Newyddion

10-11-2021

Diogelu

Annwyl rieni,

Hoffwn dynnu eich sylw at adran Diogelu’r wefan – https://www.ygmg.com/gwybodaeth/diogelu/

Yno cewch wybodaeth am staff Diogelu’r ysgol – staff sydd wedi derbyn hyfforddiant penodol yn y maes yma. 

Mae croeso i chi ddod i drafod materion Diogelu gydag unrhyw aelod o’r tîm. 

Yn yr ysgol, rydym yn annog y plant i drafod materion sydd yn eu poeni gydag aelod o staff. Hoffwn eich atoffa i annog eich plant i ddefnyddio’r Bocs Becso sydd ymhob dosbarth, os ydynt am gofnodi pryder yn hytrach na’i drafod gyda’r staff. Yn ogystal, mae Bocs Becso digidol iddynt ar waelod tudalen gartref ein gwefan – www.ygmg.cymru

Yn gywir,

Illtud James

06-10-2021

02-10-2021

Her Wythnos Ailgylchu

Da iawn i bawb am gymryd rhan yn her wythnos ailgylchu. Dwi’n siŵr gallwch chi gytuno bod llawer o ddisgyblion creadigol yn yr ysgol. Hoffwn i’r plant canlynol ddod mewn a’u modeli ailgylchu i’r ysgol wythnos nesaf plis er mwyn creu arddangosfa?

Meithrin- Reggie ac Alys
DJ- Jacob, Teifi a Gruff
DB- Erin, Oscar, Eiri a Mabli
Bl 1 – Reuben a Joseph
2C- Dafydd, Mabon a Griff
2M- Catriona, Anna a Prim
3J- Martha, Wil a Caitie Haf
3Ll- Eli a Guto
5W- Gruff Parri Jones a Tomos
5M- Josh, Mali a Rhodri

Diolch
Miss Chloe Jones

https://flic.kr/s/aHsmWP9WZa

28-09-2021

Covid-19 – Diweddariad

Annwyl rieni,

Covid-19

Mae’r sefyllfa yn yr ysgol yn heriol iawn o ganlyniad i nifer y staff a’r plant sydd wedi cael Covid ers dechrau’r tymor. Mae lefel y risg ar draws y sir wedi codi o GANOLIG i UCHEL a bydd yn parhau felly nes o leiaf hanner tymor. Er gwaethaf y canllawiau cenedlaethol, rydym yn gorfod gosod camau penodol yn eu lle er mwyn amddiffyn staff a disgyblion Melin Gruffydd.

Hoffwn eich atgoffa –

1. Os oes symptomau gan blentyn, yna ni ddylai’r plentyn ddod i’r ysgol a dylid trefnu prawf PCR.

2. Rydym yn cynghori’n gryf nad yw plant, gan gynnwys y rhai sydd wedi’u nodi fel cysylltiadau agos, yn dod yn ôl i’r ysgol nes eu bod yn cael canlyniad y prawf PCR.

3. Ar ol i chi dderbyn canlyniad y pcr, danfonwch lun/screenshot o’r neges i’r ysgol – e.wiliams@ygmg.co.uk neu h.jones@ygmg.co.uk

4. Os yw canlyniad y pcr yn negyddol, yna gall y plentyn ddychwelyd i’r ysgol

5. NEWYDD – os bydd plentyn yn profi’n bositif am Covid, rydym yn argymell yn gryf y dylai brodyr a chwiorydd hefyd aros gartref am y cyfnod hwn.

6. Os byddwch yn rhoi gwybod i ni am achos positif (llun/screenshot) yna byddwn yn cynnal track and trace mewnol er mwyn ceisio adnabod cysylltiadau agos. Bydd hyn yn bennaf yn ffocysu ar yr ystafelloedd dosbarth a’r neuadd/ffreutur.

7. Dylid gwisgo mwgwd ar dir yr ysgol

8. Dylid gadael y safle yn syth ar ol casglu’r plant yn y prynhawn

Dwi’n gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn y cyfnod anodd yma!

