Newyddion

16-07-2020

Diwedd y flwyddyn

Annwyl rieni,

Wel dyma ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn ysgol ac yn sicr mi fydd eleni yn byw yn hir yn y cof!

Heb amheuaeth, mae hon wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i ni i gyd. Fodd bynnag, dwi’n hynod o falch o’r ffordd y mae cymuned Melin Gruffydd wedi ymateb ac wedi cefnogi’r ysgol yn ei hymdrechion eleni. Mae hon yn ysgol arbennig ac mae ei chryfderau – ethos, agwedd ofalgar, cefnogaeth i’n gilydd, amgylchedd positif a hapus – wedi sicrhau ein bod wedi medru ymdopi’n dda gydag anawsterau’r misoedd diwethaf. Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth!

Mae’n rhaid i mi fynegi fy niolchiadau enfawr i staff yr ysgol, pob un ohonyn nhw, am eu hymroddiad a’u gwaith di-flino yn ystod y tri mis diwethaf! Maent wedi ymateb yn gadarnhaol i’r holl drafferthion, gan fod yn hyblyg wrth ymateb i’r heriau sydd wedi codi ac addasu’r ffordd y maent wedi bod yn gweithio. Mae’r hyn y maent wedi’i gyflawni yn ystod y cyfnod clo yn aruthrol. Dymunaf seibiant haeddiannol iddynt i gyd dros wyliau’r Haf!

Bydd heriau eto yn ein hwynebu tymor nesaf a bydd hi hefyd yn gyfnod o ansicrwydd. Fe wnawn ni gyfathrebu gwybodaeth bellach am drefniadau mis Medi cgabm.

Cadwch yn ddiogel!

Yn gywir,

Mr Illtud James
(Pennaeth)

15-07-2020

08-07-2020

Taith o gwmpas y dosbarth Meithrin

Yn anffodus, nid oedd hi’n bosibl i ni wahôdd rhieni newydd y Meithrin i’r ysgol eleni. O ganlyniad, fe wnaethom greu taith rithwir o’r Meithrin er mwyn i’r rhieni newydd gael gweld y dosbarth a’r tir tu allan.

Cliciwch ar y dolenni i fynd am dro…….

Prif fynedfa : https://goo.gl/maps/hDVRvbDAt1pvmjpHA

Mynedfa y Meithrin #1 https://goo.gl/maps/ZotbvZNPVe5rMvYe9

Mynedfa y Meithrin #2 https://goo.gl/maps/NVVMFWeA556jkJFY9

06-07-2020

Dosbarthiadau mis Medi

Cliciwch ar y ddolen i weld strwythur dosbarthiadau mis Medi – Dosbarthiadau 2020 – 2021

02-07-2020

Bocsys Bwyd Iach

Cliciwch ar y ddolen i gael gwybodaeth am focsys bwyd iach – Bocsys Bwyd Iach

20-06-2020

Elusen Noah’s Ark

Gwaith arbennig gan un o blant yr ysgol.
Great work from one of our pupils. Da iawn ti!
https://inyourarea.co.uk/news/eight-year-old-raises-hundreds-of-pounds-for-cardiff-childrens-hospital/
#IJ

19-06-2020

16-06-2020

12-06-2020

Paratoi ar gyfer Mehefin 29ain

Annwyl rieni,

Gobeithio eich bod i gyd yn ddiogel. Mae’n gyfnod eithriadol o heriol i ni fel ysgol wrth i ni geisio cynllunio ein darpariaeth newydd o Fehefin 29ain yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd wythnos yma. Mae cant a mil o bethau i’w trefnu – i bob pwrpas, rydym yn gorfod creu ‘ysgol newydd’ mewn pythefnos – tipyn o dasg a dweud y lleiaf.

Dwi’n gwybod eich bod yn disgywl yn eiddgar am ein cynlluniau ond yn anffodus, ni fydd hynny yn bosibl nes i ni dderbyn y wybodaeth llawn a therfynol gan Gyngor Caerdydd. Ein bwriad ni fel ysgol yw cyhoeddi ein cynllun wythnos nesaf.

Er hynny, dyma syniad i chi o sut byddwn yn gweithredu wedi i ni ail-agor ar Fehefin 29ain:

