Newyddion

25-03-2021

Gwerthoedd yr ysgol

Yn dilyn llawer iawn o drafod rhwng y plant a’r staff wythnos yma, cytunwyd ar ein prif werthoedd

#IJ

Cwrs Preswyl Blwyddyn 4

Annwyl rieni,

Yn anffodus, o ganlyniad i Covid, bu’n rhaid i ni ganslo ein clybiau ac ymweliadau allgyrsiol – rhan bwysig o fywyd ein hysgol.

Fel ysgol, rydym yn credu’n gryf ym mhwysigrwydd ymweliadau preswyl i ddatblygu sgiliau, cyfoethogi ein cwricwlwm ac i ddarparu cyfleoedd i’n disgyblion ddatblygu eu hannibyniaeth.

Gobeithiwn y bydd sefyllfa Covid yn gwella erbyn y flwyddyn academaidd nesaf ac os felly, rydym wedi trefnu i’n dosbarthiadau Blwyddyn 4 aros 2 noson yn Summit Centre, Treharris. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar www.rockuk.org/centres/summit-centre

Cost yr ymweliad fydd £ 160 ond ni fyddwn yn gofyn am unrhyw arian nes y cawn gadarnhad bod sefyllfa Covid wedi gwella’n ddigonol.

Yn gywir,

Illtud James

10-03-2021

Newidiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Annwyl rieni,

Anghenion Dysgu Ychwanegol – Mae rhaglen genedlaethol o drawsnewid darpariaeth a chefnogaeth ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith, gyda’r bwriad y bydd y system newydd ar waith o Fedi 2021. Ceir gwybodaeth am y newidiadau arfaethedig trwy ddilyn y linc yma: https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-cyffredin-html

Awgrymwn yn gryf bod rhieni disgyblion sydd ar y gofrestr Anghenion Addysg Arbennig o dan y system bresennol yn cwblhau MODIWL 1 – hyfforddiant ar lein yma er mwyn i chi gael deall beth fydd yn wahanol o dan y system newydd – https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ADY/story_html5.html

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth

08-03-2021

Estyn yn cydnabod gwaith da yr ysgol yn ystod cyfnod Covid-19

Rydym yn falch iawn bod Estyn wedi cydnabod y gwaith da sydd wedi ei wneud gan yr ysgol  yn ystod cyfnod Covid-19. Mae Estyn wedi ein cynnwys yn eu hadroddiad – ‘Cefnogi lles a dysgu yn ystod COVID-19 – dulliau o ysgolion cynradd’

Darllenwch amdanom trwy glicio ar y ddolen – https://www.estyn.llyw.cymru/cefnogi-dysgu/cefnogi-lles-dysgu-yn-ystod-covid-19-dulliau-o-ysgolion-cynradd

Illtud James

Pennaeth

05-03-2021

21-02-2021

11-02-2021

04-02-2021

29-01-2021

Trefniadau Chwefror

Annwyl rieni,
Mae llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd ysgolion yn ail-agor tan ar ol hanner tymor. O ganlyniad, bydd ein trefniadau presennol yn parhau am y pythefnos nesa – gweithgareddau yn cael eu gosod ar y Dosbarth Digidol a Seesaw. Bydd trefniadau’r HWB yn parhau yr un peth hefyd.
Mae’n sefyllfa anodd i ni gyd ond hoffwn i ddiolch i chi’r rhieni am y gefnogaeth arbennig yr ydych yn ei roi i’r plant wrth eu cefnogi yn y gwaith ar-lein. Mae canran uchel iawn o blant yr ysgol, tua 94%, yn ymuno yn y gwersi byw ac yn cwblhau eu tasgau ar-lein. Diolch yn fawr!
Mae’r athrawon yn defnyddio nifer helaeth o strategaethau amrywiol wrth addysgu ar-lein a dwi’n siwr eich bod wedi sylwi ar y cynnydd yn y sesinau ffrydio byw, yn arbennig yn nosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen. Diolch i’r rhieni hynny sydd wedi cysylltu â’r athrawon a minnau i ganmol y gwaith addysgu ar-lein sydd yn mynd ymlaen – mae’r geiriau caredig hynny wedi bod yn hwb mawr i’r athrawon wrth iddynt weithio mewn amgylchiadau heriol.
Roedd diwrnod HMS Clwstwr Glantaf wedi ei glustnodi ar gyfer dydd Mercher nesaf, Chwefror y 3ydd, ond mae hwnnw nawr wedi symud i Chwefror 10fed. Ni fydd gwaith yn cael ei osod i’r plant ar y diwrnod hwnnw felly cyfle iddynt gael ychydig o seibiant ac ymlacio.
Wythnos yma, mae’r Cyngor Ysgol wedi bod yn trafod lles disgyblion a’r amser sydd yn cael ei dreulio o flaen sgrîn. O ganlyniad, mi fydd dydd Mercher nesaf, Chwerfror y 3ydd, yn Ddiwrnod Di-Sgrîn a bydd y Cyngor yn dosbarthu rhestr o weithgareddau i’w gwneud.
Mae’r llywodraeth wedi cyfeirio at y posibilrwydd y bydd rhai plant efallai yn medru dychwelyd i’r ysgol ar ol hanner tymor. Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd hyn yn digwydd ac y bydd hyn yn ddechreuad ar y broses o gael y plant i gyd yn ol i’r ysgol.
Yn gywir,
Illtud James

13-01-2021

Gwersi Ffrydio byw / Live online lessons

Annwyl rieni,

Fel ysgol, rydym wrthi yn cynnig mwy a mwy o wersi byw ynghyd â gosod gwaith ar-lein.

Canllawiau gwersi byw

Bydd mwyafrif helaeth o’r gwersi yn cael eu cyflwyno ar Google Meet ac yn achlysurol ar Teams. Ni fyddwn yn defnyddio Zoom
Yn dilyn canllawiau gan yr awdurdod, gan ddechrau ar Ionawr 14eg, bydd athrawon yn recordio eu gwersi byw
Bydd yr athro yn atgoffa’r plant ar ddechrau’r gwersi bod y sesiynau yn cael eu recordio
Gall y plant newid y cefndir yn y gwersi os ydynt yn dymuno – bydd yr athro yn hyfforddi’r plant sut mae gwneud hyn
Rhaid i gamera’r plant fod ymlaen ond dylai’r meicroffon fod bant. Bydd yr athro yn helpu’r plant gyda hyn.
Rhaid i’r plant fod mewn ystafell addas – nid ystafell wely, ystafell ymolchi
Rhaid i’r plant wisgo dillad addas
Ni ddylai’r plant fwyta bwyd yn y gwersi
Gall y plant wisgo clustffonau os ydynt yn dymuno. Mae hyn yn help mawr i gael gwared ar synau eraill sydd o’u cwmpas ac yn eu cynorthwyo i ganolbwyntio’n well
Rhaid dangos yr un cwrteisi a pharch a phan yn yr ysgol
Os yn bosibl, oedolyn i fod gerllaw rhag ofn i’r plentyn gael trafferth dechnegol gyda’i offer

Rhaid canmol agwedd ac ymddygiad yr holl blant sy eisoes wedi bod mewn gwersi ar-lein byw

Diolch i chi gyd am gefnogi y gweithgareddau ar-lein a’r gwersi byw!

Yn gywir,

Illtud James