Newyddion

14-05-2015

Holiadur Estyn i rieni

I gael mynediad i’r holiadur, cliciwch ar y linc – https://vir.estyn.gov.uk

Dosbarth Derbyn DLl

Bydd Mrs Catrin Champion yn dysgu’r dosbarth pan fydd Mrs Gwenith Davies yn dechrau ei chyfnod mamolaeth ar ol hanner tymor. Mae Mrs Champion eisoes yn gweithio yn yr ysgol ac yn cyd ddysgu gyda Mrs Davies cyn y gwyliau.

12-05-2015

Aelodau Cyngor Eco MG ar ‘Ffeil’ S4C heno!

Gwyliwch aelodau o’r Cyngor Eco yn trafod materion ailgylchu ar ‘Ffeil’ heno ar S4C am 5.55yp!

10-05-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 08.05.2015

Wobr Werdd Meithrin 08.05.2015Llongyfarchiadau i’r Meithrin ar ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 150g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015  (Wythnos yn gorffen 08.05.2015)

08-05-2015

Big Pedal – Nesaf i’r enillydd Llongyfarchiadau

Diolch am gymryd rhan yn Big Pedal 2015

Yr oeddem yn un o 1,300 o ysgolion a gymerodd ran a llwyddo i guro record y Big Pedal o wneud mwy na 1.4 milliwn siwrne ar feic neu sgwter.

Fe wnaeth yr ysgol lwyddo i ddod i’r ail safle yng Nghymru a rydym wedi derbyn tystysgrif, cliciwch ar y linc i weld y dystysgrif. Mae hyn yn ffantastig.

Gobeithio i’r plant fwynhau y cyfle i ddod i’r ysgol trwy ddull cynaliadwy a hwyliog iawn, gobeithio y gallwch barhau drwy’r flwyddyn.

scan0051 scan0051

Presenoldeb 04-080515 – Da iawn 2HW

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 96.3%
Blwyddyn 6R 97.3%
Blwyddyn 5D 99.1%
Blwyddyn 5J 99.1%
Blwyddyn 4A 99.2%
Blwyddyn 4aI 99.2%
Blwyddyn 3R 97.3%
Blwyddyn 3W 98.3%
Blwyddyn 2HW 100%
Blwyddyn 2M 97.8%
Blwyddyn 1LLJ 97.1%
Blwyddyn 1R 95.8%
Derbyn DLl 97.2%
Derbyn L 98.7%
Meithrin am 96.1%
Meithrin pm 92.2%
Cyfanswm / Total 97.7%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

07-05-2015

05-05-2015

Arolwg Ysgol

Annwyl rieni,

Bydd Estyn yn cynnal arolwg yn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd rhwng Mehefin 8fed -11eg. Mae eich cefnogaeth chi i’r ysgol yn arbennig a hyderwn y byddwch yn ein cefnogi yn y mater hollbwysig yma.

Fel rhan o’r broses o arolygu, bydd y tim arolygu, o dan arweiniad Anwen Griffith, yn cynnal cyfarfod rhieni yn neuadd yr ysgol am 3-45pm ar brynhawn dydd Llun, Mehefin 8fed.

Yn ogystal, bydd holiaduron i rieni yn cael eu dosbarthu wythnos yma. Byddai’n well gan Estyn pe baech yn medru cwblhau yr holiaduron arlein. Rhaid cwblhau a/neu dychwelyd yr holiaduron i’r ysgol erbyn dydd Iau, Mai 14eg. Bydd sampl o rhyw 120 o blant hefyd yn cwblhau holiaduron arlein yn yr ysgol.

Gyda’ch cefnogaeth chi, hyderwn y caiff gwaith da yr ysgol ei gydnabod gan y tim arolygu.

Yn gywir,

Mr. Illtud James
Pennaeth

04-05-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 01.05.2015

Y Wobr Werdd 01.01.2015Llongyfarchiadau i ddosbarth 1R am ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 200g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 01.05.2015)

02-05-2015

Iechyd a Diogelwch

Annwyl rieni,

Yn dilyn digwyddiad difrifol mewn ysgol arall yng Nghaerdydd, mae’r sir wedi gofyn i bob ysgol i adolygu trefniadau iechyd a diogelwch/Diogleu Plant o ran y safle a mynedfeydd yn arbennig. O ganlyniad i’r arolwg hynny, bydd 2 newid yn digwydd yn ystod y dyddiau nesaf –

1. Bydd y glwyd i lwybr y pentref, sydd ger y cwrt chwaraeon, yn cael ei chloi rhwng 9.30 – 3.00pm
2. Bydd y glwyd fach yn cael ei hail-osod i gau y llwybr bach cul sy’n rhedeg o’r brif fynedfa i’r buarth top. Gellir cael mynediad fel arfer trwy’r glwyd ar y bont.

Mae hyn yn mynd i achosi ychydig o newid i ni gyd ond rydym am sicrhau diogelwch y plant.

Yn gywir,

Mr. Illtud James
Pennaeth