Newyddion

11-01-2022

Yr Eisteddfod Gylch

Annwyl rieni,

Rydym yn falch o gadarnhau y bydd yr Eisteddfod Gylch yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn, Mawrth 5ed. Dyma gyfle gwych i’r plant gystadlu ar y cystadlaethau canu a llefaru.

Cystadlaethau

Mae’r cystadlaethau wedi eu rhannu fel a ganlyn:

Dan 12 – Blynyddoedd 5 a 6

Dan 10 – Blynyddoedd 3 a 4

Dan 8 – Derbyn, Blynyddoedd 1 a 2

O ganlyniad i’r sefyllfa anodd bresennol, bydd pethau ychydig yn wahanol yn yr eisteddfod eleni – byddwn yn rhannu’r trefniadau terfynol gyda chi cyn gynted â phosibl.

*Ymaelodi

Er mwyn cystadlu yn yr eisteddfod, mynychu clybiau a chystadlaethau chwaraeon a chymryd rhan yng ngweithgareddau celfyddydau’r Urdd, rhaid i bob plentyn ymaelodi â’r Urdd erbyn Ionawr 28ain.

Cliciwch ar y ddolen yma i ymaelodi – https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

Yn gywir,

Illtud James

07-01-2022

Newidiadau i drefniadau hunan-ynysu

Annwyl rieni,

Newidiadau i drefniadau hunan – ynysu ar gyfer rheini sy’n cael eu hadnabod fel cyswllt o achos positif

• Mae trefniadau hunan – ynysu wedi newid . Erbyn hyn gofynnir i bawb dros 18 oed sydd wedi’u brechu’n llawn ( wedi derbyn dau ddôs o frechlyn cymeradwy) a phlant rhwng 5 a 17 oed, ddefnyddio profion llif ochrol (LFTs) bob dydd am 7 diwrnod os cânt eu nodi fel cyswllt ag achos COVID – 19 positif. Gelwir hyn yn ‘ Brofi Cyswllt Dyddiol ’.
• Rydym yn argymell bod y rhai sy’n cymryd Profion Cyswllt Dyddiol yn eu defnyddio cyn iddynt gyrraedd yr ysgol bob dydd. Nid oes angen i’r unigolion hyn hunan – ynysu am y diwrnod hwnnw oni bai bod ganddynt brawf llif ochrol positif neu eu bod yn datblygu symptomau. Yn y naill achos, dylent archebu prawf PCR cyn gynted â phosibl.
• Rhaid i oedolion heb eu brechu a nodwyd fel cyswllt ag achos COVID – 19 positif ynysu am 7 diwrnod.
• Mae ’r trefniadau ar gyfer plant o dan 5 oed yn aros yr un fath – nid yw’n ofynnol iddynt hunan – ynysu na phrofi fel cysylltiadau.
• Gall unrhyw un a nodwyd fel cyswllt, sydd wedi’i frechu’n llawn neu rhwng 5 a 17 oed, wneud defnydd o Brofi Cyswllt Dyddiol yn lle hunan – ynysu, ni waeth a ydyn nhw’n gyswllt yn y cartref neu’n gyswllt agos.

Yn gywir,

Illtud James

17-12-2021

Diwedd blwyddyn

Annwyl rieni,

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn sydd wedi bod yn un heriol iawn i ni gyd. Serch hynny, mae hi wedi bod yn braf iawn i weld y plant yn elwa ac yn mwynhau y profiadau gwerthfawr a diddorol a roddwyd iddynt eleni.

Diolch anferthol i’r staff am y gofal a’r addysg y maent wedi ei gynnig – maent yn haeddu seibiant da dros y gwyliau.

Fideos Nadolig
Dwi’n siwr eich bod wedi mwynhau fideos Nadolig y dosbarthiadau eleni. Mae’r plant a’r staff wedi gweithio’n galed yn eu paratoi a byddent yn gwerthfawrogi eich adborth ar Seesaw a’r Dosbarth Digidol.

