Derbyn R

Teacher: Miss Gwenno Roberts

Athrawes o Ynys Môn ydw i sydd bellach wedi ymgartrefu yma yng Nghaerdydd ar ôl gweithio dros 10 mlynedd mewn ysgolion rhyngwladol. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant yn y Cyfnod Sylfaen ac yn mwynhau celf a chrwydro ar fy meic yn fy amser hamdden.

Derbyn – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref 2016 – Autumn 2016 Curriculum Map

09-01-2015

MIRI MEL

MIRI MEL!

Rhan o gyswllt cartref yw Miri Mel. Cyfle i’r plant gael llyfr darllen wythnosol i fwynhau adref gyda’r teulu. Nod y cynllun yw i’r plant fwynhau a thrafod y llyfrau (nid oes disgwyl i’r plant allu darllen yn annibynnol eto). Fe fydd y bagiau yn dod adre gyda’r plant ar Ddydd Gwener ac yn cael eu dychwelyd a’u cyfnewid ar y Dydd Gwener canlynol. Os gwelwch yn dda, peidiwch a’i dychwelyd cyn hyn.

Diolch am eich cyd-weithrediad. Mwynhewch!

Miri Mel is part of the Home Link scheme, where children receive a book to enjoy at home with the family. The aim of the scheme is for the children to enjoy and discuss the book (it is not yet excepted for the child to read the book independently). The bags will be brought home on a Friday, and returned and exchanged on the following Friday. Please do not bring them in before.

Thank you for your co-operation. Enjoy!

LLYTHYR BLASU BWYD

Dosbarth Derbyn
9.1.2015

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd! Ein thema yn ystod y tymor yw ‘Blasu, Bwydydd a Dathliadau’. Fe fydd y plant yn mynd ati i archwylio amrywiaeth o ffrwythau yn ystod yr wythnos. A fyddai modd i chi ein helpu wrth gyfrannu un o’r ffrwythau canlynol: banana, oren, mango, pinafal, tangerin, ac afocado.

Yn ystod y flwyddyn fe fydd y plant yn blasu amrywiaeth o fwydydd. Os nad ydych yn fodlon i’ch plentyn flasu rhywbeth penodol / alergedd, a fyddech cystal a nodi hynny isod.

Diolch am eich cefnogaeth cyson.

Happy New Year to you all! Our theme during the term is ‘Food, Celebrations and Tasting’. The children will explore with a variety of fruits during the week. Would it be possible for you to help us by contributing one of the following fruits; banana, orange, mango, pineapple, tangerine and avocado.

During the year the children will have the opportunity to taste various food. If you do not want your child to taste anything specific, please note below.

Many thanks for your continuous support.

_______________________________________________________

BLASU BWYD / TASTING
Dosbarth Debyn 2015

(Enw) __________________________________________________

ddim i fwyta ___________________________________________.

(Name) ________________________________________________

not to eat______________________________________________.

Llofnod/Signature ________________________________________