Newyddion

22-07-2019

Diwedd y flwyddyn

Dyma ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn brysur a llwyddiannus arall i’r ysgol. Mae’r holl blant wedi elwa’n fawr o’r profiadau a’r gofalaeth a gawsant eleni – hoffwn ddiolch i’r holl staff am eu gwaith arbennig a’u hymrwymiad diflino yn ystod y flwyddyn. Dymunaf wyliau ymlaciol iddynt i gyd!

Pob hwyl ac ymddeoliad hapus iawn i Mrs Bethan Hayes, athrawes Blwyddyn 2, sydd wedi cyfrannu’n helaeth at fywyd a llwyddiannau’r ysgol. Mae disgyblion yr ysgol wedi elwa yn fawr o’i chael fel athrawes. Bydd colled fawr ar ei hol!

Dymuniadau gorau hefyd i Miss Elise Gwilym yn ei swydd newydd yn Ysgol y Wern ac i Miss Taome Edwards yn y brifysgol o fis Medi.

Hoffwn estyn diolch enfawr i holl aelodau’r Gymdeithas Rieni ac Athrawon am eu gwaith dros y flwyddyn hon. Diolch o galon hefyd i bawb gefnogodd ein hymdrechion i godi arian i’r ysgol yn ystod y flwyddyn

Ac yn olaf, hoffwn ddymuno pob llwyddiant i ddisgyblion Blwyddyn 6 sy’n ymadael â’r ysgol heddiw, ar drothwy symud i’r ysgol uwchradd ym mis Medi. Diolchwn o galon i chi gyd am eich cyfraniad arbennig i fywyd a gwaith yr ysgol hon.

Gwyliau Haf hapus i bawb. Bydd yr ysgol yn ail agor i bawb ac eithrio rhai o blant y Meithrin ar ddydd Mercher, Medi 4ydd.

Mr. Illtud James
(Pennaeth)

12-07-2019

28-06-2019

24-06-2019

Presenoldeb wythnos 5, 6 a 7 Tymor yr Haf

wyth 5,6 & 7 Tym Haf

Excellent attendance for Reception Class (Mrs Davies & Mrs Williams)  – 100% attendance last week!!

19-06-2019

13-06-2019

Newidiadau i addysg yng Nghymru

Mae addysg yng Nghymru yn newid. Cliciwch ar y linc i ddarllen mwy – https://llyw.cymru/mae-addysg-yn-newid

06-06-2019

26-05-2019

Eisteddfod yr Urdd, Bae Caerdd

Pob hwyl i holl blant Melin Gruffydd sydd yn cystadlu ac yn perfformio yn yr Eisteddfod wythnos yma lawr yn y Bae. Dewch i’w cefnogi ac i brofi llu o weithgareddau yn y Gymraeg. Mae’n bosibl dilyn yr holl berfformiadau yn fyw ar S4C a byddwn yn gosod lluniau o gystadleuwyr Melin Gruffydd ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Bydd ein perfformwyr cyntaf yn y seremoni agoriadol heno, yn fyw ar S4C am 7.25pm.
#IJ

24-05-2019

Pob hwyl Miss Walker

Roedd hi’n ddiwrnod trist i’r ysgol heddi wrth i ni ffarwelio a Miss Lisa Walker heddi. Diolchwn yn fawr iddi am ei gwasanaeth a’i hymroddiad i’r ysgol dros nifer fawr o flynyddoedd.

Pob dymuniad da i chi Miss Walker yn eich swydd newydd!