Newyddion

14-09-2018

04-09-2018

24-07-2018

Diwedd blwyddyn

1. Dyma ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn brysur a llwyddiannus arall i’r ysgol. Hoffwn ddiolch i’r holl staff am eu gwaith arbennig a’u hymrwymiad diflino yn ystod y flwyddyn. Dymunaf wyliau ymlaciol iddynt i gyd.
It’s the end of another busy and successful year for the school. I’d like to thank all the staff for their fantastic and tireless work throughout the year. I wish them all a restful summer break.

2. Hoffwn ddymuno’n dda i dair o’n cynorthwywr sy’n ffarwelio â ni – Miss Kincaid, Miss Rogers ac yn arbennig i Mrs Du Croq Slip am ei gwasanaeth ardderchog i’r ysgol dros nifer fawr o flynyddoedd.
I’d like to extend our best wishes to three of our teaching assistant who are leaving us today – Miss Kincaid, Miss Rogers and especially Mr Du Croq Slip after many years of excellent service.

3. Pob hwyl hefyd i Miss Fflur Jones, athrawes Blwyddyn 2, sydd wedi cyfrannu’n helaeth at fywyd a llwyddiannau’r ysgol. Mae digyblion yr ysgol wedi elwa yn fawr o’i chael fel athrawes. Bydd colled fawr ar ei hol!
Best wishes too to Miss Fflur Jones who has contributed a great deal to Melin Gruffydd’s many successes. Our pupils have benefited greatly as a result of her care and guidance. Good luck to her in her new post in Ysgol Penrhyncoch, Aberystwyth.

4. Hoffwn estyn diolch enfawr i holl aelodau’r Gymdeithas Rieni ac Athrawon am eu gwaith dros y flwyddyn hon. Diolch o galon hefyd i bawb gefnogodd ein hymdrechion i godi arian i’r ysgol yn ystod y flwyddyn
An enormous and sincere thanks to our hard-working Parents & Teachers’ Association: Thanks as well to everyone who supported our efforts to raise funds for the school during the year. Your support is much appreciated!

5. Ac yn olaf, hoffwn ddymuno pob llwyddiant i ddisgyblion Blwyddyn 6 sy’n ymadael â’r ysgol heddi, ar drothwy symud i’r ysgol uwchradd ym mis Medi. Diolchwn o galon i chi gyd am eich cyfraniad arbennig i fywyd a gwaith yr ysgol hon.
And finally, best wishes to our Year 6 ‘leavers’ who’ll be moving on to pastures new in September. Thanks for your outstanding contribution to the life and work of our very special school.

Gwyliau Haf hapus i bawb. Bydd yr ysgol yn ail agor i bawb ac eithrio’r Meithrin ar ddydd Mawrth, Medi 4ydd.

A happy Summer holiday to you all. The school will reopen to all children, apart from the Meithrin, on Tuesday, September 4th.

Mr. Illtud James

12-07-2018

Gwersi Cymraeg i oedolion

Cyrsiau Cymraeg yn dechrau ym mis Medi!
Mae llawer o gyrsiau Cymraeg yn dechrau ar bob lefel ar draws Caerdydd ym mis Medi! I ddod o hyd i gwrs sy’n addas i chi, cliciwch ar y ddolen isod.

Mae Gostyngiad 20% Cyw Cynnar ar gael i’r rheiny a oedd ddim wedi mynychu un o’n cyrsiau llynedd (Dyddiad Cau: 11 Awst) ac hefyd Gostyngiad 20% Dilyniant i’r rheiny oedd wedi mynychu un o’n cyrsiau llynedd ac sydd eisiau parhau i’r lefel nesaf. Mae’r holl wybodaeth am y gostyngiadau yn y ddolen isod hefyd. Mae croeso i chi gysylltu â ni ar 029 2087 4710 | info@learnwelsh.co.uk

https://dysgucymraeg.cymru/amdanom-ni/darparwyr/prifysgol-caerdydd/

Dyn ni’n hapus i ddweud bod nifer o gyrsiau’n dechrau yn eich ardal chi hefyd! Gweler yr holl gyrsiau sy’n dechrau yn Ysgol Melin Gruffydd ac Eglwys Ararat yma.