 • Bydd asesiadau risg a chynlluniau trylwyr yn eu lle er mwyn i ni fedru gwneud ein gorau glas i leihau’r risg o Covid-19.
 • Rydym yn anelu at gynnig 2 neu 3 ymweliad i bob plentyn gyda dim mwy na 10 plentyn mewn ystafell
 • Bydd amser cyrraedd a gorffen gwahanol ar gyfer grwpiau o blant.
 • Bydd y plant yn golchi eu dwylo yn y tai bach yn syth ar ol iddynt gyrraedd ac yna byddant yn glanhau eu dwylo eto gyda ‘gel’ pwrpasol cyn mynd i mewn i’w hystafelloedd. Mae’r sir yn darparu ‘gorsafoedd gel’ i bob ysgol. Bydd y plant yn golchi ei dwylo yn gyson yn ystod eu hamser yn yr ysgol.
 • Ni fydd rhieni yn cael dod i mewn i adeilad yr ysgol.
 • Bydd system un ffordd o gwmpas yr ysgol lle mae hynny yn bosib a bydd staff yn monitro coridorau i sicrhau bod y plant yn cadw pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd.
 • Bydd plant yn cael eu hannog mewn ffordd cadarnhaol i gadw pellter 2m o’i gilydd. Bydd posteri ac arddangosfeydd o gwmpas yr ysgol yn atgoffa disgyblion o hyn.
 • Un plentyn ar y tro fydd yn cael defnyddio’r tŷ bach.
 • Mi fydd gweithdrefnau hylendid cynhwysfawr yn ei lle- yn cynnwys golchi arwynebau yn ystod y dydd.
 • Mi fydd disgyblion yn cael defnyddio adnoddau yn yr ysgol, ond ni fyddant yn cael rhannu rhain. Bydd y plant yn cael dod â châs pensil o’r ty – ond eto ni fyddant yn cael rhannu rhain.
 • Bydd angen i’r plant ddod a phecyn bwyd i’r ysgol – byddant yn bwyta eu cinio yn eu hystafelloedd
 • Bydd egwyl i ddisgyblion i chwarae tu allan, a byddant yn gwneud hyn o fewn eu grwpiau dosbarth mewn ardal benodol o’r iard. Byddwn yn atgoffa’r plant yn aml i gadw pellter cymdeithasol.
 • Mae PPE ar gael i holl staff yr ysgol os fydd eu hangen
 • Bydd ‘ystafelloedd ynysu’ penodedig yn yr ysgol. Os yw plentyn yn arddangos symptomau o Covid-19 byddant yn mynd i’r ystafelloedd ynysu nes bod rhieni yn dod i’w casglu. Bydd yr aelod o staff a fydd yn gofalu am y plentyn yn gwisgo PPE.
 • Gofynnwn i 1 rhiant yn unig i ollwng a chasglu eu plentyn o’r ysgol. Gofynnwn i chi gadw pellter o 2m ar bob adeg.
 • Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth gyda chi yn ystod y bythefnos nesaf wrth i ni gwblhau ein trefniadau.

  Wrth i ni geisio trefnu a grwpio’r plant ar gyfer Mehefin 29ain, bydd dal rhaid i ni gynnal yr HWB presennol fel ag y mae i blant Gweithwyr Allweddol – Iechyd a Gofal. Bydd rhaid i ni wedyn gynnig lle i blant Gweithwyr Allweddol – Ysgolion. Mae’r canllawiau yn dweud yn glir y bydd plant Gweithwyr Allweddol yn cael blaenoriaeth. Ar ôl trefnu hynny, byddwn yn creu’r grwpiau ar gyfer y plant eraill. Nid yr ysgol sy’n prosesu y ceisiadau ar gyfer gweithwyr allweddol – rhaid gwneud cais i’r sir.

  Ffocws y sesiynau yn yr ysgol bydd lles ac iechyd y plant. Bydd yr athrawon hefyd yn gorfod paratoi y dysgu ar-lein sy’n cael ei rannu trwy’r Dosbarth Digiol a Seesaw. Felly wrth ddychwelyd nôl i’r ysgol bydd hi’n allweddol i staff i gael yr amser i ddysgu o bell ac ymateb i waith eich plant. Bydd hyn yn golygu y bydd yr ysgol efallai yn gorffen yn gynharach nag arfer i alluogi hyn i ddigwydd.

  Mae’r dysgu ar-lein yn gorffen nawr am y bythefnos nesaf – tan Mehefin 29ain (er bydd pecyn o weithgareddau lles ar gael i’r plant am y cyfnod). Wythnos nesaf, bydd yr athrawon yn ysgrifennu adroddiadau blynyddol y plant ac wrth gwrs, bydd yr adroddiadau hynny yn wahanol ac yn fwy cryno nag arfer. Yr wythnos ganlynol, yn dechrau ar Fehefin 22ain, byddwn i gyd fel staff cyfan, yn yr ysgol, yn paratoi yr ystafelloedd, yn symud celfi, yn hongian posteri, yn peintio llinellau ayyb.

  Hoffwn atgyfnerthu taw eich dewis chi yw danfon eich plentyn yn ôl i’r ysgol a dwi’n deall efallai y bydd hyn yn benderfyniad anodd i nifer ohonoch. Fel pennaeth a rhiant, bydda i’n parchu eich penderfyniad – y naill ffordd neu’r llall!

  Cadwch yn ddiogel!

  Yn gywir,

  Illtud James
  Pennaeth

  03-06-2020

  Cynllun Gwên

  I gael hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Gwên, cliciwch y ddolen – Cynllun Gwen Mehefin2020