Newyddion

17-05-2020

Adnoddau Sustrans

Bore da,

Hoffem roi gwybod i chi am lansiad Tu Fas Tu Fewn Sustrans, adnodd am ddim i helpu
rhieni sy’n edrych ar ôl eu plant gartref.

Mae cerdded, beicio a sgwtera’n ffyrdd gwych o gadw’n iach ac yn egnïol yn gorfforol ac yn
feddyliol. Yn ystod y cyfnod hwn, pan fo angen inni aros gartref ar y cyfan, mae’n anoddach
gwneud y gweithgareddau hyn.

Mae Tu Fas Tu Fewn Sustrans yn cynnig syniadau hwyliog ac ysbrydoliaeth i rieni er mwyn
cynnwys gweithgareddau addysgol, iechyd a llesiant yn eu cartrefi.

Gall rhieni ddefnyddio’r adnoddau trwy gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr rhieni am ddim.
Dros bedair wythnos, byddant yn derbyn fideos, gweithgareddau ar thema, gemau a heriau
wedi’u cynllunio gan ein swyddogion ysgolion profiadol.

Os ydych chi’n meddwl y gallai’r adnoddau hyn fod yn ddefnyddiol i chi, cofrestrwch ar y
ddolen isod:

www.sustrans.org.uk/campaigns/outside-in/tu-fas-tu-fewn-sustrans/

13-05-2020

Meithrin Medi 2020

Dogfennau a gwybodaeth
Llawlyfr y Meithrin

Ffurflenni i’w dychwelyd i’r ysgol
1. Manylion Personol – Manylion Personol
2. Holiadur Meithrin – Holiadur Meithrin
3. Ffurflen ganiatad – Caniatad / Permission
4. Defnyddio HWB – Llythyr HWB
5. Gwybodaeth i’r ysgol am anableddau – Anableddau / Disabilities
6. Pwy sy’n casglu eich plentyn? – Pwy sy’n casglu?
7. Cytundeb Ysgol/Cartref – Cytundeb Ysgol / Cartref

28-04-2020

Cyfrif Youtube Pontio Glantaf

Mae Ysgol Gyfun Glantaf wedi creu sianel Youtube pontio ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 6. Mae’n adnodd da i’r plant yn ystod y cyfnod anodd yma. Anogwch eich plant i wylio y sianel – byddwn yn ei rhannu hefyd trwy’r Dosbarth Digidol (Google Classroom).

#IJ

https://www.youtube.com/watch?v=Bw1VYV7r7ik&feature=youtu.be

29-01-2020

Ymweliadau oddi ar safle’r ysgol

O fis Chwerfor 2020, mi fydd gan yr ysgol broses newydd o weinyddu ymweliadau oddi ar safle’r ysgol – yn benodol, y broses o gael caniatad rhieni.

Bydd ymweliadau oddi ar y safle yn cael eu nodi ar PARENTPAY a gofynnir i rieni i nodi eu caniatad yno.

Os nad ydym wedi derbyn caniatad ar Parentpay, yna disgwylir i rieni i nodi eu caniatad yn YSGRIFENEDIG.

Ni fyddwn bellach yn derbyn caniatad llafar.

Yn anffodus, os nad fydd caniatad wedi ei roi ar PARENTPAY neu yn YSGRIFENEDIG, ni fydd y plant yn medru mynychu’r ymwelaid.

Gofynnwn am eich cefnogaeth yn y mater pwysig yma.

28-01-2020

Gweinyddu Meddyginiaeth

Gweinyddu Meddyginiaeth

O fis Ionawr 2020, mi fydd gan yr ysgol broses newydd o weinyddu meddyginiaeth.

Cofrestru

Os fydd rhaid i’ch plentyn gymryd MEDDIGINIAETH AR BRESCRIPSIWN yn ystod diwrnod ysgol, rhaid i rieni gofrestru’r feddyginiaeth hynny yn y brif fynedfa gan gwblhau Ffurflen 3A – Cytundeb RHIENI i weinyddu meddyginiaeth ac yna trosglwyddo’r feddyginiaeth i’r staff. Ni ddylid rhoi’r feddyginiaeth i’r plant i ddod i’r ysgol!

Mewn rhai achosion, rhaid i’r plant gario eu meddyginiaeth eu hunain e.e. inhalers. Mae angen i rieni gofrestru hynny yn y brif fynedfa ar FFURFLEN 7: Cais i blentyn gario’i feddyginiaeth ei hun.

Diolchwn i chi am eich cefnogaeth yn y mater pwysig yma.

17-01-2020

Tîm pêl droed y merched

Roedd ein tîm pél droed merched yn anlwcus iawn heddi yng nghystadleuaeth yr Urdd. Chwarae’n dda iawn trwy’r dydd, cyrraedd y rownd derfynol a cholli ar ‘benalty shoot out!’
Diwrnod da serch hynny a phawb wedi mwynhau! LLongyfarchiadau mawr i’r merched i gyd!

#IJ

Diwrnod Awstralia

Byddwn yn dathlu Diwrnod Awstralia ar ddydd Llun, Ionawr 27ain.

Plant i wisgo dillad lliw baner y wlad – cyfraniad o £1 i drychineb tân Awstralia.

#IJ

08-01-2020

Hawliau Disgyblion – y Wobr Arian

Yn dilyn asesiad allanol, rydym yn falch iawn o gadarnhau bod Ysgol Melin Gruffydd wedi derbyn y Wobr Arian fel ysgol sy’n Parchu Hawliau.

Cyflawni’r Wobr Arian
 
Mae’r ysgol yn ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn benodol yn ei pholisiau, ei harfer a’i diwylliant
Mae’r ysgol yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Confensiwn ledled cymuned yr ysgol
Mae’r ysgol yn gweithredu ac yn datblygu’r cynlluniau a amlinellir ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer y Wobr Arian, a gyflwynwyd i gyflawni’r Efydd: Hawliau a Ymrwymwyd
Mae’r ysgol yn dechrau gweld effaith gadarnhaol y gweithredoedd hyn ar blant a phobl ifanc, staff, ac ar ethos, ymarfer ac amgylchedd yr ysgol
Mae plant a phobl ifanc yn dechrau gweld eu hunain fel pobl sy’n parchu dinasyddion byd-eang ac yn eiriol dros degwch a hawliau plant, yn lleol ac yn fyd-eang.

11-12-2019

Swyddog Teulu newydd

Mae Mrs Rhiannon Laugharne wedi ei phenodi yn Swyddog Teulu newydd yr ysgol. Bydd Mrs Laugharne yn dechrau ar ei swydd ym mis Ionawr gan weithio ar ddyddiau Llun, Mawrth a Mercher.

Calendrau 2020

Mae calendrau 2020 nawr ar werth o’r ysgol – pris £10.

Mae’r calendrau yn cynnwys lluniau holl blant yr ysgol – wedi eu trefnu yn ol mis eu penblwydd.