Swyddog Teulu

ceirios-mallettEin nod yw sicrhau fod holl blant Melin Gruffydd yn cael y cyfle i gyrraedd eu llawn potensial. Er mwyn hwyluso hyn, ein hamcan yw creu awyrgylch o fewn yr ysgol lle mae pob plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei annog a’i barchu a bod unrhyw faterion sy’n codi yn cael eu trin gyda sensitifrwydd.

Rydym yn adnabod fod angen cymorth ychwanegol ar rai plant i gyrraedd eu llawn potensial ac felly mae ein Swyddog Teulu ar gael i ddarparu mewnbwn cynnar a phriodol i wella cyrhaeddiad a rhagolwg plant sydd ag anghenion cymdeithasol, emosiynol neu ymddygiadol. Mae’r Swyddog Teulu yn gweithio’n agos gyda disgyblion a theuluoedd i ddarparu cefnogaeth ac i annog teuluoedd i chwarae rhan weithredol a chyflawn yn addysg eu plant.

Mae amrywiaeth o strategaethau mewn lle i gynnig cymorth i unigolion yn cynnwys clwb gwaith cartref, codi hunanhyder, helpu gyda chadw trefn, rheoli dicter ac ymddygiad. Yn ogystal mae’r Swyddog Teulu yn cydweithio gydag asiantaethau arbenigol sy’n cefnogi lles disgyblion, fel seicolegwyr, nyrs yr ysgol, Teuluoedd yn Gyntaf, Trosgynnal Plant a Barnado’s.

Mrs Ceirios Mallett
Swyddog Teulu