawlyfr y Meithrin

  Ffurflenni i’w dychwelyd i’r ysgol
  1. Manylion Personol – Manylion Personol
  2. Holiadur Meithrin – Holiadur Meithrin
  3. Ffurflen ganiatad – Caniatad / Permission
  4. Defnyddio HWB – Llythyr HWB
  5. Gwybodaeth i’r ysgol am anableddau – Anableddau / Disabilities
  6. Pwy sy’n casglu eich plentyn? – Pwy sy’n casglu?
  7. Cytundeb Ysgol/Cartref – Cytundeb Ysgol / Cartref

  28-04-2020

  Cyfrif Youtube Pontio Glantaf

  Mae Ysgol Gyfun Glantaf wedi creu sianel Youtube pontio ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 6. Mae’n adnodd da i’r plant yn ystod y cyfnod anodd yma. Anogwch eich plant i wylio y sianel – byddwn yn ei rhannu hefyd trwy’r Dosbarth Digidol (Google Classroom).

  #IJ

  https://www.youtube.com/watch?v=Bw1VYV7r7ik&feature=youtu.be

  29-01-2020

  Ymweliadau oddi ar safle’r ysgol

  O fis Chwerfor 2020, mi fydd gan yr ysgol broses newydd o weinyddu ymweliadau oddi ar safle’r ysgol – yn benodol, y broses o gael caniatad rhieni.

  Bydd ymweliadau oddi ar y safle yn cael eu nodi ar PARENTPAY a gofynnir i rieni i nodi eu caniatad yno.

  Os nad ydym wedi derbyn caniatad ar Parentpay, yna disgwylir i rieni i nodi eu caniatad yn YSGRIFENEDIG.

  Ni fyddwn bellach yn derbyn caniatad llafar.

  Yn anffodus, os nad fydd caniatad wedi ei roi ar PARENTPAY neu yn YSGRIFENEDIG, ni fydd y plant yn medru mynychu’r ymwelaid.

  Gofynnwn am eich cefnogaeth yn y mater pwysig yma.

  28-01-2020

  Gweinyddu Meddyginiaeth

  Gweinyddu Meddyginiaeth

  O fis Ionawr 2020, mi fydd gan yr ysgol broses newydd o weinyddu meddyginiaeth.

  Cofrestru

  Os fydd rhaid i’ch plentyn gymryd MEDDIGINIAETH AR BRESCRIPSIWN yn ystod diwrnod ysgol, rhaid i rieni gofrestru’r feddyginiaeth hynny yn y brif fynedfa gan gwblhau Ffurflen 3A – Cytundeb RHIENI i weinyddu meddyginiaeth ac yna trosglwyddo’r feddyginiaeth i’r staff. Ni ddylid rhoi’r feddyginiaeth i’r plant i ddod i’r ysgol!

  Mewn rhai achosion, rhaid i’r plant gario eu meddyginiaeth eu hunain e.e. inhalers. Mae angen i rieni gofrestru hynny yn y brif fynedfa ar FFURFLEN 7: Cais i blentyn gario’i feddyginiaeth ei hun.

  Diolchwn i chi am eich cefnogaeth yn y mater pwysig yma.

  17-01-2020

  Tîm pêl droed y merched

  Roedd ein tîm pél droed merched yn anlwcus iawn heddi yng nghystadleuaeth yr Urdd. Chwarae’n dda iawn trwy’r dydd, cyrraedd y rownd derfynol a cholli ar ‘benalty shoot out!’
  Diwrnod da serch hynny a phawb wedi mwynhau! LLongyfarchiadau mawr i’r merched i gyd!

  #IJ

  Diwrnod Awstralia

  Byddwn yn dathlu Diwrnod Awstralia ar ddydd Llun, Ionawr 27ain.

  Plant i wisgo dillad lliw baner y wlad – cyfraniad o £1 i drychineb tân Awstralia.

  #IJ

  08-01-2020

  Hawliau Disgyblion – y Wobr Arian

  Yn dilyn asesiad allanol, rydym yn falch iawn o gadarnhau bod Ysgol Melin Gruffydd wedi derbyn y Wobr Arian fel ysgol sy’n Parchu Hawliau.

  Cyflawni’r Wobr Arian
   
  Mae’r ysgol yn ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn benodol yn ei pholisiau, ei harfer a’i diwylliant
  Mae’r ysgol yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Confensiwn ledled cymuned yr ysgol
  Mae’r ysgol yn gweithredu ac yn datblygu’r cynlluniau a amlinellir ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer y Wobr Arian, a gyflwynwyd i gyflawni’r Efydd: Hawliau a Ymrwymwyd
  Mae’r ysgol yn dechrau gweld effaith gadarnhaol y gweithredoedd hyn ar blant a phobl ifanc, staff, ac ar ethos, ymarfer ac amgylchedd yr ysgol
  Mae plant a phobl ifanc yn dechrau gweld eu hunain fel pobl sy’n parchu dinasyddion byd-eang ac yn eiriol dros degwch a hawliau plant, yn lleol ac yn fyd-eang.

  11-12-2019

  Swyddog Teulu newydd

  Mae Mrs Rhiannon Laugharne wedi ei phenodi yn Swyddog Teulu newydd yr ysgol. Bydd Mrs Laugharne yn dechrau ar ei swydd ym mis Ionawr gan weithio ar ddyddiau Llun, Mawrth a Mercher.