Diwedd y flwyddyn

Annwyl rieni,

Wel dyma ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn ysgol ac yn sicr mi fydd eleni yn byw yn hir yn y cof!

Heb amheuaeth, mae hon wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i ni i gyd. Fodd bynnag, dwi’n hynod o falch o’r ffordd y mae cymuned Melin Gruffydd wedi ymateb ac wedi cefnogi’r ysgol yn ei hymdrechion eleni. Mae hon yn ysgol arbennig ac mae ei chryfderau – ethos, agwedd ofalgar, cefnogaeth i’n gilydd, amgylchedd positif a hapus – wedi sicrhau ein bod wedi medru ymdopi’n dda gydag anawsterau’r misoedd diwethaf. Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth!

Mae’n rhaid i mi fynegi fy niolchiadau enfawr i staff yr ysgol, pob un ohonyn nhw, am eu hymroddiad a’u gwaith di-flino yn ystod y tri mis diwethaf! Maent wedi ymateb yn gadarnhaol i’r holl drafferthion, gan fod yn hyblyg wrth ymateb i’r heriau sydd wedi codi ac addasu’r ffordd y maent wedi bod yn gweithio. Mae’r hyn y maent wedi’i gyflawni yn ystod y cyfnod clo yn aruthrol. Dymunaf seibiant haeddiannol iddynt i gyd dros wyliau’r Haf!

Bydd heriau eto yn ein hwynebu tymor nesaf a bydd hi hefyd yn gyfnod o ansicrwydd. Fe wnawn ni gyfathrebu gwybodaeth bellach am drefniadau mis Medi cgabm.

Cadwch yn ddiogel!

Yn gywir,

Mr Illtud James
(Pennaeth)