Clwb Brecwast Am Ddim

Clwb Brecwast Am Ddim

Annwyl rieni,

Yn gyntaf, hoffai corff llywodraethu Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd ddiolch i chi i gyd am eich cefnogaeth wych yn ystod y misoedd heriol diwethaf. Bu’n rhaid gwneud nifer o newidiadau i sicrhau diogelwch yr holl ddisgyblion ac rydym hefyd yn ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu hymroddiad a’u holl waith caled.

Bydd yn rhaid gwneud newidiadau hefyd i’r ffordd y mae’r Clwb Brecwast Am Ddim (CBDd) yn cael ei redeg. Y brif her yw sicrhau bod disgyblion yn eu swigod dosbarth bob amser ac felly, am eleni, bydd yn rhaid cael uchafswm o 12 disgybl i bob dosbarth. Bydd yr CBDd yn ailagor ar Fedi 21ain a bydd ar gael i ddisgyblion o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6. Yn anffodus, ar hyn o bryd mae’n amhosib i ni gynnwys plant y Meithrin am resymau I&D a chapasiti.

Mae’r Clwb Brecwast Am Ddim yno ar gyfer teuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd darparu brecwast i’w plant. Fodd bynnag, yn yr amseroedd anodd hyn, rydym ni fel bwrdd wedi cytuno y dylai plant gweithwyr allweddol fod yn bresennol hefyd. Mae ansicrwydd o ran sut y bydd yr ychydig fisoedd nesaf yn datblygu, felly, mae’n bwysig bod gan yr ysgol fodel gweithio a fydd yn caniatáu iddi fynd i mewn i glo llawn neu rannol os bydd yr angen yn codi.

Felly, bydd lleoedd yn y CBDd yn cael eu dyrannu yn y drefn feini prawf ganlynol (i gynnwys brodyr a chwiorydd)…

1. Disgyblion sy’n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim (PYD)
2. Disgyblion sydd ar restr fregus yr ysgol
3. Plant Gweithwyr Allweddol – Iechyd, Gofal, Ysgolion (y rhai sydd eisoes wedi’u cofrestru trwy wefan y Cyngor ac ymgeiswyr newydd trwy’r ysgol) – enwau wedi’u tynnu allan o het os yw’r niferoedd yn uwch na’r uchafswm dosbarth
4. Disgyblion a oedd ar restr CBDd y llynedd – enwau wedi’u tynnu allan o het os yw’r niferoedd yn uwch na’r uchafswm dosbarth
5. Ceisiadau newydd – enwau wedi’u tynnu allan o het os yw’r niferoedd yn uwch na’r uchafswm dosbarth

Archebu Lle – Bydd yr ysgol yn anfon Ffurflen Google trwy MySchoolApp. Mae hon yn dasg enfawr i’r staff ei threfnu felly gofynnwn am eich cefnogaeth yn y mater hwn. Gofynnwn hefyd ichi ystyried yn llawn a oes angen lle arnoch gan y gallai olygu y gallai teuluoedd sydd wir angen lle fod ar eu colled.

Mae cadarnhau lle yn y Clwb Brecwast Am Ddim yn caniatáu cyfle i chi fynychu Clwb Carco – 7.30-8.30am. Ni all unrhyw blant fynychu Clwb Carco heb gael lle yn y CBDd!

Bydd y trefniadau uchod yn parhau am y flwyddyn a chânt eu hadolygu ar ddiwedd y tymor.

Corff Llywodraethol Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd