Newyddion

31-08-2021

Medi 2021

Annwyl rieni,

Croeso i’r flwyddyn ysgol newydd – 2021/2022. Gobeithiaf eich bod i gyd wedi mwynhau’r Haf. Croeso arbennig i’r disgyblion a’r rhieni newydd sydd yn ymuno â theulu Melin Gruffydd. 

*Bydd y plant (ac eithrio’r Meithrin) yn dychwelyd i’r ysgol ar ddydd Llun, Medi’r 6ed.

Covid-19

Rydym yn parhau i ddilyn rheolau a chanllawiau Covid-19 ac mae cyfarfodydd wedi eu trefnu wythnos yma er mwyn i ysgolion dderbyn y canllawiau diweddaraf gan y sir. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn syth ar ôl y cyfarfodydd yma.

Cyfathrebu

Ein prif ddull o gyfathrebu gyda chi yw ar ap MySchoolApp. Cofiwch ddewis dosbarth eich plentyn er mwyn i chi dderbyn negeseuon sy’n berthnasol i chi. 

Rydym hefyd yn defnyddio ein tudalennau ar gyfryngau cymdeithasol – Facebook a Twitter (@melingruffydd). Rydym hefyd yn defnyddio ein cyfrif Instagram (@ysgolgymraegmelingruffydd) er mwyn cyhoeddi lluniau o waith a phrofiadau’r plant.

Calendr 


Mae calendr yr ysgol i’w weld ar ein gwefan neu trwy ddilyn y ddolen yma: http://www.ygmg.com/calendr/

Yn gywir,

Mr Illtud James

Pennaeth

15-07-2021

Diolch!

Annwyl rieni,

Am flwyddyn! Wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn ysgol yma, mae’n anodd credu’r sefyllfa a’r heriau a wynebwyd gan yr ysgol. Y teimlad sy gen i fel pennaeth ar ddiwedd y flwyddyn, yw balchder pur am y ffordd y mae teulu a chymuned Melin Gruffydd wedi ymateb ac wedi goresgyn yr heriau hynny. Mae hi wedi bod yn bleser gweld pawb yn cefnogi ei gilydd, er lles a budd ein disgyblion arbennig – ac mae hwythau wedi bod yn wych. Pob un ohonynt!

Hoffwn dalu teyrnged a llongyfarch yr holl staff am eu gwytnwch, eu hymroddiad a’u hyblygrwydd wrth fynd ati i gynnig addysg effeithiol eleni gan ofalu am les y plant trwy’r flwyddyn. Roedd rhaid iddynt addasu yn fawr ar nifer o adegau, gan gynnig addysg ar-lein/Dysgu Cyfunol – a gwnaethpwyd hynny yn hynod o effeithiol. Braf oedd derbyn cydnabyddiaeth Estyn am y gwaith da hynny.

Yn anffodus, ni fydd rhai aelodau o staff yn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi. Pob dymuniad da i Mrs Eldridge yn ei swydd newydd yn Ysgol Gyfun Plasmawr. Bydd hi’n golled fawr iawn ar ei hol! Mae ei chyfraniad at lwyddiant yr ysgol dros nifer fawr o flynyddoedd wedi bod yn eithriadol. Dymunwn y gorau hefyd i Miss Margetson yn ei swydd newydd yn Ysgol Bro Morgannwg ac i Mr George, Miss Lili Davies a Miss Morris yng ngham nesaf eu gyrfa. Diolchwn iddynt oll am eu gwaith a’u gofal.

Pob dymuniad da hefyd i’n disgyblion blwyddyn 6 wrth iddynt symud i Ysgol Gyfun Glantaf. Maent wedi bod yn glod i’r ysgol eleni! Mae eu hagwedd a’u hymddygiad wedi bod yn hynod o aeddfed ac mae eu cwmni a’u personoliaeth fel blwyddyn gyfan, wedi bod yn heintus. Am griw hyfryd – byddwn yn gweld eu heisiau’n fawr! 