Yn gywir,

Illtud James
Pennaeth

17-09-2021

Cwrs Preswyl Blwyddyn 6

Annwyl rieni,

Mae Covid wedi effeithio yn negyddol ar sawl agwedd o fywyd ysgolion ac yn anffodus, mae’r cwrs preswyl pontio i Langrannog wedi cael ei ganslo. Dwi’n siwr y bydd y plant yn siomedig iawn o glywed hyn. 

Fel y gwyddoch, mae Ysgol Melin Gruffydd yn rhoi pwyslais mawr ar brofiadau cyfoethog o fewn ein cwricwlwm. Rydym felly wedi penderfynu mynd â disgyblion BLWYDDYN 6 i Wersyll yr Urdd Glan-llyn, Bala, am dair noson – Tachwedd 29 – Rhagfyr 2ail. Ni fyddwn yn rhannu’r gwersyll gydag ysgolion eraill.

Cewch hyd i wybodaeth am y gwersyll ar y wefan yma – https://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/glan-llyn/

Dwi’n siwr eich bod yn cytuno y bydd hyn yn brofiad arbennig i’r plant ac y byddwch hefyd yn ein cefnogi ni fel ysgol wrth i ni geisio cynnig profiadau o’r math yma yng nghanol y cyfnod anodd presennol.

Byddwn yn dosbarthu gwybodaeth bellach yn fuan.

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth

Dyslexia

Hapus iawn i dderbyn y dystysgrif yma bore ma 
#IJ #dyslexiaawareness

16-09-2021

Prydau Ysgol Am Ddim

Caiff disgyblion cynradd ac uwchradd brydau ysgol am ddim os yw eu teulu’n cael:
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n Gysylltiedig ag Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Plant ag incwm blynyddol sy’n llai na £16,190
 • Credyd Cynhwysol os mae enillion net y teulu yn llai na £7400
*Ni all teuluoedd sy’n cael Credyd Treth Gwaith fanteisio ar brydau ysgol am ddim.
Unwaith rydych wedi danfon cais i mewn, byddwch yn cael eich hysbysi yn ysgrifenedig o’r canlyniad.
Os ydych chi’n gymwys am brydau ysgol am ddim, caiff ysgol eich plentyn ei hysbysu fel y gall ddiweddaru ei gofnodion.
Caiff prydau ysgol am ddim eu dyfarnu i bob plentyn ar wahân ac nid i’r cartref.
Nid oes angen i chi ailymgeisio os yw eich plentyn yn symud i ysgol arall yn y fwrdeistref. Pan gawn ein hysbysu gan ysgol newydd eich plentyn ei fod yn ddisgybl yno, byddwn yn diwygio ein cofnodion ac yn hysbysu’r ysgol o’ch cymhwysedd.
Gwneud cais am brydau ysgol am ddim – cliciwch ar y ddolen

10-09-2021

06-09-2021

Newidiadau i olrhain cysylltiadau a hunanynysu o fis Medi hwn

Annwyl rieni,

Newidiadau i olrhain cysylltiadau a hunanynysu o fis Medi hwn

Rwy’n gobeithio eich bod chi a’ch plentyn wedi mwynhau gwyliau’r haf.

Wrth i ni ddychwelyd i’r ysgol, mae rhai newidiadau yn eu lle pan fydd rhywun yn profi’n bositif am COVID-19. Mae’r newidiadau yma yn bosibl oherwydd y rhaglen frechu a’r gostyngiad sylweddol yn y nifer sy’n mynd i’r ysbyty ac yn dioddef salwch difrifol oherwydd COVID-19 dros y misoedd diwethaf.

Os yw’ch plentyn yn profi’n bositif am COVID-19 gan ddefnyddio prawf PCR, bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu y GIG yn cysylltu gyda chi, gan ddefnyddio’r manylion a ddarparwyd pan archebwyd y prawf PCR. Byddant yn gofyn cwestiynau sydd wedi’u cynllunio i adnabod y rheini sydd wedi bod mewn cyswllt agos gyda’ch plentyn yn ddiweddar yn ogystal â manylion cyswllt eu rhiant/gwarcheidwad os ydynt ar gael. Yna bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â’r cysylltiadau agos hyn i ddarparu cyfarwyddiadau neu gyngor.

