Derbyn R

Teacher: Miss Gwenno Roberts

Athrawes o Ynys Môn ydw i sydd bellach wedi ymgartrefu yma yng Nghaerdydd ar ôl gweithio dros 10 mlynedd mewn ysgolion rhyngwladol. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant yn y Cyfnod Sylfaen ac yn mwynhau celf a chrwydro ar fy meic yn fy amser hamdden.

Derbyn – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref 2016 – Autumn 2016 Curriculum Map

25-09-2015

Cyswllt Cartref Hydref

Gan fod mis Hydref yn agosau bydd y plant yn mynd ati i edrych ar amrywiaeth o ddail. Gofynnwn i chi helpu eich plentyn i gasglu dail o wahanol maint, lliw, a siap. Pwy fydd yn gallu dod o hyd i’r ddeilen fwyaf/lleiaf tybed? Croesawn dderbyn hefyd concyrs, moch coed, mes, cnau gastan ayyb. ar gyfer ein hardal ‘Gweithdy Gwyrdd’.

Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad.
Athrawon Derbyn

22-09-2015

18-09-2015

Gwybodaeth i Rhieni

Diolch i’r rhieni wnaeth ddod i’r Noson Groeso ar nos Fawrth, dyma wybodaeth i’r rhai a fethodd:

• Mae croeso i’ch plentyn dod â photel dŵr i yfed yn ystod y dydd yn y dosbarth (yn ychwanegol i fotel diod amser cinio os yn cael brechdanau);
• Sicrhewch fod enw ar bob eitem o ddillad/eiddo;
• Os gwelwch yn dda, rhowch wybod trefniadau diwedd dydd eich plentyn ar nodyn (e.e. clybiau ar ôl ysgol) er mwyn i ni gadw cofnod yn y dosbarth, ac yna rhoi wybod am unrhyw newidiadau ar nodyn;
• Yn swyddogol mae ysgol yn gorffen am 3.25, serch hyn, rydym ni yn agor y drws am 3.15;
• Fe fydd ymarfer corff yn cychwyn wythnos nesaf, gweler y nodyn ychwanegol.

Diolch am eich cyd-weithrediad,
Athrawon Derbyn

16-09-2015

Gwersi Ymarfer Corff

Nodyn i’ch atgoffa chi y bydd angen dod a gwisg ymarfer corff i’r ysgol ar Ddydd Llun (Dosbarth Mrs Rowlands) ac ar Ddydd Iau (Dosbarth Mrs Champion/ Mrs Llewellyn) wythnos nesaf.
Fe fydd eich plentyn angen crys-t Melin Gruffydd (gellir archebu rhain o swyddfa’r ysgol) , siorts du/glas a pympiau neu trainers velcro.
Dylir sicrhau fod y bagiau ymarfer corff yn dod i’r ysgol ar y diwrnod cywir a hefyd fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
Diolch am eich cyd-weithrediad,
Athrawon y Dosbarth Derbyn

05-06-2015

22-05-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 22.05.2015

Y Wobr Werdd (Dosbarth 3W - 22.05.2015)Llongyfarchiadau i ddosbarth 3W ar ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 120g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 22.05.2015)

Diwedd cwrs ‘Chwarae ac Iaith’ llwyddiannus!

Diolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod cwrs 6 wythnos – Chwarae ac Iaith, a llongyfarchiadau mawr i chi oll ar eich llwyddiant!

chwarae ac iaith

21-05-2015

‘Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff’- Cyngor Eco

Dyma linc i wefan ‘Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff’ sydd yn rhoi cyngor i chi ar sut i leihau eich gwastraff bwyd:

http://wales.lovefoodhatewaste.com/cy

Mae’r Cyngor Eco yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn ceisio lleihau ar ein gwastraff bwyd yn yr ysgol.

17-05-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 15.05.2015

Y Wobr Werdd 15.05.2015 Dobsarth 2HWLlongyfarchiadau i ddosbarth 2HW ar ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 100g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 15.05.2015)

12-05-2015

Aelodau Cyngor Eco MG ar ‘Ffeil’ S4C heno!

Gwyliwch aelodau o’r Cyngor Eco yn trafod materion ailgylchu ar ‘Ffeil’ heno ar S4C am 5.55yp!