Blwyddyn 6L

Athrawes: Mrs Sharon Lloyd

Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys cerddoriaeth a mathemateg. Rwy’n hoff o ganu ac rwy’n hyfforddi ac yn arwain cor yr ysgol.

Bl 6 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

06-06-2017

Cystadleuaeth Siarter Iaith Melin Gruffydd

Annwyl ddisgyblion,

Cofiwch ddod a’ch dyluniad o Arwr y Gymraeg ar gyfer her Siarter Iaith Cymru.

Bydd y cartwnydd lleol Huw Aaron yn eu beirniadu!

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth a phob lwc!

https://www.smore.com/gen7h

26-05-2017

24-05-2017

campwaith yr wythnos 24.5.17

Mae gennym ddau enillydd teilwng yr wythnos hon- Elena Chapman a Harry Burns. Llwyddodd y ddau i ysgrifennu stori arswyd ddisgrifiadol a dychmygus wedi ei lleoli yn ystod cyfnod y pla. Ymdrechodd y ddau i ysgrifennu’n gywir o ran yr iaith Gymraeg, ac i ddangos dealltwriaeth sicr o’r cyfnod hanesyddol o dan sylw. Defnyddiodd Elena ei synhwyrau yn effeithiol iawn i greu disgrifiadau da iawn, a llwydodd i yrru iâs i lawr cefn y darllenydd. Defnyddiodd Harry agoriadau amrywiol i ychwanegu diddordeb, a dewisodd eiriau ac ymadroddion addas i greu effaith.
Da iawn chi Harry ac Elena!

02-05-2017

Canlyniadau Celf a Chrefft yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth gystadlu yng nghystadleuaeth Celf a Chrefft Urdd 2017 – safon uchel iawn!

Dyma’r canlyniadau sirol!

Osian Allsopp 1af – gwaith creadigol 3D Bl5 a 6 (unigol)

Grŵp MG 1af (Elinor, Twm, Owen a Seren) – gwaith creadigol 3D Bl3-6 A.A.D Grŵp

Beca Davage 1af– Argraffu/addurno ar Ffabrig Bl 5 a 6

1af -Cyfres o brintiau Monocrom Bl 5 a 6

2ail – Print Monocrom Bl 5 a 6

2ail – Cyfres o brintiau lliw Bl 5 a 6

Mali Newis 3ydd – Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau Bl 5 a 6

Pob lwc i Osian, Grŵp MG ac i Beca wrth i’w gwaith buddugol fynd ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol Pen-y-bont!

07-04-2017

Campwaith yr wythnos 7.4.17

Llongyfarchiadau mawr i Lola Keogh yr wythnos hon am ei haraith ardderchog yn annog hawliau cyfartal i ferched ar draws y byd. Defnyddiodd iaith addas i ddwyn perswâd, gan gofio pwysigrwydd ail-adrodd a chwestiynau rhethregol mewn araith. Ysgrifennodd yn aeddfed, gan ddefnyddio geirfa diddorol a digon o iaith ddisgrifiadol effeithiol. Da iawn ti!

28-03-2017

Dydd Gwener 31/3/17

Diwrnod Ymwybyddiaeth Anabledd.

 Ar Ddydd Gwener y 31/3/17, fe fyddwn yn croesawu Mr Daniel Burton i wasaneth CA2 lle bydd yn cyflwyno gwybodaeth i ni am elusen Whizz kids. Bydd hefyd yn son am ei ymgyrch bersonol o godi arian drwy redeg Marathon Llundain 2017.

Fe fydd bwced casglu cyfraniadau yn mynd o gwmpas yr holl dosbarthiadau ar Ddydd Gwener.

Her CA2

Bydd dosbarthiadau CA2 yn creu her unigol-corfforol neu synhwyraidd ym mhob dosbarth, ac fe fydd y plant yn dod a £1 yr un (neu fwy!) er mwyn cymryd rhan. Edrychwn ymlaen at weld yr heriau ac i godi arian tuag at elusen Whizzkids!

http://www.whizz-kidz.org.uk/cy

17-03-2017

Campwaith yr wythnos 17.3.17

Llongyfarchiadau mawr i Geraint Allsobrook am ei lythyr ffurfiol ardderchog at un o’n harwyr- Owain Glyndwr- a gafodd ei ysgrifennu mewn iaith ffurfiol addas. Llwyddodd i fynegi ei farn yn glir, gan gyflwyno dadl effeithiol a synhwyrol. Cyfeiriodd hefyd at ddigwyddiadau hanesyddol i atgyfnerthu ei ddadl ac i esbonio ei safbwyntiau. Da iawn ti Geraint!

08-03-2017