Newyddion

07-05-2015

05-05-2015

Arolwg Ysgol

Annwyl rieni,

Bydd Estyn yn cynnal arolwg yn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd rhwng Mehefin 8fed -11eg. Mae eich cefnogaeth chi i’r ysgol yn arbennig a hyderwn y byddwch yn ein cefnogi yn y mater hollbwysig yma.

Fel rhan o’r broses o arolygu, bydd y tim arolygu, o dan arweiniad Anwen Griffith, yn cynnal cyfarfod rhieni yn neuadd yr ysgol am 3-45pm ar brynhawn dydd Llun, Mehefin 8fed.

Yn ogystal, bydd holiaduron i rieni yn cael eu dosbarthu wythnos yma. Byddai’n well gan Estyn pe baech yn medru cwblhau yr holiaduron arlein. Rhaid cwblhau a/neu dychwelyd yr holiaduron i’r ysgol erbyn dydd Iau, Mai 14eg. Bydd sampl o rhyw 120 o blant hefyd yn cwblhau holiaduron arlein yn yr ysgol.

Gyda’ch cefnogaeth chi, hyderwn y caiff gwaith da yr ysgol ei gydnabod gan y tim arolygu.

Yn gywir,

Mr. Illtud James
Pennaeth

04-05-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 01.05.2015

Y Wobr Werdd 01.01.2015Llongyfarchiadau i ddosbarth 1R am ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 200g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 01.05.2015)

02-05-2015

Iechyd a Diogelwch

Annwyl rieni,

Yn dilyn digwyddiad difrifol mewn ysgol arall yng Nghaerdydd, mae’r sir wedi gofyn i bob ysgol i adolygu trefniadau iechyd a diogelwch/Diogleu Plant o ran y safle a mynedfeydd yn arbennig. O ganlyniad i’r arolwg hynny, bydd 2 newid yn digwydd yn ystod y dyddiau nesaf –

1. Bydd y glwyd i lwybr y pentref, sydd ger y cwrt chwaraeon, yn cael ei chloi rhwng 9.30 – 3.00pm
2. Bydd y glwyd fach yn cael ei hail-osod i gau y llwybr bach cul sy’n rhedeg o’r brif fynedfa i’r buarth top. Gellir cael mynediad fel arfer trwy’r glwyd ar y bont.

Mae hyn yn mynd i achosi ychydig o newid i ni gyd ond rydym am sicrhau diogelwch y plant.

Yn gywir,

Mr. Illtud James
Pennaeth

01-05-2015

Trip i’r Bae!

Fe fydd angen

 • dillad nos
 • bag ymolchi a thywel
 • set o ddillad ar gyfer Dydd Iau
 • treinars
 • siwmper/hoody gynnes
 • cot law ysgafn
 • pecyn bwyd a photel ddwr ar gyfer Dydd Mercher
 • dim mwy na’ £5 o arian gwario
 • unrhyw feddiginiaeth angenrheidiol / pwmp asthma

Ni fydd angen…

 • sach gysgu a gobennydd
 • ipods/ffonau symudol a deunydd personol gwerthfawr
 • gwisg ysgol

Dewch i’r ysgol fel arfer – fe fydd y bws yn gadael am 9.30a.m!

Presenoldeb wythnos 1af o Fai – 1R a 3R yn 100%

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 98.7%
Blwyddyn 6R 99.3%
Blwyddyn 5D 99.3%
Blwyddyn 5J 99.3%
Blwyddyn 4A 98.7%
Blwyddyn 4aI 97.7%
Blwyddyn 3R 100%
Blwyddyn 3W 94.8%
Blwyddyn 2HW 96.0%
Blwyddyn 2M 97.6%
Blwyddyn 1LLJ 97.7%
Blwyddyn 1R 100%
Derbyn DLl 97.1%
Derbyn L 99.3%
Meithrin am 95.0%
Meithrin pm 94.3%
Cyfanswm / Total 98.0%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

 

29-04-2015

Addysg Datblygiad Personol a Pherthynas

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Y flwyddyn hon, am y tro cyntaf, byddwn yn defnyddio’r adnodd ‘Offer Addysg Datblygiad Personol a Pherthynas’, sef cynllun gwaith a ddatblygwyd fel ymateb i bryderon bod Addysg Datblygiad Personol a Pherthynas yn anghyson ac yn annigonol mewn nifer o ysgolion.

