Newyddion

13-01-2021

Gwersi Ffrydio byw / Live online lessons

Annwyl rieni,

Fel ysgol, rydym wrthi yn cynnig mwy a mwy o wersi byw ynghyd â gosod gwaith ar-lein.

Canllawiau gwersi byw

Bydd mwyafrif helaeth o’r gwersi yn cael eu cyflwyno ar Google Meet ac yn achlysurol ar Teams. Ni fyddwn yn defnyddio Zoom
Yn dilyn canllawiau gan yr awdurdod, gan ddechrau ar Ionawr 14eg, bydd athrawon yn recordio eu gwersi byw
Bydd yr athro yn atgoffa’r plant ar ddechrau’r gwersi bod y sesiynau yn cael eu recordio
Gall y plant newid y cefndir yn y gwersi os ydynt yn dymuno – bydd yr athro yn hyfforddi’r plant sut mae gwneud hyn
Rhaid i gamera’r plant fod ymlaen ond dylai’r meicroffon fod bant. Bydd yr athro yn helpu’r plant gyda hyn.
Rhaid i’r plant fod mewn ystafell addas – nid ystafell wely, ystafell ymolchi
Rhaid i’r plant wisgo dillad addas
Ni ddylai’r plant fwyta bwyd yn y gwersi
Gall y plant wisgo clustffonau os ydynt yn dymuno. Mae hyn yn help mawr i gael gwared ar synau eraill sydd o’u cwmpas ac yn eu cynorthwyo i ganolbwyntio’n well
Rhaid dangos yr un cwrteisi a pharch a phan yn yr ysgol
Os yn bosibl, oedolyn i fod gerllaw rhag ofn i’r plentyn gael trafferth dechnegol gyda’i offer

Rhaid canmol agwedd ac ymddygiad yr holl blant sy eisoes wedi bod mewn gwersi ar-lein byw

Diolch i chi gyd am gefnogi y gweithgareddau ar-lein a’r gwersi byw!

Yn gywir,

Illtud James

05-01-2021

Newidiadau i ddechrau’r tymor

Annwyl rieni,

Mae’r sefyllfa yng Nghymru a ledled y DU yn parhau i fod yn ddifrifol iawn. Ddoe, roedd pedwar Prif Swyddog Meddygol y DU wedi cytuno bod y DU bellach ar y lefel uchaf o risg, gyda’r Cydgyngor Bioddiogelwch ar lefel 5.

Yn unol â’r penderfyniad hwnnw, mae Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â CLlLC a Cholegau Cymru, wedi cytuno y dylai pob ysgol, coleg ac ysgol annibynnol symud i ddysgu ar-lein tan Ionawr 18.”

Bydd HWB Melin Gruffydd ar agor tan Ionawr 18fed – bydd angen pecyn bwyd ar bob plentyn a fydd yn ei fynychu ac ni fydd angen gwisg ysgol. Amseroedd yr HWB fydd 8.30am – 4.00pm. Rhaid gwneud cais am le yn y ffordd arferol (Google Form).

Bydd disgyblion CA2 yn cael eu haddysgu ar-lein ar y Dosbarth Digidol a’r Cyfnod Sylfaen ar Seesaw.

Bydd talebau ciniawau ysgol am ddim yn parhau i gael eu dosbarthu fel arfer.

Yn gywir,

Illtud James
Pennaeth

18-12-2020

Ailagor ysgolion ym mis Ionawr – Llythyr Cyngor Caerdydd

Llythyr Cyngor Caerdydd ar agor ysgolion ym mis Ionawr – Ltr – Parents and Carers Cym

17-12-2020

Trefniadau ailagor Ionawr 2021

Trefniadau ailagor Ionawr 2021 – clciwch ar y ddolen –Ailagor Ionawr 2021

16-12-2020

Nadolig Llawen

Nadolig Llawen oddi wrth Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd – https://youtu.be/TlpuZB64Ekk

15-12-2020

Diwedd y flwyddyn

Annwyl rieni,

Dyma ni wedi cyrraedd diwrnod olaf y tymor ar safle’r ysgol. Er hynny, mi fydd addysg eich plant yn parhau nes diwedd yr wythnos

Dysgu ar-lein

Bydd yr athrawon yn rhannu gweithgareddau gyda’r plant ar-lein  – Cyfnod Sylfaen ar Seesaw a Chyfnod Allweddol 2 ar y Dosbarth Digidol. 

