Newidiadau i ddechrau’r tymor

Annwyl rieni,

Mae’r sefyllfa yng Nghymru a ledled y DU yn parhau i fod yn ddifrifol iawn. Ddoe, roedd pedwar Prif Swyddog Meddygol y DU wedi cytuno bod y DU bellach ar y lefel uchaf o risg, gyda’r Cydgyngor Bioddiogelwch ar lefel 5.

Yn unol â’r penderfyniad hwnnw, mae Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â CLlLC a Cholegau Cymru, wedi cytuno y dylai pob ysgol, coleg ac ysgol annibynnol symud i ddysgu ar-lein tan Ionawr 18.”

Bydd HWB Melin Gruffydd ar agor tan Ionawr 18fed – bydd angen pecyn bwyd ar bob plentyn a fydd yn ei fynychu ac ni fydd angen gwisg ysgol. Amseroedd yr HWB fydd 8.30am – 4.00pm. Rhaid gwneud cais am le yn y ffordd arferol (Google Form).

Bydd disgyblion CA2 yn cael eu haddysgu ar-lein ar y Dosbarth Digidol a’r Cyfnod Sylfaen ar Seesaw.

Bydd talebau ciniawau ysgol am ddim yn parhau i gael eu dosbarthu fel arfer.

Yn gywir,

Illtud James
Pennaeth