Newyddion

09-11-2020

Cais am le yn ein dosbarthiadau Derbyn

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen – Letter for Parents 2021

22-10-2020

Nosweithiau rhieni

Nosweithiau rhieni / Parents evening

Annwyl rieni,

Byddwn yn cynnal nosweithiau rhieni i blant Derbyn – Blwyddyn 6 rhwng Tachwedd 9fed â Thachwedd 20fed. Bydd y cyfarfodydd rhithwir yma yn cael eu cynnal ar Google Meet a bydd gwahoddiadau yn cael eu hanfon trwy Google Classroom (CA2) neu Seesaw (FPh) – anfonwch gyfeiriad e-bost cywir a chyfredol at athro eich plentyn cyn gynted â phosib.

Cam 1 – Bydd athrawon yn dyrannu dyddiad / amser ar gyfer eich cyfarfod – bydd hyn yn cael ei rannu âchi trwy Google Classroom / Seesaw

Cam 2 – Bydd yr athrawon yn creu’r cyfarfod rhithwir ac yn anfon gwahoddiad i’ch cyfeiriad e-bost dewisol.

* Cysylltwch â’r ysgol os nad ydych wedi derbyn gwahoddiad erbyn dydd Gwener, Tachwedd 6ed.

Yn gywir,

Illtud James
(Pennaeth)

23-09-2020

Llyfrau darllen

Llyfrau Darllen

Bydd y plant yn dechrau dod â llyfrau darllen gartref wythnos nesaf ond bydd strwythur tynn o ran dosbarthu a dychwelyd y llyfrau.

Bydd yr athrawon yn dosbarthu y llyfrau ar ddyddiau Llun a dylid dychwelyd y llyfrau ar ddyddiau Iau. Bydd y llyfrau wedyn yn cael eu gadael mewn blwch dros y penwythnos (72+awr) cyn cael eu dosbarthu eto ar y dydd Llun canlynol.

Dosbarthu llyfrau – dyddiau Llun
Dychwelyd llyfrau – dyddiau Iau

Gofynnwn am eich cefnogaeth yn y mater hyn.

Diolch!

#IJ

18-09-2020

Rhoi gwybod i’r ysgol am absenoldeb plentyn

Rhoi gwybod i’r ysgol am absenoldeb plentyn

Os yw eich plentyn yn absennol, dylid rhoi gwybod i’r ysgol trwy’r ap

1. Cliciwch ar Dewislen (gwaelod dde)
2. Cliciwch ar Hysbysiad Absenoldeb

#IJ

16-09-2020

Covid-19 – Gwybodaeth i rieni

Mae Cyngor Caerdydd wedi rhannu gwybodaeth ddefnyddiol iawn i rieni – cliciwch ar y dolenni isod-

Parents information for schools-en-cy-C

Parent guidance- table.docx

Swyddogion Diogelu yr Ysgol

Swyddogion Diogelu/Amddiffyn Plant yr ysgol ar gyfer 2020 – 2021 yw….

Mr James – Person Dynodedig Diogelu

Cynorthwywyr Diogelu

1. Mrs Ffion Davies – Bl 5 a 6
2. Mr James Williams – Bl 3 a 4
3. Mrs Catrin Champion – Bl 1 a 2
4. Mrs Bethan Jones – Meithrin a Derbyn

Cysylltwch â’r staff uchod os oes unrhyw bryderon Diogelu/Amddiffyn Plant gennych

14-09-2020

Gwisgo mygydau ar dir yr ysgol

Gan ddechrau prynhawn ‘ma, byddem yn ddiolchgar pe gallai oedolion wisgo mwgwd wrth ollwng neu gasglu plant o’r ysgol. Hoffem eich atgoffa hefyd i gadw pelleter cymdeithasol.
Diolch am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth.

10-09-2020

Clwb Brecwast Am Ddim

Clwb Brecwast Am Ddim

Annwyl rieni,

Yn gyntaf, hoffai corff llywodraethu Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth wych yn ystod y misoedd heriol diwethaf. Bu’n rhaid gwneud nifer o newidiadau i sicrhau diogelwch yr holl ddisgyblion ac rydym hefyd yn ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu hymroddiad a’u holl waith caled.

Bydd yn rhaid gwneud newidiadau hefyd i’r ffordd y mae’r Clwb Brecwast Am Ddim (CBDd) yn cael ei redeg. Y brif her yw sicrhau bod disgyblion yn eu swigod dosbarth bob amser ac felly, am eleni, bydd yn rhaid cael uchafswm o 12 disgybl i bob dosbarth. Bydd yr CBDd yn ailagor ar Fedi 21ain a bydd ar gael i ddisgyblion o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6. Yn anffodus, ar hyn o bryd mae’n amhosib i ni gynnwys plant y Meithrin am resymau I&D a chapasiti.

Mae’r Clwb Brecwast Am Ddim yno ar gyfer teuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd darparu brecwast i’w plant. Fodd bynnag, yn yr amseroedd anodd hyn, rydym ni fel bwrdd wedi cytuno y dylai plant gweithwyr allweddol fod yn bresennol hefyd. Mae ansicrwydd o ran sut y bydd yr ychydig fisoedd nesaf yn datblygu, felly, mae’n bwysig bod gan yr ysgol fodel gweithio a fydd yn caniatáu iddi fynd i mewn i glo llawn neu rannol os bydd yr angen yn codi.

Felly, bydd lleoedd yn y CBDd yn cael eu dyrannu yn y drefn feini prawf ganlynol (i gynnwys brodyr a chwiorydd)…

1. Disgyblion sy’n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim (PYD)
2. Disgyblion sydd ar restr fregus yr ysgol
3. Plant Gweithwyr Allweddol – Iechyd, Gofal, Ysgolion (y rhai sydd eisoes wedi’u cofrestru trwy wefan y Cyngor ac ymgeiswyr newydd trwy’r ysgol) – enwau wedi’u tynnu allan o het os yw’r niferoedd yn uwch na’r uchafswm dosbarth
4. Disgyblion a oedd ar restr CBDd y llynedd – enwau wedi’u tynnu allan o het os yw’r niferoedd yn uwch na’r uchafswm dosbarth
5. Ceisiadau newydd – enwau wedi’u tynnu allan o het os yw’r niferoedd yn uwch na’r uchafswm dosbarth

Archebu Lle – Bydd yr ysgol yn anfon Ffurflen Google trwy MySchoolApp. Mae hon yn dasg enfawr i’r staff ei threfnu felly gofynnwn am eich cefnogaeth yn y mater hwn. Gofynnwn hefyd ichi ystyried yn llawn a oes angen lle arnoch gan y gallai olygu y gallai teuluoedd sydd wir angen lle fod ar eu colled.

Mae cadarnhau lle yn y Clwb Brecwast Am Ddim yn caniatáu cyfle i chi fynychu Clwb Carco – 7.30-8.30am. Ni all unrhyw blant fynychu Clwb Carco heb gael lle yn y CBDd!

Bydd y trefniadau uchod yn parhau am y flwyddyn a chânt eu hadolygu ar ddiwedd y tymor.

Corff Llywodraethol Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

30-08-2020

Trefniadau ailagor Medi 2020

Cliciwch ar y ddolen i ddarlen y trefniadau – Trefniadau ail agor mis Medi 2020

17-07-2020

Trefniadau ailagor mis Medi 2020

Trefniadau ailagor mis Medi 2020 – cliciwch ar y ddolen – Trefniadau ailagor mis Medi 2020