Yn y gorffennol mae’r rhan fwyaf o gynnwys y cynllun gwaith hwn wedi ei gyflwyno i’r disgyblion ar ddiwedd Blwyddyn 6 yn unig. Ein bwriad o hyn ymlaen yn Ysgol Melin Guffydd yw i ddarparu rhaglen addysg bersonol, iechyd a chymdeithasol wedi ei chynllunio yn fanwl i’r holl disgyblion a fydd yn eu paratoi yn raddol ar gyfer perthnasau cadarnhaol a iach yn eu bywydau fel oedolion. Bydd hyn yn digwydd yn ystod yr wythnos yn dechrau Mai 11eg.

Yn ystod yr wythnos bydd disgyblion Bl 3 – 6 yn cymryd rhan mewn 4 neu 5 o wersi wedi eu cynllunio yn barod. Byddant fel arfer yn cael eu haddysgu yn nosbarthiadau arferol y disgyblion ond bydd rhai gwersi, yn enwedig ym Mlynyddoedd 5 a 6, yn cael eu haddysgu i fechgyn a merched ar wahân. Bydd y Cyfnod Sylfaen yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn ffocysu ar hylendid, cyfeillgarwch a chodi hunan hyder.

Bydd y ffocws gan fwyaf ar berthnasau a chyfeillgarwch, tyfu a newid, ac adeiladu hunan hyder. Trwy weithredu yr adnodd hwn byddwn yn gosod y seiliau ar gyfer gwybodaeth ffeithiol ac yn cefnogi disgyblion drwy eu datblygiad corfforol, emosiynol a moesol gan eu helpu i ddeall eu hunain, i barchu eraill ac i gynnal perthnasau iach o bob math.

Rydym yn hyderus y bydd yr wythnos hon yn elwa ein disgyblion ond rydym hefyd yn ymwybodol o’ch pryderon a’ch anghenion chi fel rhieni a gwarchodwyr yn y mater sensitif hwn.

Mae gan rieni yr hawl i eithrio eu plant o’r gwersi addysg Datblygiad Personol a Pherthynas yn yr ysgol drwy drafodaeth gyda’r pennaeth. Mae’r ysgol bob amser yn cydsynio â dymuniadau’r rhieni yn hyn o beth.

Gellir darllen Polisi Datblygiad Personol a Pherthynas newydd yr ysgol ar y wefan. Mae’r polisi hefyd yn cynnwys prif themâu gwersi Bl 3 – 6.

24-04-2015

Presenoldeb – 3 dosbarth yn 100%

 

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 99.3%
Blwyddyn 6R 100%
Blwyddyn 5D 98.9%
Blwyddyn 5J 97.6%
Blwyddyn 4A 99%
Blwyddyn 4aI 99%
Blwyddyn 3R 100%
Blwyddyn 3W 97.9%
Blwyddyn 2HW 94.7%
Blwyddyn 2M 98.3%
Blwyddyn 1LLJ 98%
Blwyddyn 1R 100%
Derbyn DLl 96.1%
Derbyn L 99.3%
Meithrin am 95.6%
Meithrin pm 95.6%
Cyfanswm / Total 98.2%
Targed yr ysgol / School target 97.2%

Canlyniadau Y Wobr Werdd 24.04.2015

Llongyfarchiadau Dosbarth DL!Llongyfarchiadau i ddosbarth DL am ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 100g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 24.04.2015)

20-04-2015

Arholiad Cello

Llongyfarchiadau mawr i Tomos Waddington am lwyddo yn ei arholiad Gradd 2 Cello.