Diwedd blwyddyn

1. Dyma ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn brysur a llwyddiannus arall i’r ysgol. Hoffwn ddiolch i’r holl staff am eu gwaith arbennig a’u hymrwymiad diflino yn ystod y flwyddyn. Dymunaf wyliau ymlaciol iddynt i gyd.
It’s the end of another busy and successful year for the school. I’d like to thank all the staff for their fantastic and tireless work throughout the year. I wish them all a restful summer break.

2. Hoffwn ddymuno’n dda i dair o’n cynorthwywr sy’n ffarwelio â ni – Miss Kincaid, Miss Rogers ac yn arbennig i Mrs Du Croq Slip am ei gwasanaeth ardderchog i’r ysgol dros nifer fawr o flynyddoedd.
I’d like to extend our best wishes to three of our teaching assistant who are leaving us today – Miss Kincaid, Miss Rogers and especially Mr Du Croq Slip after many years of excellent service.

3. Pob hwyl hefyd i Miss Fflur Jones, athrawes Blwyddyn 2, sydd wedi cyfrannu’n helaeth at fywyd a llwyddiannau’r ysgol. Mae digyblion yr ysgol wedi elwa yn fawr o’i chael fel athrawes. Bydd colled fawr ar ei hol!
Best wishes too to Miss Fflur Jones who has contributed a great deal to Melin Gruffydd’s many successes. Our pupils have benefited greatly as a result of her care and guidance. Good luck to her in her new post in Ysgol Penrhyncoch, Aberystwyth.

4. Hoffwn estyn diolch enfawr i holl aelodau’r Gymdeithas Rieni ac Athrawon am eu gwaith dros y flwyddyn hon. Diolch o galon hefyd i bawb gefnogodd ein hymdrechion i godi arian i’r ysgol yn ystod y flwyddyn
An enormous and sincere thanks to our hard-working Parents & Teachers’ Association: Thanks as well to everyone who supported our efforts to raise funds for the school during the year. Your support is much appreciated!

5. Ac yn olaf, hoffwn ddymuno pob llwyddiant i ddisgyblion Blwyddyn 6 sy’n ymadael â’r ysgol heddi, ar drothwy symud i’r ysgol uwchradd ym mis Medi. Diolchwn o galon i chi gyd am eich cyfraniad arbennig i fywyd a gwaith yr ysgol hon.
And finally, best wishes to our Year 6 ‘leavers’ who’ll be moving on to pastures new in September. Thanks for your outstanding contribution to the life and work of our very special school.

Gwyliau Haf hapus i bawb. Bydd yr ysgol yn ail agor i bawb ac eithrio’r Meithrin ar ddydd Mawrth, Medi 4ydd.

A happy Summer holiday to you all. The school will reopen to all children, apart from the Meithrin, on Tuesday, September 4th.

Mr. Illtud James