Staffio
Pob dymuniad da i Miss Emily Watson, cynorthwyydd Blynyddoedd 3-6, yn ei swydd newydd a diolchwn iddi am ei gwaith ym Melin Gruffydd. Pob lwc iddi yn y dyfodol.

Covid
Yn anffodus, mae sefyllfa Covid yn bryderus o hyd ac mae dyfodol anodd ac ansicr o’n blaenau dros y Nadolig ac yn y flwyddyn newydd. Hoffwn eich sicrhau y bydd yr ysgol yn cymryd y camau cywir a phriodol yn seiliedig ar y wybodaeth swyddogol a fydd yn dod i law. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn syth os bydd unrhyw newidiadau neu gyfyngiadau yn cael eu cyflwyno ym mis Ionawr.

*A wnewch chi ebostio e.williams@ygmg.co.uk ar ddydd Llun, Ionawr 3ydd os yw eich plentyn yn bositif neu yn gorfod hunan ynysu gan fod aelod o’r teulu yn bositif? Bydd y wybodaeth yma yn allweddol i ni wrth i ni gynllunio ar gyfer ailagor yr ysgol i’r plant ar Ionawr 6ed.

Diolch!
Diolch o galon i chi’r rhieni am eich cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn heriol yma. Dymunaf Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda diogel ac iach i chi a’ch teuluoedd.

Yn gywir,

Illtud James

16-12-2021

COVID-19 – Gweithrediadau ysgolion o Ionawr 2022

Annwyl rieni,

Mae llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bore ‘ma y bydd y ddau ddiwrnod cyntaf ar ôl gwyliau’r Nadolig – Ionawr 4 a 5 – yn ddiwrnodau cynllunio a pharatoi i ysgolion. Ni fydd yr ysgol ar agor i’r plant ar y diwrnodau hynny.

Byddwn yn cynnal asesiad risg manwl ar Ionawr 4ydd gan ystyried y wybodaeth a fydd gennym ar y diwrnod hwnnw. Bydd y ddau ddiwrnod cynllunio yn ein galluogi i asesu capasiti staffio a rhoi’r mesurau angenrheidiol ar waith i gefnogi dychweliad pob dysgwyr.

Bydd ystyriaeth yn cael ei roi i fesuriadau megis swigod dosbarth, staggro dechrau a diwedd y diwrnodau ysgol. Byddwn yn eich hysbysu o’r penderfyniadau hynny ar Ionawr 4ydd.

Diwrnod cyntaf y plant nol yn yr ysgol, os fydd hi’n ddiogel i wneud hynny, fydd dydd Iau Ionawr 6ed.

Bydd y diwrnod HMS oedd wedi ei drefnu ar gyfer Ionawr 4ydd yn cael ei ail-drefnu.

Bydd y teuluoedd sy’n gymwys i brydau ysgol am ddim yn derbyn talebau am y ddau ddiwrnod cynllunio.

Gofynnaf i chi am eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod ansicr yma – bore ‘ma y cyhoeddodd y llywodraeth y penderfyniad yma i ysgolion.

Yn gywir,

Illtud James
Pennaeth

13-12-2021

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd

Mae deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd yn dod i rym ym mis Ionawr ac mae’r ysgol wedi bod yn brysur yn paratoi at y newidiadau.

Cliciwch y ddolen – https://www.ygmg.com/anghenion-dysgu-ychwanegol/ – i ddarllen y Canllawiau i Rieni.

Illtud James

03-12-2021

Cwrs preswyl Glan-llyn

Annwyl rieni,

Cwrs preswyl Glan-llyn

Ar ôl cryn dipyn o ystyriaeth yng nghanol y cyfnod Covid anodd yma, cymerwyd y penderfyniad i drefnu cwrs preswyl Blwyddyn 6 yng ngwersyll yr Urdd Glan-llyn. Dyma’r tro cyntaf i ni ddanfon plant yno. 

