Gwyddbwyll

Cynhelir Clwb Gwyddbwyll Melin Gruffydd i blant blynyddoedd 3-6 ar nosweithiau Mercher rhwng 3.30 a 4.30pm. Mae yna groeso i bob plentyn – beth bynnag eu safon o fewn y gêm. Bydd y clwb yn dysgu rheolau a nod y gem gan gynnwys y dechrau, y canol ac yn bwysicaf oll, sut i gael (neu osgoi!) ‘checkmate’.

Bydd cyfle i’r plant gymryd rhan mewn cystadleuthau o fewn y clwb, ac yn ogystal, fe’u hanogir i gymryd rhan mewn cystadleuthau tu fas i’r ysgol. Dewisir un tîm o’r Clwb Gwyddbwyll i gynrychioli’r ysgol yn nhwrnament Ysgolion Caerdydd a gynhelir yn Stadiwm Pêl droed dinas Caerdydd ym mis Tachwedd. Yn ychwanegol i hyn, byddant yn cymryd rhan yn y ‘Delancy Chess Challenge’, ac fe chwaraeir rhan gyntaf y twrnament hwn o fewn y Clwb Gwyddbwyll yn nhymor y Gwanwyn.

Mae toreth o ymchwil wedi profi bod gwyddbwyll yn gallu bod o fudd addysgiadol i’ch plentyn ac yn gallu cyfrannu’n bositif tuag at ymddygiad hefyd. Mae’r plant yn meithrin sgiliau meddwl, canolbwyntio, rhesymu ac yn datblygu eu gallu i wneud penderfyniadau, rheoli eu hemosiynau a’u hamynnedd.

Os hoffech gael gwybod rhagor am TSK Chess, peidiwch da chi ag oedi cyn edrych ar ein gwefan neu cyn cysylltu â ni ar (029) 2061 3870. Manylion y wefan yw: www.TSKChess.com