Caerdydd Un Blaned

Dangoswch eich cefnogaeth i Gaerdydd Un Blaned yn ystod yr Awr Ddaear

Dangoswch eich cefnogaeth i Gaerdydd Un Blaned trwy ddiffodd eich goleuadau rhwng 8.30pm a 9.30pm nos Sadwrn 26 Mawrth ac ymuno â miliynau o bobl ledled y byd ar gyfer yr Awr Ddaear.

Mae cymryd rhan yn yr Awr Ddaear yn un ffordd y gall pobl ddangos bod dyfodol ein planed yn bwysig iddynt ac eleni bydd Castell Caerdydd, y Theatr Newydd a Neuadd y Ddinas i gyd yn cymryd rhan.

Mae gan bob un ohonom rôl i’w chwarae o ran lleihau allyriadau carbon – mae ein strategaeth Caerdydd Un Blaned ar gyfer Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030 yn nodi’r camau rydym yn eu cymryd, a bydd llawer ohonoch eisoes yn gweithio ar brosiectau sy’n cyfrannu at y nod hwn – ond mae arnom angen i bobl weithredu gartref hefyd, boed hynny trwy newid i gyflenwr ynni adnewyddadwy,  gadael y car gartref pan fo’n bosibl, neu fwyta mwy o fwyd ffres o ffynonellau lleol.

Gallai cymryd y cam cyntaf i leihau eich allyriadau carbon fod mor syml â gwasgu switsh nos Sadwrn.

Darllenwch sut y gallwch chi gymryd rhan yn yr Awr Ddaear yma: https://www.wwf.org.uk/cymru/awrddaear

Ac os bydd yr Awr Ddaear yn eich ysbrydoli i gymryd y cam nesaf a dechrau lleihau eich allyriadau carbon ymhellach, fe welwch awgrymiadau ar gyfer camau gweithredu y gallwch eu cymryd ar ein gwefan Caerdydd Un Blaned: www.caerdyddunblaned.co.uk