Newyddion

05-01-2021

Newidiadau i ddechrau’r tymor

Annwyl rieni,

Mae’r sefyllfa yng Nghymru a ledled y DU yn parhau i fod yn ddifrifol iawn. Ddoe, roedd pedwar Prif Swyddog Meddygol y DU wedi cytuno bod y DU bellach ar y lefel uchaf o risg, gyda’r Cydgyngor Bioddiogelwch ar lefel 5.

Yn unol â’r penderfyniad hwnnw, mae Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â CLlLC a Cholegau Cymru, wedi cytuno y dylai pob ysgol, coleg ac ysgol annibynnol symud i ddysgu ar-lein tan Ionawr 18.”

Bydd HWB Melin Gruffydd ar agor tan Ionawr 18fed – bydd angen pecyn bwyd ar bob plentyn a fydd yn ei fynychu ac ni fydd angen gwisg ysgol. Amseroedd yr HWB fydd 8.30am – 4.00pm. Rhaid gwneud cais am le yn y ffordd arferol (Google Form).

Bydd disgyblion CA2 yn cael eu haddysgu ar-lein ar y Dosbarth Digidol a’r Cyfnod Sylfaen ar Seesaw.

Bydd talebau ciniawau ysgol am ddim yn parhau i gael eu dosbarthu fel arfer.

Yn gywir,

Illtud James
Pennaeth

18-12-2020

Ailagor ysgolion ym mis Ionawr – Llythyr Cyngor Caerdydd

Llythyr Cyngor Caerdydd ar agor ysgolion ym mis Ionawr – Ltr – Parents and Carers Cym

17-12-2020

Trefniadau ailagor Ionawr 2021

Trefniadau ailagor Ionawr 2021 – clciwch ar y ddolen –Ailagor Ionawr 2021

16-12-2020

Nadolig Llawen

Nadolig Llawen oddi wrth Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd – https://youtu.be/TlpuZB64Ekk

15-12-2020

Diwedd y flwyddyn

Annwyl rieni,

Dyma ni wedi cyrraedd diwrnod olaf y tymor ar safle’r ysgol. Er hynny, mi fydd addysg eich plant yn parhau nes diwedd yr wythnos

Dysgu ar-lein

Bydd yr athrawon yn rhannu gweithgareddau gyda’r plant ar-lein  – Cyfnod Sylfaen ar Seesaw a Chyfnod Allweddol 2 ar y Dosbarth Digidol. 

Eitemau Nadoligaidd

Yn lle ein cyngherddau arferol, bydd pob dosbarth yn rhyddhau fideo Nadolig ar Seesaw a ‘r Dosbarth Digidol – bydd hyn yn digwydd prynhawn yfory (Dydd Mercher).

*Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn eithriadol o anodd i gymuned Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd ac rydym wedi gorfod wynebu a delio gyda degau o heriau yn ystod y flwyddyn. Mae’r ymdrech gan bawb wedi bod yn aruthrol!

Mae’n rhaid i mi gydnabod ymroddiad ein staff arbennig sydd wedi gwneud pob ymdrech i wneud eu gorau glas dros ein disgyblion. Maent wedi rhoi i’r neilltu eu pryderon eu hunain gan orfod ymdopi gydag amodau gweithio tra gwahanol i’r arfer. Maent wedi cefnogi a gofalu am y plant yn wych tra’n cynnig addysg ddiddorol. Diolchiadau anferthol iddynt – maent yn haeddu eu seibiant dros y Dolig!

Diolch i chi’r rhieni am eich cefnogaeth a’ch hyblygrwydd – rydych wedi gorfod addasu eich trefniadau yn aml yn dilyn negeseuon ‘#IJ’ – ond mae’r gefnogaeth arbennig hynny wedi cyfrannu yn anferthol at lwyddiant y flwyddyn. Diolch o galon i chi! 

Mae hi wedi bod yn bleser gweld plant yr ysgol yn ymdopi yn ddidrafferth gyda’r holl newidiadau eleni – maen nhw wedi bod yn wych! Dwi’n bennaeth balch iawn!

Dymunaf Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda diogel ac iach i chi a’ch teuluoedd.

