Newyddion

25-09-2019

Cynllun Gofal Hanner Tymor (Menter Caerdydd)

Mae nawr posib i archebu lle ar gyfer ein cynlluniau gofal hanner tymor yr Hydref ar ein gwefan archebu newydd. Mae gweithdy neu drip gwahanol pob dydd a llwythi o weithgareddau felly digon i ddiddanu pawb drwy gydol y gwyliau!

Archebwch / Book: https://gofal.mentercaerdydd.org/

19-09-2019

Rhaglen GroBrain

Rydym yn gyffrous iawn i gynnal rhaglen GroBrain yn yr ysgol ym mis Hydref. Am wybodaeth pellach, cliciwch y linc – FF cardiff GroBrain poster – cymraeg

06-09-2019

Cinio ysgol am ddim

Prydau ysgol am ddim

Caiff disgyblion cynradd ac uwchradd brydau ysgol am ddim os yw eu teulu’n cael:

Cymhorthdal Incwm
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n Gysylltiedig ag Incwm
Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
Credyd Treth Plant ag incwm blynyddol sy’n llai na £16,190
Credyd Cynhwysol os mae enillion net y teulu yn llai na £7400

Ni all teuluoedd sy’n cael Credyd Treth Gwaith fanteisio ar brydau ysgol am ddim.

Cwblhewcha href=”http://www.ygmg.com/wp2/wp-content/uploads/Free-School-Meals-application_cym.pdf”>Free School Meals application_cym

05-09-2019

Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau mawr i Miss Natasha Arnott a Miss Glesni Delve ar eu priodasau yn yr Haf.

Croeso nol i Mrs Natasha Farrell (6F) a Mrs Glesni Cooper!

Nosweithiau Croeso

Nosweithiau Croeso / Welcome evenings

Rydym wedi trefnu nosweithiau i chi’r rhieni yn nosbarthiadau eich plant – amseroedd a dyddiadau isod. Cewch y cyfle i gwrdd ag athro newydd eich plentyn a fydd yn amlinellu trefniadau wythnosol y dosbarth yn ogystal â rhannu amlinelliad o waith a gweithgareddau’r tymor gyda chi, y rhieni.

*Cyfarfodydd torfol fydd y rhain, nid cyfarfodydd rhieni unigol.

We have arranged this year’s Welcome Evenings for the week commencing September 16th – dates and times are listed below. These meetings will be held in the classrooms where you will have the opportunity to meet your child’s new class teacher who will outline the weekly arrangements for the class as well as providing a summary of the term’s work and activities.

*These will be group meetings and not consultations with individual parents.

Mawrth Medi 17 /Tuesday September 17
Derbyn, Blwyddyn 3 a 4 – 5.15pm
Blwyddyn 5 a 6 – 6.00pm

Iau Medi 19 / Thursday September 19
Blwyddyn 1 a 2 – 5.15pm

#IJ

02-09-2019

Clwb Gwyddbwyll

Bydd Clwb Gwyddbwyll yn cael ei gynnal ar ddyddiau Mercher o 10 Medi ar gyfer Blynyddoedd 3 i 6. Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle ewch i wefan Chess Matters – www.ChessMatters.co.uk

22-07-2019

Diwedd y flwyddyn

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn brysur a llwyddiannus arall i’r ysgol. Mae’r holl blant wedi elwa’n fawr o’r profiadau a’r gofalaeth a gawsant eleni – hoffwn ddiolch i’r holl staff am eu gwaith arbennig a’u hymrwymiad diflino yn ystod y flwyddyn. Dymunaf wyliau ymlaciol iddynt i gyd!

Pob hwyl ac ymddeoliad hapus iawn i Mrs Bethan Hayes, athrawes Blwyddyn 2, sydd wedi cyfrannu’n helaeth at fywyd a llwyddiannau’r ysgol. Mae disgyblion yr ysgol wedi elwa yn fawr o’i chael fel athrawes. Bydd colled fawr ar ei hol!

Dymuniadau gorau hefyd i Miss Elise Gwilym yn ei swydd newydd yn Ysgol y Wern ac i Miss Taome Edwards yn y brifysgol o fis Medi.

Hoffwn estyn diolch enfawr i holl aelodau’r Gymdeithas Rieni ac Athrawon am eu gwaith dros y flwyddyn hon. Diolch o galon hefyd i bawb gefnogodd ein hymdrechion i godi arian i’r ysgol yn ystod y flwyddyn

Ac yn olaf, hoffwn ddymuno pob llwyddiant i ddisgyblion Blwyddyn 6 sy’n ymadael â’r ysgol heddiw, ar drothwy symud i’r ysgol uwchradd ym mis Medi. Diolchwn o galon i chi gyd am eich cyfraniad arbennig i fywyd a gwaith yr ysgol hon.

Gwyliau Haf hapus i bawb. Bydd yr ysgol yn ail agor i bawb ac eithrio rhai o blant y Meithrin ar ddydd Mercher, Medi 4ydd.

Mr. Illtud James
(Pennaeth)

12-07-2019