LLYTHYR BLASU BWYD

Dosbarth Derbyn
9.1.2015

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd! Ein thema yn ystod y tymor yw ‘Blasu, Bwydydd a Dathliadau’. Fe fydd y plant yn mynd ati i archwylio amrywiaeth o ffrwythau yn ystod yr wythnos. A fyddai modd i chi ein helpu wrth gyfrannu un o’r ffrwythau canlynol: banana, oren, mango, pinafal, tangerin, ac afocado.

Yn ystod y flwyddyn fe fydd y plant yn blasu amrywiaeth o fwydydd. Os nad ydych yn fodlon i’ch plentyn flasu rhywbeth penodol / alergedd, a fyddech cystal a nodi hynny isod.

Diolch am eich cefnogaeth cyson.

Happy New Year to you all! Our theme during the term is ‘Food, Celebrations and Tasting’. The children will explore with a variety of fruits during the week. Would it be possible for you to help us by contributing one of the following fruits; banana, orange, mango, pineapple, tangerine and avocado.

During the year the children will have the opportunity to taste various food. If you do not want your child to taste anything specific, please note below.

Many thanks for your continuous support.

_______________________________________________________

BLASU BWYD / TASTING
Dosbarth Debyn 2015

(Enw) __________________________________________________

ddim i fwyta ___________________________________________.

(Name) ________________________________________________

not to eat______________________________________________.

Llofnod/Signature ________________________________________