Lluniau Ar Y We

Annwyl riant,

Rydym yn defnyddio lluniau camera i wahanol ddibenion yn yr ysgol e.e. gosod lluniau ar wefan yr ysgol, cyfryngau cymdeithasol, mewn llawlyfrau, mewn cylchgronau a phapurau newyddion, mewn cyflwyniadau PowrPoint aa. Felly, gofynnwn i chi roi eich caniatâd i ni gynnwys lluniau camera o’ch plentyn chi. Gallwn sicrhau na fydd enw’ch plentyn yn gysylltiedig â’r lluniau.

A wnewch chi gwblhau’r darn isod a’i ddychwelyd i’r ysgol. Diolch am eich cydweithrediad.

————————————————————————————————————————

Lluniau camera / Photographs

Rhoddaf / Ni roddaf ganiatâd i’r ysgol ddefnyddio lluniau o fy mhlentyn i

I give / do not give my permission for the school to use photographs of my child

Enw’r plentyn/Child’s name: …………………………

Arwyddwyd gan / Signed by: ……………………… Dyddiad / Date: ………