Newyddion

17-03-2015

Ffwrwm Ffrindiau

Yn y gwasanaeth bore ‘ma, Cyngor Ysgol yn cyflwyno eu harwydd newydd ar gyfer y Ffwrwm Ffrindiau

Ffwrwm Ffrindiau

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Gylch

Cawsom ddiwrnod hynod o lwyddiannus yn yr Eisteddfod Gylch. Llongyfarchiadau mawr i’r holl blant a gynrychiolodd yr ysgol mor arbennig. Mae nifer fawr o’r plant yn cystadleu eto yn yr Eisteddfod Sir yng Nglantaf dydd Sadwrn – pob lwc iddynt hwy i gyd!!

Canlyniadau’r Eisteddfod Gylch

168: Unawd Bl 2 ac iau

2il      Mari Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Anest James Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

169: Unawd Bl 3 a 4

3ydd      CADI GWEN SANDALL Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

170: Unawd Bl 5 a 6

2il      Enfys Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Hanna Boore Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

171: Deuawd Bl 6 ac iau

1af      Erin a Katie Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Caitlin a Sara Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

175: Parti Unsain Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)

1af      Parti Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

177: Côr Bl 6 ac iau (Y.C.) (Ysg. Dros 150)

2il      Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

178: Parti Deulais Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)

1af      Parti Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

201: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau

3ydd      Cadi Gwen Sandall Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

206: Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau

1af      Elena Chapman Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Cadi Delyth Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

208: Unawd Piano Bl 6 ac iau

2il      Cadi Delyth Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

209: Unawd Pres Bl 6 ac iau

2il      Iestyn Thomas Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

286: Llefaru Unigol Bl 2 ac iau

1af      Miriam Rizzo Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

2il      Mari Evans Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

3ydd      Liwsi Williams Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

288: Llefaru Unigol Bl 5 a 6

3ydd      Hanna Boore Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

289: Grwp Llefaru Bl 6 ac iau

1af      Grwp Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

353: Ymgom Bl 6 ac iau

1af      Grwp Melin Gruffydd Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd

13-03-2015

Presenoldeb 9-13 Mawrth 2015

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 97.0%
Blwyddyn 6R 97.5%
Blwyddyn 5D 95.6%
Blwyddyn 5J 99.3%
Blwyddyn 4A 96.3%
Blwyddyn 4aI 97.3%
Blwyddyn 3R 97.5%
Blwyddyn 3W 99.7%
Blwyddyn 2HW 99.0%
Blwyddyn 2M 98.3%
Blwyddyn 1LLJ 94.7%
Blwyddyn 1R 95.7%
Derbyn DLl 96.1%
Derbyn L 94.1%
Meithrin am 94.4%
Meithrin pm 87.5%
Cyfanswm / Total 96.6%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

12-03-2015

Dechrau’n Deg – Cefnogi plant Meithrin a Derbyn

Bydd y sesiwn nesaf o Dechrau’n Deg yn cael ei gynnal i rieni y Meithrin a’r Derbyn yn ffreutur yr ysgol am 9.0oam dydd Mawrth nesaf.

Dyma gyfle gwych i chi dderbyn gwybodaeth am hybu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd, a Chorfforol. Bydd esiamplau o weithgareddau ac adnoddau ar gael.

Cynhelir yr hyfforddiant yma trwy gyfrwng y Saesneg.

Bydd ‘na gyfle am baned a sgwrs hefyd!

Dewch yn llu!

11-03-2015

Gwyddbwyll

Llongyfarchiadau mawr i Ben Brown a Gabriel Waite a gynrychiolodd tim gwyddbwyll Morgannwg dros y penwythnos.

10-03-2015

Clwb gwyliau Pasg Melin Gruffydd

Neges Ddwyieithog/Bilingual Message

CYNLLUNIAU HANNER TYMOR PASG/EASTER CARE SCHEMES

YSGOL MELIN GRUFFYDD – 8.30a.m – 5.30p.m – £20 y dydd./a day

Gwahanol Gweithgareddau/Different Activities

30/03/15 – 2/04/15

Dydd Llun/Monday – Gweithdy Gwyddoniaeth/Science Workshop
Dydd Mawrth/Tuesday – Gweithdy Reptiliad /Reptile Workshop
Dydd Mercher/Wednesday – Trip i Stadiwm y Mileniwm / Millennuim Stadium
Dydd Iau/Thursday –Sesiwn Coginio – Danteithion Pasg/Cooking Session –Easter Treats
7/04/15 – 10/04/15
Dydd Mawrth/Tuesday – Gweithdy Dawns/Dance Workshop
Dydd Mercher/Wednesday – Trip i Sw Bryste/Bristol Zoo
Dydd Iau/Thursday – Gweithdy Chwareon URDD/URDD Sport Workshop
Dydd Gwener/Friday – Helfa Drysor/Treasure Hunt

Amryw o weithgareddau eraill trwy’r wythnos yn cynnwys Helfa Wyau ,Gemau Bwrdd, Celf a Chrefft.Wii, Playstatipn,Siwtiau Sumo………….
A whole variety of activities during the week including Egg Hunt ,Board Games, Arts and Crafts, Wii,Playstation, Sumo Suits……………
Am fwy o wybodaeth cysylltwch /For more information contact – marirhys@mentercaerdydd.org 02920689888
http://www.mentercaerdydd.org/cy/page/gofal

04-03-2015

Dathlu Diwrnod Y Llyfr

Byddwn yn Dathlu Diwrnod y LLyfr ar ddydd Gwener, Mawrth 13eg.

Plant y Babanod i wisgo fel cymeriad o lyfr – ond mae angen dod a’r llyfr i’r ysgol hefyd.

Plant yr Adran Iau i ddod a’u hoff lyfr i’r ysgol gan ddod ag eitem/gwrthrych/arteffact o’r stori (nid oes angen i’r plant wisgo fyny)

Amserlen Rhagbrofion Eisteddfod Gylch

Amserlen Rhagbrofion Eisteddfod Dwyrain Caerdydd

Canu (neuadd)

9:00yb Unawd Bl 5 a 6 (33)
10:10yb Unawd Bl 2 ac iau (41)
11:40yb Unawd Bl 3 a 4 (33)
12:35yp Deuawd Bl 6 ac iau (13)
13:15yp Alaw Werin Bl 6 ac iau (19)

Llefaru a Canu Uwchradd (Gampfa)

9:00yb Llefaru Bl 2 ac iau (40)
9:45yb Llefaru Bl 3 a 4 (37)
10:45yb Llefaru Bl 5 a 6 (24)
11:45yb Llefaru Unigol Bl 7 i 9 (5)
12:00yp Llefaru Bl 3 a 4 i Ddysgwyr (9)