Categoreiddio Ysgolion

Annwyl Rieni,

Rwy’n siwr fod nifer ohonoch eisoes wedi clywed am, neu wedi darllen am, benderfyniad Llywodraeth Cymru i gategoreiddio ysgolion yn ôl lliwiau. Mae pob ysgol yng Nghymru, yn ystod yr wythnos ddiwethaf, wedi eu gosod mewn categori: GWYRDD (y 15% o ysgolion gorau a fwyaf effeithiol), MELYN (y 50% o ysgolion da ac effeithiol), AMBR (y 29% o ysgolion sydd angen gwella) neu COCH (y 5% o ysgolion sydd angen gwella fwyaf).

Yn sicr, mae’n achos o falchder a boddhad mawr i bawb yn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd ein bod wedi ein hadnabod fel YSGOL WERDD. Yn ôl y diffiniad, mae YSGOLION GWYRDD yn:

• adnabod eu hunain yn dda ac yn penderfynu ar eu blaenoriaethau eu hunain ar gyfer gwella, ac yn eu gweithredu;
• maent yn wydn o ran eu tîm o staff;
• byddant yn cael eu herio i symud ymlaen neu i gynnal rhagoriaeth;
• mae ganddynt y gallu i arwain eraill yn effeithiol;
• maent yn cael eu gwobrwyo gyda mwy o ymreolaeth.

Seilir y System Categoreiddio Ysgol ar dri cham:

• Pa mor dda mae ysgol yn perfformio mewn perthynas â safonau disgyblion;
• Gallu’r ysgol i yrru ei gwelliannau ei hunan, gyda ffocws clir ar yr arweinyddiaeth, yr addysgu a’r dysgu;
• Fe fydd cyfuniad o’r ddau gam uchod yn arwain at gategoreiddio’r ysgol yn ôl lliw.

Rwy’n siwr y cytunwch fod hyn ‘oll yn newyddion gwych i ni gyd; ond er ein bod wrth ein bodd gyda’n categori gwyrdd, ni ddylai un rhiant feddwl ein bod yn bwriadu gorffwys ar ein rhwyfau, ond yn hytrach fe fyddwn yn anelu at welliant pellach i’n galluogi ni i gynnal ein statws, blwyddyn ar ôl blwyddyn, fel YSGOL WERDD.

Mr Illtud James
Pennaeth