29-06-2018

Addysg Datblygiad Personol a Pherthynas

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Y flwyddyn hon, byddwn yn defnyddio’r adnodd ‘Offer Addysg Datblygiad Personol a Pherthynas’, sef cynllun gwaith a ddatblygwyd fel ymateb i bryderon bod Addysg Datblygiad Personol a Pherthynas yn anghyson ac yn annigonol mewn nifer o ysgolion.

Yn y gorffennol mae’r rhan fwyaf o gynnwys y cynllun gwaith hwn wedi ei gyflwyno i’r disgyblion ar ddiwedd Blwyddyn 6 yn unig. Ein bwriad yn Ysgol Melin Gruffydd yw darparu rhaglen addysg bersonol, iechyd a chymdeithasol wedi ei chynllunio yn fanwl i’r holl ddisgyblion a fydd yn eu paratoi yn raddol ar gyfer perthnasau cadarnhaol ac iach yn eu bywydau fel oedolion. Bydd hyn yn digwydd yn ystod yr wythnos yn dechrau Gorffennaf 2ail.

Yn ystod y bythefnos nesaf bydd disgyblion Bl 3 – 6 yn cymryd rhan mewn 4 neu 5 o wersi wedi eu cynllunio yn barod. Byddant fel arfer yn cael eu haddysgu yn nosbarthiadau arferol y disgyblion ond bydd rhai gwersi, yn enwedig ym Mlynyddoedd 5 a 6, yn cael eu haddysgu i fechgyn a merched ar wahân. Bydd y Cyfnod Sylfaen yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn ffocysu ar hylendid, cyfeillgarwch a chodi hunan hyder.

Bydd y ffocws gan fwyaf ar berthnasau a chyfeillgarwch, tyfu a newid, ac adeiladu hunan hyder. Trwy weithredu’r adnodd hwn byddwn yn gosod y seiliau ar gyfer gwybodaeth ffeithiol ac yn cefnogi disgyblion drwy eu datblygiad corfforol, emosiynol a moesol gan eu helpu i ddeall eu hunain, i barchu eraill ac i gynnal perthnasau iach o bob math.

Rydym yn hyderus y bydd yr wythnos hon yn elwa ein disgyblion ond rydym hefyd yn ymwybodol o’ch pryderon a’ch anghenion chi fel rhieni a gwarchodwyr yn y mater sensitif hwn.

Mae gan rieni yr hawl i eithrio eu plant o’r gwersi addysg Datblygiad Personol a Pherthynas yn yr ysgol drwy drafodaeth gyda’r pennaeth. Mae’r ysgol bob amser yn cydsynio â dymuniadau’r rhieni yn hyn o beth.

Gellir darllen Polisi Datblygiad Personol a Pherthynas newydd yr ysgol ar y wefan. Mae’r polisi hefyd yn cynnwys prif themâu gwersi Bl 3 – 6.

25-06-2018

22-06-2018

Trefn dosbarthiadau mis Medi

Bydd trefniadaeth y dosbarthiadau ar gyfer blwyddyn ysgol 2018-2019 fel a ganlyn:

Blwyddyn Athro Cyfanswm
Blwyddyn 6 Mrs Sharon Lloyd 30
Blwyddyn 6 Mr. Huw Richardson 30
Blwyddyn 5 Miss Arnott (Miss Bethan Evans) 29
Blwyddyn 5 Mrs Ffion Davies 30
Blwyddyn 4 Mr James Williams 30
Blwyddyn 4 Miss Morganne Bendle 30
Blwyddyn 3 Mrs Catrin Llywelyn 28
Blwyddyn 3 Mrs Eldridge (Mrs Amy Evans) / Mrs Mara Llewelyn 29
Blwyddyn 2 Mrs BethanHayes / Miss Catrin Evans 30
Blwyddyn 2 Mr Aled ap Iwan 30
Blwyddyn 1 Mrs Bethan Jones 29
Blwyddyn 1 Miss Rebecca Milward 30
Derbyn Miss Gwenno Roberts 30
Derbyn Mrs Gwenith Davies/ Mrs Menna Williams 30
Meithrin Mrs Catrin Champion 45

12-06-2018

05-06-2018