Newyddion

10-05-2018

01-05-2018

24-04-2018

Presenoldeb wythnos 16 – 20 Ebrill 2018

20 04 18

Da iawn Dosbarth Derbyn DW. Mae Mrs Davies a Mrs Williams yn falch iawn o’r presnoldeb yma . 100%

Dewch i ni lwyddo eto i gael presenoldeb llawn

20-04-2018

Celf a Chrefft yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i Beca Davage ar ei llwyddiant arbennig yng nghystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd eleni!

Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau 3ydd
Print Monocrom Bl. 5 a 6 1af
Print Lliw Bl. 5 a 6 2ail
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 3ydd
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6 1af
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 1af

12-03-2018

01-02-2018

Categori’r ysgol 2018

Annwyl Rieni,

Rwy’n siŵr fod nifer fawr ohonoch eisoes wedi clywed neu ddarllen ein bod wedi llwyddo i gynnal ein statws fel YSGOL WERDD am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, sydd wrth gwrs yn achos o falchder a boddhad mawr i bawb yn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.

Ysgolion Categori Gwyrdd
• Ysgolion hynod o effeithiol
• Mae gan yr ysgolion yma brofiad a chysondeb o ran codi safonau ac mae ganddynt y capasiti i gefnogi datblygiad ysgolion eraill

Llongyfarchiadau mawr i’r holl staff a’r disgyblion!

Mr. Illtud James
Pennaeth

25-01-2018

Data holiadur y rhieni

Cliciwch ar y linc i weld data’r holiadur diwethaf – Dadansoddi holiadur lles y plentyn

18-01-2018

Arholiadau Ffliwt

Llongyfarchiadau mawr i’r plant canlynol ar basio arholiad Gradd 1 Ffliwt –

Phoebe Williams
FFion Haf Thomas
Mali Newis
Gwen Metcalfe
Liwsi Nel Williams
Mari Evans
Imogen Evans
Anest James

Gwaith Thema Tymor y Gwanwyn 2017

Ein thema yn y Dosbarth Meithrin y tymor hwn yw Help os Gwelwch yn Dda!
Dyma grynodeb o’r sgiliau y byddwn yn eu datblygu.

Llythr Thema Help os gwelwch yn dda 2018

20-12-2017

Gweinyddu Meddyginiaeth

O fis Ionawr 2018, mi fydd gan yr ysgol broses newydd o weinyddu meddyginiaeth.

Cofrestru
Os fydd rhaid i’ch plentyn gymryd meddyginiaeth yn ystod diwrnod ysgol, rhaid i rieni gofrestru’r feddyginiaeth hynny yn y brif fynedfa gan gwblhau Ffurflen 3A – Cytundeb RHIENI i weinyddu meddyginiaeth ac yna trosglwyddo’r feddyginiaeth i’r staff. Ni ddylid rhoi’r feddyginiaeth i’r plant i ddod i’r ysgol!

Mewn rhai achosion, rhaid i’r plant gario eu meddyginiaeth eu hunain e.e. inhalers. Mae angen i rieni gofrestru hynny yn y brif fynedfa ar FFURFLEN 7: Cais i blentyn gario’i feddyginiaeth ei hun.

Mae copïau o ffurflenni 3A a 7 ar wefan yr ysgol – Gwybodaeth i Rieni / Iechyd

Diolchwn i chi am eich cefnogaeth yn y mater pwysig yma.