Eitemau Nadoligaidd

Yn lle ein cyngherddau arferol, bydd pob dosbarth yn rhyddhau fideo Nadolig ar Seesaw a ‘r Dosbarth Digidol – bydd hyn yn digwydd prynhawn yfory (Dydd Mercher).

*Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn eithriadol o anodd i gymuned Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd ac rydym wedi gorfod wynebu a delio gyda degau o heriau yn ystod y flwyddyn. Mae’r ymdrech gan bawb wedi bod yn aruthrol!

Mae’n rhaid i mi gydnabod ymroddiad ein staff arbennig sydd wedi gwneud pob ymdrech i wneud eu gorau glas dros ein disgyblion. Maent wedi rhoi i’r neilltu eu pryderon eu hunain gan orfod ymdopi gydag amodau gweithio tra gwahanol i’r arfer. Maent wedi cefnogi a gofalu am y plant yn wych tra’n cynnig addysg ddiddorol. Diolchiadau anferthol iddynt – maent yn haeddu eu seibiant dros y Dolig!

Diolch i chi’r rhieni am eich cefnogaeth a’ch hyblygrwydd – rydych wedi gorfod addasu eich trefniadau yn aml yn dilyn negeseuon ‘#IJ’ – ond mae’r gefnogaeth arbennig hynny wedi cyfrannu yn anferthol at lwyddiant y flwyddyn. Diolch o galon i chi! 

Mae hi wedi bod yn bleser gweld plant yr ysgol yn ymdopi yn ddidrafferth gyda’r holl newidiadau eleni – maen nhw wedi bod yn wych! Dwi’n bennaeth balch iawn!

Dymunaf Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda diogel ac iach i chi a’ch teuluoedd.

Yn gywir,

Illtud James

10-12-2020

Trefniadau diwedd tymor

Annwyl Rieni,

Rwyf wedi derbyn y neges isod gan Gyngor Caerdydd heno i’w rannu gyda chi:

Trefniadau diwedd tymor

Ers wythnos, bu cynnydd dramatig yn nifer yr achosion o Covid-19 yng Nghaerdydd. Mae ysgolion wedi rhoi mesurau ataliol rhagorol ar waith i leihau’r risg y bydd y feirws yn lledaenu ac wedi gweithio’n ddiflino i ymateb i achosion a gadarnhawyd pan fo’r rhain wedi codi. Fodd bynnag, er gwaethaf y mesurau hyn mae’r patrwm o niferoedd cynyddol o achosion wedi parhau i godi yn y gymuned.

Wrth i gyfraddau Covid-19 yn ein cymunedau lleol godi’r wythnos hon rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn yr effaith ganlyniadol ar nifer y staff a’r plant sydd angen hunanynysu oherwydd diagnosis a gadarnhawyd neu gysylltiad agos ag achos a gadarnhawyd. Ar sail y llwybr trosglwyddo presennol, rydym yn ymwybodol iawn na fydd yr effaith hon ond yn gwaethygu dros yr wythnos i ddod. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd pob ysgol uwchradd yn symud i ddysgu o bell o ddydd Llun 14 Rhagfyr. O ran Ysgolion Cynradd ein bwriad yw eu bod yn parhau i gyflwyno dysgu wyneb yn wyneb tan ddydd Mawrth 15 Rhagfyr. O ddydd Mercher 16 Rhagfyr bydd disgwyl iddynt ddarparu dysgu cyson ar-lein. Os yw ysgolion wedi cynllunio HMS yn ystod wythnos olaf y tymor dylai’r rhain barhau. 

Mae’r penderfyniad hwn yn adlewyrchu cyngor diweddar gan y Grŵp Cynghori Technegol ar bwysigrwydd cyfnod hunanynysu i deuluoedd cyn llacio’r cyfyngiadau dros gyfnod y Nadolig. Drwy orffen dysgu wyneb yn wyneb yn gynharach bydd hyn hefyd yn lleihau achosion ysgol i’r system POD ac yn rhoi capasiti ychwanegol i sicrhau y gall POD reoli achosion cymunedol dros gyfnod y gwyliau.

Hefyd, rhaid pwysleisio  pa mor bwysig ydyw i rieni a chymunedau barhau i ddilyn canllawiau cenedlaethol Covid-19. 

Yn gywir,

Illtud James

09-12-2020

Diwedd Tymor

Annwyl rieni,

Dathlu’r Nadolig

Yn anffodus, ni fyddwn yn medru eich gwahodd i’n sioeau arferol eleni ond rydym am i’r plant fwynhau dathlu’r Nadolig er gwaethaf y sefyllfa bresennol. Bydd y plant yn gwneud nifer o weithgareddau o fewn eu dosbarthiadau ac yn ychwanegol, rydym wedi paratoi a threfnu sioeau a chyflwyniadau Nadoligaidd ar eu cyfer.

Mae pob dosbarth wedi creu fideo Nadolig a byddwn yn dosbarthu’r rhain ar ein gwefan/cyfryngau cymdeithasol ar brynhawn dydd Mercher, Rhagfyr 16eg. 

Rydym hefyd wedi trefnu bod Blynyddoedd 1-6 yn gwylio sioe Nadolig ‘Hetiau Hud’ wythnos nesaf a gan nad yw Sion Corn wedi cael ei chwistrelliad Covid eto, rydym wedi gofyn iddo i greu fideo i blant Melin Gruffydd yn lle ei ymweliad blynyddol.

Rydym yn gofyn am gyfraniad o £3 (Parentpay) tuag at ein sioeau a’n dathliadau a bydd yn arian yn cael ei gyfrannu at elusen Maggies sy’n cefnogi teuluoedd sy’n dioddef o gancr –   

https://www.maggies.org/our-centres/maggies-cardiff/

Gwaith Cartref

Nid ydym fel arfer yn gosod gwaith cartref dros wyliau’r Nadolig fel bod teuluoedd yn medru mwynhau’r cyfnod gyda’i gilydd. Mae hyn yn fwy perthnasol eleni o ganlyniad i sefyllfa Covid ac mae lles y plant a’r staff yn hollbwysig. Rydym am i ddisgyblion yr ysgol a’u teuluoedd, a staff yr ysgol, ymlacio dros yr ŵyl. 

Diwedd Tymor

Dwi’n siŵr eich bod wedi darllen yn y cyfryngau am ysgolion yn cau yn gynnar wythnos nesaf. Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, byddwn ar agor wythnos nesaf – diwrnod olaf y tymor yw dydd Gwener, Rhagfyr 18fed.

Illtud James

Pennaeth

07-12-2020

Arian am ddim i’r ysgol!

Os ydych yn siopa arlein, yn arbennig yn gwneud eich siopa Nadolig arlein eleni, a wnewch chi wneud hynny gan fynd trwy ein tudalen codi arian, Easyfundraising?

Byddwch wedyn yn cyrraedd eich tudalennau siopa arferol – ebay, amazon aa – ond bydd yr ysgol yn cael taliad am eich bod wedi mynd trwy Easyfundraising.

Diolch i’r rhieni sy eisoes wedi ein cefnogi – mae £345 wedi ei roi i’r ysgol.

02-12-2020

Canllawiau Hunan ynysu

Annwyl rieni / gofalwyr,

Hoffem eich atgoffa o bwysigrwydd dilyn y prosesau cywir pe bai’n ofynnol i ddisgybl neu aelod o’r teulu hunanynysu oherwydd symptomau COVID-19 neu os oes unrhyw un ar yr aelwyd yn aros am ganlyniad prawf. Cyfeiriwch at y Cwestiynau Cyffredin a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol, sy’n darparu canllawiau clir i sicrhau ein bod yn cadw ein disgyblion, ein staff a chymuned ehangach yr ysgol yn ddiogel.

Cymraeg – https://www.caerdydd.gov.uk/cwestiynau-cyffredin-i-rieni-a-disgyblion
Saesneg – https://www.cardiff.gov.uk/covidschoolfaqs

Gweler isod y rhestr wirio ar gyfer rhieni o ran pryd i gadw plant gartref o’r ysgol.

Byddwn yn cyhoeddi nodiadau atgoffa drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ac yn gofyn i chi ail-rannu gyda’ch cysylltiadau ysgol.

Canllaw ar gyfer gyrru eich plentyn i’r ysgol (caerdydd.gov.uk) – https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/canllaw-absenoldeb-ysgol-COVID-19/Pages/default.aspx

Diolch

Illtud James