2.12.2021 – Canllawiau Hunan Ynysu – Covid 19

  1. Os ydych chi’n byw gyda rhywun sydd yn dangos symptomau neu sydd wedi profi’n bositif am coronafirws (cyswllt cartref)

Wedi’i frechu’n llawn neu rhwng 5 a 17 oed

Dylech hunan-ynysu a chymryd prawf PCR. Os yw’ch prawf yn negyddol, gallwch roi’r gorau i hunan ynysu. [Nid oes angen archebu prawf PCR diwrnod 8 ar gyfer cysylltiadau cartref mwyach].

Heb ei frechu’n llawn

Dylech hunan-ynysu am 10 diwrnod llawn. Dylech gymryd prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8. Dylech hunan-ynysu am 10 diwrnod hyd yn oed os yw’ch profion yn negyddol.

Disgyblion Ysgol Uwchradd

Cynghorir disgyblion ysgolion uwchradd sy’n gyswllt cartref i achos positif, gynnal Profion LFD am 7 diwrnod. Mae hyn yn ychwanegol at y broses brofi y manylir arni uchod, h.y. cymryd prawf PCR ar unwaith ac i ynysu nes bydd canlyniad negyddol.

2. Os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â choronafirws (cyswllt heblaw yn y cartref)

Os ydych chi wedi’ch brechu’n llawn neu rhwng 5 a 17 oed

Ni fydd angen i chi hunan-ynysu os nad oes gennych unrhyw symptomau. Dylech gael prawf PCR ar ddiwrnod 2 o’ch cyswllt olaf â’r person sy’n bositif (neu cyn gynted â phosibl) a hefyd ar ddiwrnod 8. Mae’n bwysig eich bod yn cymryd y profion hyn hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iach – achos efallai bod COVID-19 arnoch hyd yn oed os nad oes gennych symptomau.

Os ydych chi dros 18 oed a heb gael eich brechu’n llawn

Bydd angen i chi hunan-ynysu am 10 diwrnod llawn. Dylech hefyd gael prawf PCR ar ddiwrnod 2 o’ch cyswllt olaf â’r person sy’n bositif (neu cyn gynted â phosibl) ac ar Ddiwrnod 8. Os yw’r profion yn negyddol, bydd angen i chi hunan-ynysu am y 10 diwrnod llawn o hyd.

Plant o dan 5 oed

Nid oes rhaid iddynt hunan-ynysu na sefyll prawf PCR os ydyn nhw wedi bod yn gyswllt â pherson sy’n bositif yn eu cartrefi neu fel arall. Ni ddylai plant dan 5 oed fynychu lleoliad meithrin / gofal plant os ydyn nhw’n symptomatig neu’n sâl.