Newyddion

13-10-2017

Diolchgarwch 19/10/17

Diolchgarwch Cyngor 17

Dyma’r wybodaeth am ein casgliad Diolchgarwch.

Diolch yn fawr!

Cyngor Ysgol Melin Gruffydd

11-10-2017

Mrs Sara Rees

Llongyfarchiadau mawr i Mrs Sara Rees ar ei phenodiad fel pennaeth Ysgol Gymraeg Iolo Morgannwg. Diolchwn i Mrs Rees am ei hymrwymiad a’i gwaith arbennig ym Melin Gruffydd yn ystod y deuddeg mlynedd diwethaf a dymunwn y gorau iddi yn ei swydd newydd.

10-10-2017

(English) SGILIAU

Daeth Steffan Huws o’r cwmni Sgiliau  i’r gwasanaeth Siarter Iaith dydd gwener.

Mae same sesiynau blasu yn Glantaf yn ystod hanner tymor

Presenoldeb

Wythnos 2 – 6 Hydref 2017

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 98.5%
Blwyddyn 6R 98.2%
Blwyddyn 5D 100%
Blwyddyn 5E 97.3%
Blwyddyn 4A 97.3%
Blwyddyn 4W 98.3%
Blwyddyn 3Ll 99.7%
Blwyddyn 3R Ll 100%
Blwyddyn 2J 93.4%
Blwyddyn 2HJ 97.2%
Blwyddyn 1aI 98.3%
Blwyddyn 1M 98.7%
Derbyn DW 98.3%
Derbyn R 96.7%
Meithrin pm 97.3%
Meithrin am 91.9%
Cyfanswm / Total 97.8%
Targed yr ysgol / School target 97.6%

09-10-2017

06-10-2017

01-10-2017

Band y mis

Band mis Hydref yw Candelas.

29-09-2017

Presnoldeb

Wythnos 25 – 29 Medi 2017

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 99.9%
Blwyddyn 6R 100%
Blwyddyn 5D 99.7%
Blwyddyn 5E 99.3%
Blwyddyn 4A 98.7%
Blwyddyn 4W 97.0%
Blwyddyn 3Ll 92.0%
Blwyddyn 3R Ll 99.3%
Blwyddyn 2J 98.0%
Blwyddyn 2HJ 92.8%
Blwyddyn 1aI 99.0%
Blwyddyn 1M 97.0%
Derbyn DW 99.0%
Derbyn R 96.7%
Meithrin pm 96.9%
Meithrin am 90.3%
Cyfanswm / Total 97.4%
Targed yr ysgol / School target 97.6%

Canllaw i wneud cais am le ysgol yng Nghaerdydd

Mae dechrau yn yr ysgol gynradd neu bontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd yn gyfnod cyffrous i blant a rhieni.

Gall hefyd fod yn gyfnod llawn straen wrth benderfynu ar ba ysgolion i wneud cais ar eu cyfer, a rhieni a phlant wedyn yn gorfod aros i weld a yw eu cais wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.

Ond mae rhai pethau allweddol y gellir eu gneud a fydd yn helpu i wneud y broses mor ddidrafferth â phosibl:
· Ymweld ag ysgolion cyn gwneud cais er mwyn cael cymaint o wybodaeth â phosibl –
gellir dod o hyd i restr lawn o ysgolion ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk/ysgolion
· Cyflwyno ceisiadau erbyn y dyddiadau cau perthnasol a nodir isod
· Gwneud cais am bum ysgol ar gyfer pontio i ysgol uwchradd, neu dair ysgol o ran
derbyn i ysgol gynradd

Eleni, mae’r trefniadau derbyn i’r ysgol yng Nghaerdydd ychydig yn wahanol i rai awdurdodau lleol eraill, gan mai dyma’r lle cyntaf yng Nghymru i dreialu system gydlynol. Golyga hyn y gellir cynnwys rhai o’r ysgolion uwchradd sefydledig a ffydd ar yr un ffurflen. Yn y gorffennol, roedd
yn rhaid cyflwyno’r ceisiadau hynny ar wahân, yn uniongyrchol i ysgolion.

Mae rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio ar gyfer y gwahanol fathau o ysgolion (ysgolion cymunedol, ysgolion ffydd ac ysgolion sefydledig) ar gael ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk/derbyniysgolion

Amserlen ac awgrymiadau ar gyfer gwneud cais Hydref
· Gofyn am wybodaeth am ysgolion o ddiddordeb a mynychu diwrnodau agored – nid oes
gan rai ysgolion ddiwrnodau agored, ond efallai y gallwch ffonio a gwneud apwyntiad i
ymweld â’r ysgolion dan sylw
· Penderfynu ar eich dewisiadau ysgol a’u nodi yn nhrefn blaenoriaeth
· 2 Hydref 2017 – y dyddiad agor ar gyfer ceisiadau i ysgolion uwchradd yng Nghaerdydd
(www.caerdydd.gov.uk/derbyniysgolion)
Tachwedd
· 13 Tachwedd 2017 – y dyddiad agor ar gyfer ceisiadau i ysgolion cynradd
Rhagfyr
· 4 Rhagfyr 2017 – y dyddiad cai ar gyfer ceisiadau i ysgolion uwchradd
Ionawr
· 8 Ionawr 2018 – y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i ysgolion cynradd

Rhai pethau pwysig i’w cadw mewn cof wrth ymgeisio
· Ni chynigir lle ysgol i chi os nad ydych chi’n gwneud cais
· Nid oes gennych well siawns o gael lle mewn ysgol drwy ei rhestru’r fwy nag unwaith
· Ni warentir lle yn ysgol eich dalgylch, ond mae’n well ei chynnwys ar eich rhestr
flaenoriaeth, hyd yn oed os ydych chi’n ei nodi’n is ar y rhestr
· Ni pheryglir eich siawns o gael cynnig lle yn eich prif ddewis drwy dderbyn cynnig am le
mewn ysgol sy’n ddewis is gennych – mae dal modd i chi dderbyn cynnig gan eich dewis
ysgol os daw lle ar gael ar ddyddiad hwyrach
· Nid yw’r ffaith bod brawd neu chwaer eisoes mewn ysgol yn gwarantu lle yno, ond
sicrhewch eich bod chi’n cynnwys eu manylion yn eich cais
· Nid yw mynychu’r feithrinfa sy’n gysylltiedig â’ch dewis ysgol yn golygu lle awtomatig
mewn dosbarth derbyn – bydd angen cyflwyno cais newydd
Gall cais hwyr effeithio’n sylweddol ar eich siawns o gael lle, felly nodwch y dyddiadau cau,
dyma nodyn atgoffa:
· Ysgolion Uwchradd: Dydd Llun 4 Rhagfyr 2017
· Ysgolion Cynradd: Dydd Llun 8 Ionawr 2018

I gael gwybod mwy am y broses derbyn i’r ysgol yng Nghaerdydd, ac i wneud cais ar-lein, ewch i www.caerdydd.gov.uk/derbyniysgolion