Yn gywir,

Illtud James

10-12-2020

Trefniadau diwedd tymor

Annwyl Rieni,

Rwyf wedi derbyn y neges isod gan Gyngor Caerdydd heno i’w rannu gyda chi:

Trefniadau diwedd tymor

Ers wythnos, bu cynnydd dramatig yn nifer yr achosion o Covid-19 yng Nghaerdydd. Mae ysgolion wedi rhoi mesurau ataliol rhagorol ar waith i leihau’r risg y bydd y feirws yn lledaenu ac wedi gweithio’n ddiflino i ymateb i achosion a gadarnhawyd pan fo’r rhain wedi codi. Fodd bynnag, er gwaethaf y mesurau hyn mae’r patrwm o niferoedd cynyddol o achosion wedi parhau i godi yn y gymuned.

Wrth i gyfraddau Covid-19 yn ein cymunedau lleol godi’r wythnos hon rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn yr effaith ganlyniadol ar nifer y staff a’r plant sydd angen hunanynysu oherwydd diagnosis a gadarnhawyd neu gysylltiad agos ag achos a gadarnhawyd. Ar sail y llwybr trosglwyddo presennol, rydym yn ymwybodol iawn na fydd yr effaith hon ond yn gwaethygu dros yr wythnos i ddod. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd pob ysgol uwchradd yn symud i ddysgu o bell o ddydd Llun 14 Rhagfyr. O ran Ysgolion Cynradd ein bwriad yw eu bod yn parhau i gyflwyno dysgu wyneb yn wyneb tan ddydd Mawrth 15 Rhagfyr. O ddydd Mercher 16 Rhagfyr bydd disgwyl iddynt ddarparu dysgu cyson ar-lein. Os yw ysgolion wedi cynllunio HMS yn ystod wythnos olaf y tymor dylai’r rhain barhau. 

Mae’r penderfyniad hwn yn adlewyrchu cyngor diweddar gan y Grŵp Cynghori Technegol ar bwysigrwydd cyfnod hunanynysu i deuluoedd cyn llacio’r cyfyngiadau dros gyfnod y Nadolig. Drwy orffen dysgu wyneb yn wyneb yn gynharach bydd hyn hefyd yn lleihau achosion ysgol i’r system POD ac yn rhoi capasiti ychwanegol i sicrhau y gall POD reoli achosion cymunedol dros gyfnod y gwyliau.

Hefyd, rhaid pwysleisio  pa mor bwysig ydyw i rieni a chymunedau barhau i ddilyn canllawiau cenedlaethol Covid-19. 

Yn gywir,

Illtud James

09-12-2020

Diwedd Tymor

Annwyl rieni,

Dathlu’r Nadolig

Yn anffodus, ni fyddwn yn medru eich gwahodd i’n sioeau arferol eleni ond rydym am i’r plant fwynhau dathlu’r Nadolig er gwaethaf y sefyllfa bresennol. Bydd y plant yn gwneud nifer o weithgareddau o fewn eu dosbarthiadau ac yn ychwanegol, rydym wedi paratoi a threfnu sioeau a chyflwyniadau Nadoligaidd ar eu cyfer.

Mae pob dosbarth wedi creu fideo Nadolig a byddwn yn dosbarthu’r rhain ar ein gwefan/cyfryngau cymdeithasol ar brynhawn dydd Mercher, Rhagfyr 16eg. 

Rydym hefyd wedi trefnu bod Blynyddoedd 1-6 yn gwylio sioe Nadolig ‘Hetiau Hud’ wythnos nesaf a gan nad yw Sion Corn wedi cael ei chwistrelliad Covid eto, rydym wedi gofyn iddo i greu fideo i blant Melin Gruffydd yn lle ei ymweliad blynyddol.