Hoffwn ddiolch hefyd i chi’r rheini a chyfeillion yr ysgol am eich cefnogaeth arbennig eleni. Rydym wedi cyflwyno nifer fawr o newidiadau a rheolau newydd gyda chi trwy gydol y flwyddyn ond rydych wedi ymateb yn syth ac yn effeithiol bob tro. Mae eich cefnogaeth chi wedi cyfrannu yn fawr iawn at rediad a llwyddiant yr ysgol eleni. Fel pennaeth, dwi bob amser yn gwerthfawrogi’ch cefnogaeth – ond yn arbennig eleni! 

Diolch hefyd i fwrdd llywodraethol yr ysgol am eu mewnbwn a’u cefnogaeth hwythau wrth drin a datrys nifer fawr o’r heriau. 

Edrychwn ymlaen at groesawu’r plant (ac eithrio’r Meithrin) yn ôl i’r ysgol ar ddydd Llun, Medi 6ed. 

Dymunaf wyliau Haf ymlaciol a diogel i chi i gyd!

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth

24-06-2021

Cefnogi Tîm Pêl Droed Cymru ac Ysbyty Felindre

Mae’r Cyngor Ysgol/Blwyddyn 6 wedi penderfynu bod yr ysgol yn mynd i ddangos ein cefnogaeth i dîm pêl droed Cymru yfory cyn y gêm fawr yn erbyn Denmarc. Felly, geith y plant ddod i’r ysgol yfory yn gwisgo dillad COCH a gofynnwyn am gyfraniad o £1 i Ysbyty Felindre.

Diolch

25-03-2021

Gwerthoedd yr ysgol

Yn dilyn llawer iawn o drafod rhwng y plant a’r staff wythnos yma, cytunwyd ar ein prif werthoedd

#IJ

Cwrs Preswyl Blwyddyn 4

Annwyl rieni,

Yn anffodus, o ganlyniad i Covid, bu’n rhaid i ni ganslo ein clybiau ac ymweliadau allgyrsiol – rhan bwysig o fywyd ein hysgol.

Fel ysgol, rydym yn credu’n gryf ym mhwysigrwydd ymweliadau preswyl i ddatblygu sgiliau, cyfoethogi ein cwricwlwm ac i ddarparu cyfleoedd i’n disgyblion ddatblygu eu hannibyniaeth.

Gobeithiwn y bydd sefyllfa Covid yn gwella erbyn y flwyddyn academaidd nesaf ac os felly, rydym wedi trefnu i’n dosbarthiadau Blwyddyn 4 aros 2 noson yn Summit Centre, Treharris. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar www.rockuk.org/centres/summit-centre

Cost yr ymweliad fydd £ 160 ond ni fyddwn yn gofyn am unrhyw arian nes y cawn gadarnhad bod sefyllfa Covid wedi gwella’n ddigonol.

Yn gywir,

Illtud James

10-03-2021

Newidiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Annwyl rieni,

Anghenion Dysgu Ychwanegol – Mae rhaglen genedlaethol o drawsnewid darpariaeth a chefnogaeth ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith, gyda’r bwriad y bydd y system newydd ar waith o Fedi 2021. Ceir gwybodaeth am y newidiadau arfaethedig trwy ddilyn y linc yma: https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-cyffredin-html

Awgrymwn yn gryf bod rhieni disgyblion sydd ar y gofrestr Anghenion Addysg Arbennig o dan y system bresennol yn cwblhau MODIWL 1 – hyfforddiant ar lein yma er mwyn i chi gael deall beth fydd yn wahanol o dan y system newydd – https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ADY/story_html5.html

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth

08-03-2021

Estyn yn cydnabod gwaith da yr ysgol yn ystod cyfnod Covid-19

Rydym yn falch iawn bod Estyn wedi cydnabod y gwaith da sydd wedi ei wneud gan yr ysgol  yn ystod cyfnod Covid-19. Mae Estyn wedi ein cynnwys yn eu hadroddiad – ‘Cefnogi lles a dysgu yn ystod COVID-19 – dulliau o ysgolion cynradd’

Darllenwch amdanom trwy glicio ar y ddolen – https://www.estyn.llyw.cymru/cefnogi-dysgu/cefnogi-lles-dysgu-yn-ystod-covid-19-dulliau-o-ysgolion-cynradd

Illtud James

Pennaeth

05-03-2021

21-02-2021

11-02-2021