Dwi mor falch ein bod wedi trefnu’r ymweliad oherwydd mae’r plant wedi cael profiadau bythgofiadwy – dwi’n siŵr eich bod wedi gweld y lluniau ar ein cyfryngau cymdeithasol. Mae’r plant wedi bod yn wych o ran eu hymddygiad a’u hannibyniaeth ac maent wedi cynrychioli’r ysgol yn ardderchog. 

Diolch anferthol i’r staff a’r fyfyrwraig am eu gwaith a’u hymrwymiad yn y Gogledd wythnos yma! Ar ôl siarad â nhw yn ystod yr wythnos a hefyd bore ‘ma, dwi’n amau eu bod nhw wedi mwynhau yn fwy na’r plant!

Hoffwn ddiolch i chi’r rhieni am gefnogi ein hymdrechion i gyfoethogi’n cwricwlwm a chynnig profiadau arbennig i’r plant.

Yn gywir,

Illtud James

02-12-2021

2.12.2021 – Canllawiau Hunan Ynysu – Covid 19

  1. Os ydych chi’n byw gyda rhywun sydd yn dangos symptomau neu sydd wedi profi’n bositif am coronafirws (cyswllt cartref)

Wedi’i frechu’n llawn neu rhwng 5 a 17 oed

Dylech hunan-ynysu a chymryd prawf PCR. Os yw’ch prawf yn negyddol, gallwch roi’r gorau i hunan ynysu. [Nid oes angen archebu prawf PCR diwrnod 8 ar gyfer cysylltiadau cartref mwyach].

Heb ei frechu’n llawn

Dylech hunan-ynysu am 10 diwrnod llawn. Dylech gymryd prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8. Dylech hunan-ynysu am 10 diwrnod hyd yn oed os yw’ch profion yn negyddol.

Disgyblion Ysgol Uwchradd

Cynghorir disgyblion ysgolion uwchradd sy’n gyswllt cartref i achos positif, gynnal Profion LFD am 7 diwrnod. Mae hyn yn ychwanegol at y broses brofi y manylir arni uchod, h.y. cymryd prawf PCR ar unwaith ac i ynysu nes bydd canlyniad negyddol.

2. Os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â choronafirws (cyswllt heblaw yn y cartref)

Os ydych chi wedi’ch brechu’n llawn neu rhwng 5 a 17 oed

Ni fydd angen i chi hunan-ynysu os nad oes gennych unrhyw symptomau. Dylech gael prawf PCR ar ddiwrnod 2 o’ch cyswllt olaf â’r person sy’n bositif (neu cyn gynted â phosibl) a hefyd ar ddiwrnod 8. Mae’n bwysig eich bod yn cymryd y profion hyn hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iach – achos efallai bod COVID-19 arnoch hyd yn oed os nad oes gennych symptomau.

Os ydych chi dros 18 oed a heb gael eich brechu’n llawn

Bydd angen i chi hunan-ynysu am 10 diwrnod llawn. Dylech hefyd gael prawf PCR ar ddiwrnod 2 o’ch cyswllt olaf â’r person sy’n bositif (neu cyn gynted â phosibl) ac ar Ddiwrnod 8. Os yw’r profion yn negyddol, bydd angen i chi hunan-ynysu am y 10 diwrnod llawn o hyd.

Plant o dan 5 oed

Nid oes rhaid iddynt hunan-ynysu na sefyll prawf PCR os ydyn nhw wedi bod yn gyswllt â pherson sy’n bositif yn eu cartrefi neu fel arall. Ni ddylai plant dan 5 oed fynychu lleoliad meithrin / gofal plant os ydyn nhw’n symptomatig neu’n sâl.

30-11-2021

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg

Mae Caerdydd yn awyddus i chwarae ei rhan i gefnogi targed @LlywodraethCymru o miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bydd twf yr iaith yn ein hysgolion yn allweddol. Os ydych chi’n rhiant gyda phlentyn mewn ysgol yng Nghaerdydd, rhowch eich barn ar ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg drafft yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/dweud-eich-dweud/ymgynghoriadau-byw/ymgyngoriadau-strategaethau-cymraeg/Pages/default.aspx