Nid oes rhaid i’r rheini sydd o dan 18 oed neu sydd wedi’u brechu’n llawn hunanynysu os ydyn nhw yn cael eu nodi fel cysylltiadau agos. Ond fe fydd Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu gyda nhw i roi gwybod eu bod wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun sydd wedi profi’n bositif. Byddant hefyd yn cael cynnig dau brawf PCR ac yn cael gwybodaeth a chyngor ar sut i leihau’r risg o basio’r feirws i rywun arall. Os yw’ch plentyn yn cael ei nodi fel cyswllt agos, mae dal modd iddyn nhw fynychu’r ysgol oni bai eu bod yn datblygu symptomau neu’n cael cyngor penodol gan Profi, Olrhain, Diogelu i beidio mynd i’r ysgol. Parhewch i roi gwybod i ni os yw eich plentyn yn profi’n bositif os gwelwch yn dda.

Os yw plentyn yn profi’n bositif, dim ond nifer fach o ddisgyblion eraill yn y dosbarth bydd yn cael eu nodi fel cysylltiadau agos. Ond os oes patrwm o achosion efallai bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn gofyn i ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y sefyllfa a’ch atgoffa o gamau allweddol, gan gynnwys eich cynghori i fod yn wyliadwrus am symptomau newydd y gallai eich plentyn eu datblygu, ac i gadw draw oddi wrth deulu a ffrindiau bregus yn y tymor byr.

Ry’n ni yn disgwyl bydd achosion o COVID-19 ar draws ein cymuned dros yr wythnosau nesaf, ond nid yw hyn yn golygu bod COVID-19 yn lledu yn yr ysgol. Parhewch i fod yn wyliadwrus am symptomau. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, archebwch brawf PCR ar gyfer eich plentyn drwy ymweld â www.gov.uk/get-coronavirus-test neu drwy ffonio 119.

Dylai unrhyw un sydd â symptomau – peswch parhaus newydd, twymyn neu dymheredd uchel, neu colli synnwyr blasu neu arogli, neu wedi sylwi ar newid ynddynt – hynanynysu nes bod canlyniad y prawf wedi eich cyrraedd. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau hunanynysu yn https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu

Ry’n ni yn gwybod pa mor anodd mae’r 18 mis diwethaf wedi bod a’r hyn mae pob teulu wedi aberthu. Diolch i chi am bopeth rydych chi wedi’i wneud i gefnogi’ch plentyn a’n hysgol.

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth

05-09-2021

Trefniadau Medi 6ed

Annwyl rieni,

Trefniadau Dydd Llun, Medi 6ed.

 • Ni ddylid danfon y plant i’r ysgol os oes symptomau Covid arnynt
 • Bydd drysau’r ysgol yn agor yfory am 8.45am a bydd y staff wrth y drysau i groesawu’r plant. 
 • Bydd y plant yn golchi eu dwylo cyn mynd i mewn i’w dosbarthiadau
 • Byddwn yn agor ffenstri’r ystafelloedd i sicrhau bod digon o awyr iach yno
 • Yn anffodus, ni fydd y glwyd yng nghefn yr ysgol ar agor nes i’r bont gael ei thrwsio.
 • Cinio Ysgol – cofiwch archebu cinio ysgol i’r plant ar Parentpay.com
 • Gwisg ysgol – mae angen i’r plant wisgo eu gwisg ysgol. Cofiwch roi enw’ch plentyn ar bob dilledyn, bag ysgol, cot, cas pensil aa
 • Mygydau – Mae angen i rieni wisgo mygydau ar safle’r ysgol – ni fydd y staff yn gwisgo mygydau yn y dosbarthiadau, dim ond mewn sefyllfaoedd torfol/prysur. Disgwylir i bob ymwelwr wisgo mwgwd i’r ysgol.
 • Gofynnwn i rieni gadw pellter cymdeithasol wrth ollwng a chasglu’r plant
 • System unffordd – bydd y system unffordd ar y palmant y tu allan i’r ysgol yn parhau.
 • Camerau – ni ddylid gyrru ar hyd Heol Glan y Nant ar ol 8.30am a rhwng 2.45 – 3.45pm
 • Mae croeso i’r plant ddod i’r ysgol ar gefn eu beiciau / sgwters
 • Diwedd y dydd – dylid casglu’r Babanod am 3.25pm a’r Adran Iau am 3.30pm

Diolch am eich cefnogaeth!

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth