Newyddion

17-09-2021

Cwrs Preswyl Blwyddyn 6

Annwyl rieni,

Mae Covid wedi effeithio yn negyddol ar sawl agwedd o fywyd ysgolion ac yn anffodus, mae’r cwrs preswyl pontio i Langrannog wedi cael ei ganslo. Dwi’n siwr y bydd y plant yn siomedig iawn o glywed hyn. 

Fel y gwyddoch, mae Ysgol Melin Gruffydd yn rhoi pwyslais mawr ar brofiadau cyfoethog o fewn ein cwricwlwm. Rydym felly wedi penderfynu mynd â disgyblion BLWYDDYN 6 i Wersyll yr Urdd Glan-llyn, Bala, am dair noson – Tachwedd 29 – Rhagfyr 2ail. Ni fyddwn yn rhannu’r gwersyll gydag ysgolion eraill.

Cewch hyd i wybodaeth am y gwersyll ar y wefan yma – https://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/glan-llyn/

Dwi’n siwr eich bod yn cytuno y bydd hyn yn brofiad arbennig i’r plant ac y byddwch hefyd yn ein cefnogi ni fel ysgol wrth i ni geisio cynnig profiadau o’r math yma yng nghanol y cyfnod anodd presennol.

Byddwn yn dosbarthu gwybodaeth bellach yn fuan.

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth

Dyslexia

Hapus iawn i dderbyn y dystysgrif yma bore ma 
#IJ #dyslexiaawareness

16-09-2021

Prydau Ysgol Am Ddim

Caiff disgyblion cynradd ac uwchradd brydau ysgol am ddim os yw eu teulu’n cael:
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n Gysylltiedig ag Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Plant ag incwm blynyddol sy’n llai na £16,190
 • Credyd Cynhwysol os mae enillion net y teulu yn llai na £7400
*Ni all teuluoedd sy’n cael Credyd Treth Gwaith fanteisio ar brydau ysgol am ddim.
Unwaith rydych wedi danfon cais i mewn, byddwch yn cael eich hysbysi yn ysgrifenedig o’r canlyniad.
Os ydych chi’n gymwys am brydau ysgol am ddim, caiff ysgol eich plentyn ei hysbysu fel y gall ddiweddaru ei gofnodion.
Caiff prydau ysgol am ddim eu dyfarnu i bob plentyn ar wahân ac nid i’r cartref.
Nid oes angen i chi ailymgeisio os yw eich plentyn yn symud i ysgol arall yn y fwrdeistref. Pan gawn ein hysbysu gan ysgol newydd eich plentyn ei fod yn ddisgybl yno, byddwn yn diwygio ein cofnodion ac yn hysbysu’r ysgol o’ch cymhwysedd.
Gwneud cais am brydau ysgol am ddim – cliciwch ar y ddolen

10-09-2021

06-09-2021

Newidiadau i olrhain cysylltiadau a hunanynysu o fis Medi hwn

Annwyl rieni,

Newidiadau i olrhain cysylltiadau a hunanynysu o fis Medi hwn

Rwy’n gobeithio eich bod chi a’ch plentyn wedi mwynhau gwyliau’r haf.

Wrth i ni ddychwelyd i’r ysgol, mae rhai newidiadau yn eu lle pan fydd rhywun yn profi’n bositif am COVID-19. Mae’r newidiadau yma yn bosibl oherwydd y rhaglen frechu a’r gostyngiad sylweddol yn y nifer sy’n mynd i’r ysbyty ac yn dioddef salwch difrifol oherwydd COVID-19 dros y misoedd diwethaf.

Os yw’ch plentyn yn profi’n bositif am COVID-19 gan ddefnyddio prawf PCR, bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu y GIG yn cysylltu gyda chi, gan ddefnyddio’r manylion a ddarparwyd pan archebwyd y prawf PCR. Byddant yn gofyn cwestiynau sydd wedi’u cynllunio i adnabod y rheini sydd wedi bod mewn cyswllt agos gyda’ch plentyn yn ddiweddar yn ogystal â manylion cyswllt eu rhiant/gwarcheidwad os ydynt ar gael. Yna bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â’r cysylltiadau agos hyn i ddarparu cyfarwyddiadau neu gyngor.

Nid oes rhaid i’r rheini sydd o dan 18 oed neu sydd wedi’u brechu’n llawn hunanynysu os ydyn nhw yn cael eu nodi fel cysylltiadau agos. Ond fe fydd Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu gyda nhw i roi gwybod eu bod wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun sydd wedi profi’n bositif. Byddant hefyd yn cael cynnig dau brawf PCR ac yn cael gwybodaeth a chyngor ar sut i leihau’r risg o basio’r feirws i rywun arall. Os yw’ch plentyn yn cael ei nodi fel cyswllt agos, mae dal modd iddyn nhw fynychu’r ysgol oni bai eu bod yn datblygu symptomau neu’n cael cyngor penodol gan Profi, Olrhain, Diogelu i beidio mynd i’r ysgol. Parhewch i roi gwybod i ni os yw eich plentyn yn profi’n bositif os gwelwch yn dda.

Os yw plentyn yn profi’n bositif, dim ond nifer fach o ddisgyblion eraill yn y dosbarth bydd yn cael eu nodi fel cysylltiadau agos. Ond os oes patrwm o achosion efallai bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn gofyn i ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y sefyllfa a’ch atgoffa o gamau allweddol, gan gynnwys eich cynghori i fod yn wyliadwrus am symptomau newydd y gallai eich plentyn eu datblygu, ac i gadw draw oddi wrth deulu a ffrindiau bregus yn y tymor byr.

Ry’n ni yn disgwyl bydd achosion o COVID-19 ar draws ein cymuned dros yr wythnosau nesaf, ond nid yw hyn yn golygu bod COVID-19 yn lledu yn yr ysgol. Parhewch i fod yn wyliadwrus am symptomau. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, archebwch brawf PCR ar gyfer eich plentyn drwy ymweld â www.gov.uk/get-coronavirus-test neu drwy ffonio 119.

Dylai unrhyw un sydd â symptomau – peswch parhaus newydd, twymyn neu dymheredd uchel, neu colli synnwyr blasu neu arogli, neu wedi sylwi ar newid ynddynt – hynanynysu nes bod canlyniad y prawf wedi eich cyrraedd. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau hunanynysu yn https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu

Ry’n ni yn gwybod pa mor anodd mae’r 18 mis diwethaf wedi bod a’r hyn mae pob teulu wedi aberthu. Diolch i chi am bopeth rydych chi wedi’i wneud i gefnogi’ch plentyn a’n hysgol.

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth

05-09-2021

Trefniadau Medi 6ed

Annwyl rieni,

Trefniadau Dydd Llun, Medi 6ed.

 • Ni ddylid danfon y plant i’r ysgol os oes symptomau Covid arnynt
 • Bydd drysau’r ysgol yn agor yfory am 8.45am a bydd y staff wrth y drysau i groesawu’r plant. 
 • Bydd y plant yn golchi eu dwylo cyn mynd i mewn i’w dosbarthiadau
 • Byddwn yn agor ffenstri’r ystafelloedd i sicrhau bod digon o awyr iach yno
 • Yn anffodus, ni fydd y glwyd yng nghefn yr ysgol ar agor nes i’r bont gael ei thrwsio.
 • Cinio Ysgol – cofiwch archebu cinio ysgol i’r plant ar Parentpay.com
 • Gwisg ysgol – mae angen i’r plant wisgo eu gwisg ysgol. Cofiwch roi enw’ch plentyn ar bob dilledyn, bag ysgol, cot, cas pensil aa
 • Mygydau – Mae angen i rieni wisgo mygydau ar safle’r ysgol – ni fydd y staff yn gwisgo mygydau yn y dosbarthiadau, dim ond mewn sefyllfaoedd torfol/prysur. Disgwylir i bob ymwelwr wisgo mwgwd i’r ysgol.
 • Gofynnwn i rieni gadw pellter cymdeithasol wrth ollwng a chasglu’r plant
 • System unffordd – bydd y system unffordd ar y palmant y tu allan i’r ysgol yn parhau.
 • Camerau – ni ddylid gyrru ar hyd Heol Glan y Nant ar ol 8.30am a rhwng 2.45 – 3.45pm
 • Mae croeso i’r plant ddod i’r ysgol ar gefn eu beiciau / sgwters
 • Diwedd y dydd – dylid casglu’r Babanod am 3.25pm a’r Adran Iau am 3.30pm

Diolch am eich cefnogaeth!

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth

31-08-2021

Medi 2021

Annwyl rieni,

Croeso i’r flwyddyn ysgol newydd – 2021/2022. Gobeithiaf eich bod i gyd wedi mwynhau’r Haf. Croeso arbennig i’r disgyblion a’r rhieni newydd sydd yn ymuno â theulu Melin Gruffydd. 

*Bydd y plant (ac eithrio’r Meithrin) yn dychwelyd i’r ysgol ar ddydd Llun, Medi’r 6ed.

Covid-19

Rydym yn parhau i ddilyn rheolau a chanllawiau Covid-19 ac mae cyfarfodydd wedi eu trefnu wythnos yma er mwyn i ysgolion dderbyn y canllawiau diweddaraf gan y sir. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn syth ar ôl y cyfarfodydd yma.

Cyfathrebu

Ein prif ddull o gyfathrebu gyda chi yw ar ap MySchoolApp. Cofiwch ddewis dosbarth eich plentyn er mwyn i chi dderbyn negeseuon sy’n berthnasol i chi. 

Rydym hefyd yn defnyddio ein tudalennau ar gyfryngau cymdeithasol – Facebook a Twitter (@melingruffydd). Rydym hefyd yn defnyddio ein cyfrif Instagram (@ysgolgymraegmelingruffydd) er mwyn cyhoeddi lluniau o waith a phrofiadau’r plant.

Calendr 


Mae calendr yr ysgol i’w weld ar ein gwefan neu trwy ddilyn y ddolen yma: http://www.ygmg.com/calendr/

Yn gywir,

Mr Illtud James

Pennaeth

15-07-2021

Diolch!

Annwyl rieni,

Am flwyddyn! Wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn ysgol yma, mae’n anodd credu’r sefyllfa a’r heriau a wynebwyd gan yr ysgol. Y teimlad sy gen i fel pennaeth ar ddiwedd y flwyddyn, yw balchder pur am y ffordd y mae teulu a chymuned Melin Gruffydd wedi ymateb ac wedi goresgyn yr heriau hynny. Mae hi wedi bod yn bleser gweld pawb yn cefnogi ei gilydd, er lles a budd ein disgyblion arbennig – ac mae hwythau wedi bod yn wych. Pob un ohonynt!

Hoffwn dalu teyrnged a llongyfarch yr holl staff am eu gwytnwch, eu hymroddiad a’u hyblygrwydd wrth fynd ati i gynnig addysg effeithiol eleni gan ofalu am les y plant trwy’r flwyddyn. Roedd rhaid iddynt addasu yn fawr ar nifer o adegau, gan gynnig addysg ar-lein/Dysgu Cyfunol – a gwnaethpwyd hynny yn hynod o effeithiol. Braf oedd derbyn cydnabyddiaeth Estyn am y gwaith da hynny.

Yn anffodus, ni fydd rhai aelodau o staff yn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi. Pob dymuniad da i Mrs Eldridge yn ei swydd newydd yn Ysgol Gyfun Plasmawr. Bydd hi’n golled fawr iawn ar ei hol! Mae ei chyfraniad at lwyddiant yr ysgol dros nifer fawr o flynyddoedd wedi bod yn eithriadol. Dymunwn y gorau hefyd i Miss Margetson yn ei swydd newydd yn Ysgol Bro Morgannwg ac i Mr George, Miss Lili Davies a Miss Morris yng ngham nesaf eu gyrfa. Diolchwn iddynt oll am eu gwaith a’u gofal.

Pob dymuniad da hefyd i’n disgyblion blwyddyn 6 wrth iddynt symud i Ysgol Gyfun Glantaf. Maent wedi bod yn glod i’r ysgol eleni! Mae eu hagwedd a’u hymddygiad wedi bod yn hynod o aeddfed ac mae eu cwmni a’u personoliaeth fel blwyddyn gyfan, wedi bod yn heintus. Am griw hyfryd – byddwn yn gweld eu heisiau’n fawr! 

Hoffwn ddiolch hefyd i chi’r rheini a chyfeillion yr ysgol am eich cefnogaeth arbennig eleni. Rydym wedi cyflwyno nifer fawr o newidiadau a rheolau newydd gyda chi trwy gydol y flwyddyn ond rydych wedi ymateb yn syth ac yn effeithiol bob tro. Mae eich cefnogaeth chi wedi cyfrannu yn fawr iawn at rediad a llwyddiant yr ysgol eleni. Fel pennaeth, dwi bob amser yn gwerthfawrogi’ch cefnogaeth – ond yn arbennig eleni! 

Diolch hefyd i fwrdd llywodraethol yr ysgol am eu mewnbwn a’u cefnogaeth hwythau wrth drin a datrys nifer fawr o’r heriau. 

Edrychwn ymlaen at groesawu’r plant (ac eithrio’r Meithrin) yn ôl i’r ysgol ar ddydd Llun, Medi 6ed. 

Dymunaf wyliau Haf ymlaciol a diogel i chi i gyd!

Yn gywir,

Illtud James

Pennaeth

24-06-2021

Cefnogi Tîm Pêl Droed Cymru ac Ysbyty Felindre

Mae’r Cyngor Ysgol/Blwyddyn 6 wedi penderfynu bod yr ysgol yn mynd i ddangos ein cefnogaeth i dîm pêl droed Cymru yfory cyn y gêm fawr yn erbyn Denmarc. Felly, geith y plant ddod i’r ysgol yfory yn gwisgo dillad COCH a gofynnwyn am gyfraniad o £1 i Ysbyty Felindre.

Diolch

25-03-2021

Gwerthoedd yr ysgol

Yn dilyn llawer iawn o drafod rhwng y plant a’r staff wythnos yma, cytunwyd ar ein prif werthoedd

#IJ