Newyddion

06-07-2022

Adroddiadau Blynyddol ac Asesiadau Personol

Annwyl rieni,

Byddwn yn ebostio adroddiadau blynyddol y plant i chi cyn diwedd y tymor. Hefyd, byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda chi am yr Asesiadau Personol y mae plant blynyddoedd 2-6 wedi eu cwblhau eleni.

Asesiadau Personol

Byddwn yn rhannu gwybodaeth am y canlynol

  1. Adborth Rhifedd Gweithdrefnol – deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-canllawiau-i-rieni-a-gofalwy-191128
  2. Adroddiad Cynnydd Rhifedd Gweithdrefnol – adroddiad-cynnydd-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr
  3. Adroddiad Cynnydd Rhesymu – adroddiad-cynnydd-asesiad-personol-rhifedd-rhesymu-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr
  4. Adborth Darllen – 220131-feedback-on-reading-personalised-assessment-information-for-parents-cym
  5. Adroddiad Cynnydd Darllen – adroddiad-cynnydd-asesiad-personol-darllen

10-06-2022

Caban Cylch Meithrin ar safle’r ysgol

Annwyl rieni,

Dwi’n falch iawn i allu cadarnhau bod llywodraeth Cymru wedi cefnogi cais am gyllid i osod caban ar gae’r ysgol ar gyfer Cylch Meithrin yr Eglwys Newydd. 

Mae hwn yn ddatblygiad pwysig a chyffrous yn natblygiad addysg Gymraeg o fewn y dalgylch a bydd  yn cryfhau’r berthynas rhwng y Cylch ag Ysgol Melin Gruffydd.

Yn gywir,

Illtud James

12-05-2022

Seremoni’r cadeirio

Bore bendigedig heddi yn seremoni’r cadeirio. Llongyfarchiadau mawr i’r bardd buddugol

25-03-2022

Calendr

Annwyl rieni,

Defnyddiwch y ddolen isod i ychwanegu calendr yr ysgol i’ch calendr chi

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=bm9lZmF0cG1ucjA2ZGl2dG9xdjVucDV0OHNAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

Yn gywir,
Illtud James

23-03-2022

Caerdydd Un Blaned

Dangoswch eich cefnogaeth i Gaerdydd Un Blaned yn ystod yr Awr Ddaear

Dangoswch eich cefnogaeth i Gaerdydd Un Blaned trwy ddiffodd eich goleuadau rhwng 8.30pm a 9.30pm nos Sadwrn 26 Mawrth ac ymuno â miliynau o bobl ledled y byd ar gyfer yr Awr Ddaear.

Mae cymryd rhan yn yr Awr Ddaear yn un ffordd y gall pobl ddangos bod dyfodol ein planed yn bwysig iddynt ac eleni bydd Castell Caerdydd, y Theatr Newydd a Neuadd y Ddinas i gyd yn cymryd rhan.

Mae gan bob un ohonom rôl i’w chwarae o ran lleihau allyriadau carbon – mae ein strategaeth Caerdydd Un Blaned ar gyfer Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030 yn nodi’r camau rydym yn eu cymryd, a bydd llawer ohonoch eisoes yn gweithio ar brosiectau sy’n cyfrannu at y nod hwn – ond mae arnom angen i bobl weithredu gartref hefyd, boed hynny trwy newid i gyflenwr ynni adnewyddadwy,  gadael y car gartref pan fo’n bosibl, neu fwyta mwy o fwyd ffres o ffynonellau lleol.

Gallai cymryd y cam cyntaf i leihau eich allyriadau carbon fod mor syml â gwasgu switsh nos Sadwrn.

Darllenwch sut y gallwch chi gymryd rhan yn yr Awr Ddaear yma: https://www.wwf.org.uk/cymru/awrddaear

Ac os bydd yr Awr Ddaear yn eich ysbrydoli i gymryd y cam nesaf a dechrau lleihau eich allyriadau carbon ymhellach, fe welwch awgrymiadau ar gyfer camau gweithredu y gallwch eu cymryd ar ein gwefan Caerdydd Un Blaned: www.caerdyddunblaned.co.uk

21-03-2022

Diwrnod Parchu Eraill

Annwyl rieni,

Diolch yn fawr i chi gyd am gefnogi ein Diwrnod Parchu Eraill. Casglwyd y swm anhygoel o £2,061.60! Bydd yr arian yma yn mynd at apêl Wcrain.

Yn gywir,

Illtud James

08-03-2022

Diwrnod Parchu Eraill

Annwyl rieni,
 
Byddwn yn cynnal ‘Diwrnod Parchu Eraill’ dydd Gwener yma. Gofynnwn yn garedig i’r plant i ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad glas a melyn – lliwiau Wcrain. Rydym yn gofyn hefyd am gyfraniadau at apêl DEC – www.dec.org.uk Gellir cyfrannu trwy ddefnyddio eich cyfrifon Parentpay
 
Ar y diwrnod byddwn yn canolbwyntio ar ddealltwriaeth y plant o’u hawliau dynol yn ogystal â hyrwyddo pwysigrwydd parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelodau o gymdeithas amrywiol.
 
Os ydy’ch plentyn yn poeni am y newyddion, mae cyngor ar gael yma: www.bbc.co.uk/newsround/13865002
 
 Yn gywir,
Illtud James

16-02-2022

04-02-2022

Grant Gwisg ysgol

Gall plant cymwys ym MHOB blwyddyn ysgol wneud cais bellach am Y Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad:  Grant Gwisg YsgolGall dysgwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd wneud cais am grant o £125 y dysgwr, a £200 i’r dysgwyr hynny sy’n dechrau ym mlwyddyn 7, gan gydnabod y costau uwch sy’n gysylltiedig â dechrau’r ysgol uwchradd.Mae pob blwyddyn ysgol bellach yn gymwys. Mae pob plentyn sy’n derbyn gofal yn gymwys i gael y grant, p’un a ydynt yn cael prydau ysgol am ddim ai peidio. Dim ond un cais ar gyfer bob plentyn y mae gan deuluoedd hawl i hawlio, fesul blwyddyn ysgol. Bydd y cyllid ar gyfer cynllun 2021 i 2022 yn cau ar 31 Mawrth 2022Felly gall plant ym mlynyddoedd 2,4 neu 6 wneud cais am gynllun eleni. Sut i wneud caisCysylltwch â’ch awdurdod lleol.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth eich awdurdod lleol drwyhttps://llyw.cymru/grant-datblygu-disgyblion-mynediad

28-01-2022

Cadw dosbarthiadau ar agor

Annwyl rieni,

Rydym wedi cyrraedd diwedd yr wythnos fwyaf anodd i’r ysgol ers i Covid ddechrau. Mae argaeledd staff wedi bod yn heriol iawn i ni wythnos ‘ma ond rhaid cydnabod a diolch i bob aelod o staff am eu hyblygrwydd a’u hymrwymiad i gadw dosbarthiadau ar agor wythnos yma. Maent i gyd – athrawon, cynorthwywyr, staff swyddfa, staff clwb brecwast a goruchwylwyr amser cinio – wedi ysgwyddo cyfrifoldebau a gwaith ychwanegol er mwyn i ni fedru parhau i addysgu ein disgyblion.

Yn gywir,

Illtud James