Newyddion

01-02-2018

Categori’r ysgol 2018

Annwyl Rieni,

Rwy’n siŵr fod nifer fawr ohonoch eisoes wedi clywed neu ddarllen ein bod wedi llwyddo i gynnal ein statws fel YSGOL WERDD am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, sydd wrth gwrs yn achos o falchder a boddhad mawr i bawb yn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.

Ysgolion Categori Gwyrdd
• Ysgolion hynod o effeithiol
• Mae gan yr ysgolion yma brofiad a chysondeb o ran codi safonau ac mae ganddynt y capasiti i gefnogi datblygiad ysgolion eraill

Llongyfarchiadau mawr i’r holl staff a’r disgyblion!

Mr. Illtud James
Pennaeth

25-01-2018

Data holiadur y rhieni

Cliciwch ar y linc i weld data’r holiadur diwethaf – Dadansoddi holiadur lles y plentyn

18-01-2018

Arholiadau Ffliwt

Llongyfarchiadau mawr i’r plant canlynol ar basio arholiad Gradd 1 Ffliwt –

Phoebe Williams
FFion Haf Thomas
Mali Newis
Gwen Metcalfe
Liwsi Nel Williams
Mari Evans
Imogen Evans
Anest James

Gwaith Thema Tymor y Gwanwyn 2017

Ein thema yn y Dosbarth Meithrin y tymor hwn yw Help os Gwelwch yn Dda!
Dyma grynodeb o’r sgiliau y byddwn yn eu datblygu.

Llythr Thema Help os gwelwch yn dda 2018

20-12-2017

Gweinyddu Meddyginiaeth

O fis Ionawr 2018, mi fydd gan yr ysgol broses newydd o weinyddu meddyginiaeth.

Cofrestru
Os fydd rhaid i’ch plentyn gymryd meddyginiaeth yn ystod diwrnod ysgol, rhaid i rieni gofrestru’r feddyginiaeth hynny yn y brif fynedfa gan gwblhau Ffurflen 3A – Cytundeb RHIENI i weinyddu meddyginiaeth ac yna trosglwyddo’r feddyginiaeth i’r staff. Ni ddylid rhoi’r feddyginiaeth i’r plant i ddod i’r ysgol!

Mewn rhai achosion, rhaid i’r plant gario eu meddyginiaeth eu hunain e.e. inhalers. Mae angen i rieni gofrestru hynny yn y brif fynedfa ar FFURFLEN 7: Cais i blentyn gario’i feddyginiaeth ei hun.

Mae copïau o ffurflenni 3A a 7 ar wefan yr ysgol – Gwybodaeth i Rieni / Iechyd

Diolchwn i chi am eich cefnogaeth yn y mater pwysig yma.

15-12-2017

Panto OMB

Archebwch docynnau o swyddfa Ysgol Melin Gruffydd (£10 oedolion, £5 I blant)

7yh Nos Sadwrn 6ed Ionawr ne 1yh Dydd Sul 7ed Ionawr

Presenoldeb

Cliciwch I ddarganfod presenoldeb yr wythnos hon15 12 17

13-12-2017

Cystadleuaeth Gomer – ysgrifennu llythyr i Sion Corn

Llongyfarchiadau mawr i Gruffudd Newis a Cian Glyn Evans-Davies am ennill cystadleuaeth Gomer. Mae’r ddau yn ennill llyfr newydd Tudur Dylan Jones.

Edrychwch ar y linc yma  (tua’r 18 munud)  am lythyr Gruffudd Newis

http://beta.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=540267175

Edrychwch ar y linc yma (tua’r 21 munud) am lythyr Cian Glyn Evans-Davies

http://beta.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=540267194

27-11-2017

Dirprwy bennaeth newydd

Mae Miss Catrin Evans wedi ei phenodi yn ddirprwy newydd yr ysgol. Mae Miss Evans yn ddirprwy Ysgol Gymraeg y Ffîn ar hyn o bryd a bydd hi’n dechrau yn ei swydd newydd ar Ionawr 22ain.

24-11-2017

Presenoldeb

Wythnos 20 – 24 Tachwedd 2017

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 91.1%
Blwyddyn 6R 99.3%
Blwyddyn 5D 97.0%
Blwyddyn 5E 98.3%
Blwyddyn 4A 98.3%
Blwyddyn 4W 96.3%
Blwyddyn 3Ll 99.0%
Blwyddyn 3R Ll 99.7%
Blwyddyn 2J 99.3%
Blwyddyn 2HJ 99.3%
Blwyddyn 1aI 97.0%
Blwyddyn 1M 98.0%
Derbyn DW 99.0%
Derbyn R 98.0%
Meithrin pm 91.3%
Meithrin am 95.0%
Cyfanswm / Total 97.5%
Targed yr ysgol / School target 97.6%