Newyddion

29-01-2020

Caniatad rhieni – ymweliadau oddi ar safle’r ysgol

O fis Chwerfor 2020, mi fydd gan yr ysgol broses newydd o weinyddu ymweliadau oddi ar safle’r ysgol – yn benodol, y broses o gael caniatad rhieni.

Bydd ymweliadau oddi ar y safle yn cael eu nodi ar PARENTPAY a gofynnir i rieni i nodi eu caniatad yno.

Os nad ydym wedi derbyn caniatad ar Parentpay, yna disgwylir i rieni i nodi eu caniatad yn YSGRIFENEDIG.

Ni fyddwn bellach yn derbyn caniatad llafar.

Yn anffodus, os nad fydd caniatad wedi ei roi ar PARENTPAY neu yn YSGRIFENEDIG, ni fydd y plant yn medru mynychu’r ymwelaid.

Gofynnwn am eich cefnogaeth yn y mater pwysig yma.

28-01-2020

Gweinyddu Meddyginiaeth

Gweinyddu Meddyginiaeth

O fis Ionawr 2020, mi fydd gan yr ysgol broses newydd o weinyddu meddyginiaeth.

Cofrestru

Os fydd rhaid i’ch plentyn gymryd MEDDIGINIAETH AR BRESCRIPSIWN yn ystod diwrnod ysgol, rhaid i rieni gofrestru’r feddyginiaeth hynny yn y brif fynedfa gan gwblhau Ffurflen 3A – Cytundeb RHIENI i weinyddu meddyginiaeth ac yna trosglwyddo’r feddyginiaeth i’r staff. Ni ddylid rhoi’r feddyginiaeth i’r plant i ddod i’r ysgol!

Mewn rhai achosion, rhaid i’r plant gario eu meddyginiaeth eu hunain e.e. inhalers. Mae angen i rieni gofrestru hynny yn y brif fynedfa ar FFURFLEN 7: Cais i blentyn gario’i feddyginiaeth ei hun.

Diolchwn i chi am eich cefnogaeth yn y mater pwysig yma.

17-01-2020

Tîm pêl droed y merched

Roedd ein tîm pél droed merched yn anlwcus iawn heddi yng nghystadleuaeth yr Urdd. Chwarae’n dda iawn trwy’r dydd, cyrraedd y rownd derfynol a cholli ar ‘benalty shoot out!’
Diwrnod da serch hynny a phawb wedi mwynhau! LLongyfarchiadau mawr i’r merched i gyd!

#IJ

Diwrnod Awstralia

Byddwn yn dathlu Diwrnod Awstralia ar ddydd Llun, Ionawr 27ain.

Plant i wisgo dillad lliw baner y wlad – cyfraniad o £1 i drychineb tân Awstralia.

#IJ

08-01-2020

Hawliau Disgyblion – y Wobr Arian

Yn dilyn asesiad allanol, rydym yn falch iawn o gadarnhau bod Ysgol Melin Gruffydd wedi derbyn y Wobr Arian fel ysgol sy’n Parchu Hawliau.

Cyflawni’r Wobr Arian
 
Mae’r ysgol yn ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn benodol yn ei pholisiau, ei harfer a’i diwylliant
Mae’r ysgol yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Confensiwn ledled cymuned yr ysgol
Mae’r ysgol yn gweithredu ac yn datblygu’r cynlluniau a amlinellir ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer y Wobr Arian, a gyflwynwyd i gyflawni’r Efydd: Hawliau a Ymrwymwyd
Mae’r ysgol yn dechrau gweld effaith gadarnhaol y gweithredoedd hyn ar blant a phobl ifanc, staff, ac ar ethos, ymarfer ac amgylchedd yr ysgol
Mae plant a phobl ifanc yn dechrau gweld eu hunain fel pobl sy’n parchu dinasyddion byd-eang ac yn eiriol dros degwch a hawliau plant, yn lleol ac yn fyd-eang.

11-12-2019

Swyddog Teulu newydd

Mae Mrs Rhiannon Laugharne wedi ei phenodi yn Swyddog Teulu newydd yr ysgol. Bydd Mrs Laugharne yn dechrau ar ei swydd ym mis Ionawr gan weithio ar ddyddiau Llun, Mawrth a Mercher.

Calendrau 2020

Mae calendrau 2020 nawr ar werth o’r ysgol – pris £10.

Mae’r calendrau yn cynnwys lluniau holl blant yr ysgol – wedi eu trefnu yn ol mis eu penblwydd.

05-12-2019

Materion Diogelu

Os hoffech drafod mater Diogelu/Amddiffyn Plant, yna cysylltwch â Mr James (Uwch-berson dynodedig Diogelu) neu Mrs Dumbrill (Dirprwy berson dynodedig Diogelu). Bydd pob sgwrs yn hollol gyfrinachol.

29-11-2019

Llyfrau Iaith a Mathemateg

Er mwyn i chi gael cip ar y gwaith sydd yn cael ei gyflawni gan eich plentyn, mae’r llyfrau Iaith a Mathemateg yn cael eu danfon yn ôl gartref dros y penwythnos. Dyma un o brif lyfrau’r disgyblion a rhaid iddynt gael eu dychwelyd erbyn dydd Llun! A fyddech mor garedig â dychwelyd darn isod y llythyr gyda’r llyfr? Diolch

26-11-2019

CYNLLUN STRYDOEDD YSGOL

CYNLLUN STRYDOEDD YSGOL

Mae Cyngor Caerdydd wedi penderfynu cyflwyno Stryd Ysgol ar Heol Glan y Nant. Bydd y Stryd Ysgol hon ar waith o 6 Ionawr 2020.

Sut bydd yn gweithio

Ni chaniateir i gerbydau modur yrru ar hyd y Stryd Ysgol rhwng 8.30am a 9.15am a rhwng 2.45pm a 3.45pm, oni bai bod gan gerbyd Drwydded Stryd Ysgol ddilys. Ni fydd Strydoedd Ysgol ar waith ar y penwythnos nac yn ystod mis Awst. Caniateir i unrhyw ymwelwyr dilys â’ch eiddo adael y Stryd Ysgol, ond ni chaniateir iddynt ddod yn ôl yn ystod yr amseroedd uchod.

Mae hi’n drosedd mynd i mewn i, neu yrru ar hyd Stryd Ysgol pan fo’n weithredol heb Drwydded Stryd Ysgol ddilys. Byddwn yn defnyddio camerâu gorfodi i fonitro Strydoedd Ysgol ac yn cyflwyno dirwyon (Hysbysiadau Tâl Cosb) i droseddwyr.

Felly, caiff camerau gorfodi eu gosod yn edrych dros y fynedfa i’r Strydoedd Ysgol ond ni fyddant yn gweithio tan 6 Ionawr 2020. Ni fydd unrhyw un yn gweithio ar y camerau, yn hytrach, bydd y camerau’n nodi’n awtomatig unrhyw gerbyd sydd heb drwydded yn ystod yr amseroedd gwaharddedig. Wedyn caiff fideo byr ei recordio o’r cerbyd sy’n troseddu iddo gael ei ddefnyddio’n dystiolaeth.

Diolch am eich amynedd ynghlch y mater hwn ac am ein helpu i wneud amseroedd cyrraedd a gadael yr ysgol yn ddiogelach i bawb.

Mr Illtud James
Pennaeth