Newyddion

25-01-2019

18-01-2019

Presenoldeb

Presenoldeb yr ail wythnos ynwyth 2 2019

11-01-2019

Presenoldeb 2019

Wythnos gyntaf nol

wyth 1

21-12-2018

Diwedd tymor

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn a diwedd ein gweithgareddau Nadolig.

Diolchiadau anferthol i’r staff a’r disgyblion am ein diddanu mor arbennig yn yr un sioe ar bymtheg eleni ac am yr holl waith paratoi. Roedd safon y sioeau i gyd yn uchel iawn – llongyfarchiadau mawr i bawb. Diolch hefyd i bawb a ddaeth i’n cefnogi – braf oedd gweld y neuadd dan ei sang ymhob perfformiad.

Dymunwn bob hwyl i Miss Heledd Francis yn ei swydd newydd yn y Gorllewin ac edrychwn ymlaen at Miss Eldridge yn dychwelyd i’r ysgol ar ôl ei chyfnod mamolaeth.

Bydd yr ysgol yn ail agor ar ddydd Llun, Ionawr fed.

Dymunwn Nadolig dedwydd i chi gyd!

Mr I James
(Pennaeth)

06-12-2018

Holiadur Matheateg a Rhifedd

I weld canlyniadau’r holiadur, ciciwch ar y linc – dadansoddi holiadur – maths a rhifedd 2018

23-11-2018

19-11-2018

Ymweliad yr NSPCC

Am fwy o wybodaeth am ymweliad yr NSPCC, cliciwch y link – NSPCC

16-11-2018

Presenoldeb wythnos yma

wythnos10

Gwych – da iawn!

09-11-2018

Heol Glan y Nant

Annwyl rieni,
Mae sefyllfa Heol Glan y Nant wedi bod yn destun pryder i ni fel staff a llywodraethwyr yr ysgol ers amser. Ein ffocws ni yw diogelwch disgyblion yr ysgol. Mae’r pryderon yma wedi cael eu trafod gyda Chyngor Caerdydd sydd wedi penderfynu gosod rheol newydd yn ei le. Bydd Heol Glan y Nant ar gau i draffig am gyfnod yn y bore ac yn y prynhawniau a bydd arwyddion a chamerâu yn cael eu gosod fel rhan o’r broses yma.
Bydd y drefn newydd yma yn dechrau cyn bo hir – fe fydd Cyngor Caerdydd yn dosbarthu llythyr i bob rhiant a thrigolion y stryd yn amlinellu’r rheolau newydd.
Gofynnwn yn garedig i chi am eich cydweithrediad yn y mater pwysig yma.

Yn gywir,

Mr Illtud James
(Pennaeth)