Rydym yn gofyn am gyfraniad o £3 (Parentpay) tuag at ein sioeau a’n dathliadau a bydd yn arian yn cael ei gyfrannu at elusen Maggies sy’n cefnogi teuluoedd sy’n dioddef o gancr –   

https://www.maggies.org/our-centres/maggies-cardiff/

Gwaith Cartref

Nid ydym fel arfer yn gosod gwaith cartref dros wyliau’r Nadolig fel bod teuluoedd yn medru mwynhau’r cyfnod gyda’i gilydd. Mae hyn yn fwy perthnasol eleni o ganlyniad i sefyllfa Covid ac mae lles y plant a’r staff yn hollbwysig. Rydym am i ddisgyblion yr ysgol a’u teuluoedd, a staff yr ysgol, ymlacio dros yr ŵyl. 

Diwedd Tymor

Dwi’n siŵr eich bod wedi darllen yn y cyfryngau am ysgolion yn cau yn gynnar wythnos nesaf. Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, byddwn ar agor wythnos nesaf – diwrnod olaf y tymor yw dydd Gwener, Rhagfyr 18fed.

Illtud James

Pennaeth

07-12-2020

Arian am ddim i’r ysgol!

Os ydych yn siopa arlein, yn arbennig yn gwneud eich siopa Nadolig arlein eleni, a wnewch chi wneud hynny gan fynd trwy ein tudalen codi arian, Easyfundraising?

Byddwch wedyn yn cyrraedd eich tudalennau siopa arferol – ebay, amazon aa – ond bydd yr ysgol yn cael taliad am eich bod wedi mynd trwy Easyfundraising.

Diolch i’r rhieni sy eisoes wedi ein cefnogi – mae £345 wedi ei roi i’r ysgol.

02-12-2020

Canllawiau Hunan ynysu

Annwyl rieni / gofalwyr,

Hoffem eich atgoffa o bwysigrwydd dilyn y prosesau cywir pe bai’n ofynnol i ddisgybl neu aelod o’r teulu hunanynysu oherwydd symptomau COVID-19 neu os oes unrhyw un ar yr aelwyd yn aros am ganlyniad prawf. Cyfeiriwch at y Cwestiynau Cyffredin a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol, sy’n darparu canllawiau clir i sicrhau ein bod yn cadw ein disgyblion, ein staff a chymuned ehangach yr ysgol yn ddiogel.

Cymraeg – https://www.caerdydd.gov.uk/cwestiynau-cyffredin-i-rieni-a-disgyblion
Saesneg – https://www.cardiff.gov.uk/covidschoolfaqs

Gweler isod y rhestr wirio ar gyfer rhieni o ran pryd i gadw plant gartref o’r ysgol.

Byddwn yn cyhoeddi nodiadau atgoffa drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ac yn gofyn i chi ail-rannu gyda’ch cysylltiadau ysgol.

Canllaw ar gyfer gyrru eich plentyn i’r ysgol (caerdydd.gov.uk) – https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/canllaw-absenoldeb-ysgol-COVID-19/Pages/default.aspx

Diolch

Illtud James

20-11-2020

Ceisiadau am Brydau Ysgol am Ddim yn mynd ar-lein

Gellir gwneud ceisiadau newydd am Brydau Ysgol am Ddim ar-lein erbyn hyn, drwy wefan y Cyngor.

Mae ein Tîm Cymorth Budd-daliadau wedi gweithio gyda Thîm y We i ddatblygu’r system gwneud cais ar-lein, gan ei gwneud yn gyflymach ac yn haws i deuluoedd cymwys yn y ddinas wneud cais. Ni fydd angen i ymgeiswyr gyflwyno cais papur mwyach gan y gellir llenwi’r ffurflen fer ar-lein o ddyfeisiau personol gartref.

Dylai ymgeiswyr sydd ag ymholiadau neu sydd angen cymorth gysylltu â’r llinell Prydau Ysgol am Ddim ar 029 2053 7250 lle bydd aelodau’r tîm yn gallu datrys y rhan fwyaf o ymholiadau heb fod angen apwyntiad. Mae mynediad at gyfrifiaduron personol ar sail apwyntiad yn unig ar gael mewn hybiau ledled y ddinas i unrhyw un sydd heb fodd o ddefnyddio dyfais na’r rhyngrwyd.

Mae manylion cymhwysedd y cynllun a’r ffurflen gais ar-lein newydd ar gael yma.