Diwedd y flwyddyn

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn brysur a llwyddiannus arall i’r ysgol. Mae’r holl blant wedi elwa’n fawr o’r profiadau a’r gofalaeth a gawsant eleni – hoffwn ddiolch i’r holl staff am eu gwaith arbennig a’u hymrwymiad diflino yn ystod y flwyddyn. Dymunaf wyliau ymlaciol iddynt i gyd!

Pob hwyl ac ymddeoliad hapus iawn i Mrs Bethan Hayes, athrawes Blwyddyn 2, sydd wedi cyfrannu’n helaeth at fywyd a llwyddiannau’r ysgol. Mae disgyblion yr ysgol wedi elwa yn fawr o’i chael fel athrawes. Bydd colled fawr ar ei hol!

Dymuniadau gorau hefyd i Miss Elise Gwilym yn ei swydd newydd yn Ysgol y Wern ac i Miss Taome Edwards yn y brifysgol o fis Medi.

Hoffwn estyn diolch enfawr i holl aelodau’r Gymdeithas Rieni ac Athrawon am eu gwaith dros y flwyddyn hon. Diolch o galon hefyd i bawb gefnogodd ein hymdrechion i godi arian i’r ysgol yn ystod y flwyddyn

Ac yn olaf, hoffwn ddymuno pob llwyddiant i ddisgyblion Blwyddyn 6 sy’n ymadael â’r ysgol heddiw, ar drothwy symud i’r ysgol uwchradd ym mis Medi. Diolchwn o galon i chi gyd am eich cyfraniad arbennig i fywyd a gwaith yr ysgol hon.

Gwyliau Haf hapus i bawb. Bydd yr ysgol yn ail agor i bawb ac eithrio rhai o blant y Meithrin ar ddydd Mercher, Medi 4ydd.

Mr. Illtud James
(Pennaeth)